Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ I

Awulɑɑ I 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Solopʋwɑm kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ pǝlefɛɩ hiu nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Apiyɑm tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Yosɑlɛm, kɛ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ pɩɩsɩ tooso. Pɑ yɑɑkɑɣɑ ɩ too sɩ Mɑɑkɑ. Ɩ too ɩnɩ ɩ kɑ kɛ́ Apisɑlɔm pɛɛlɔ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Apiyɑm tǝŋɑ ɩ cɑɑ nɔɔhɛɛ tɑɑ. Ɩ tɑ tǝŋ ɩ cɔsɔ Tɑfiiti ɩkpɑtɛ. Pǝ́cɔ́ ɩ tɑ sɔɔlɩ ɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ nɑ lotu kʋlʋmtʋ.
4Pɑɑ nɑ mpʋ Tɑcɑɑ hɑ-ɩ pǝyɑɣɑ ŋkɑ kɑɑ lɛɛtɩ ɩ lonte tɔ, sɩ Tɑfiiti tǝyɑɣɑ ɩ́ tɑɑ sɑɑlɩ yem. Pǝyele Yosɑlɛm ɩ́ wɛɛ tɑm kɛ́ kɑwulɑɣɑ ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ kɛ Tɑfiiti tɔɔ.
5Mpi tɔ, ɩnɩ ɩ lɑpǝnɑ mpi pǝ mɑɣɑ Tɑcɑɑ kɛ teu tɔ. Ɩ tɑ wɑkǝlɩ Ɩsɔ kʋsǝsɩɩtʋ nɑtǝlɩ. Ye pǝ tɑɣɑ Hiti tʋ Yulii tɔm tɑɑ.
6Lʋpʋwɑm nɑ́ yookɑɣɑnɑ Solopʋwɑm kɛ tɑm kɛ́.
7Pɑ kɛɛsɑ Apiyɑm tɔm lɛntǝnɑɑ kɛ Yutɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Ɩ́lɛ́ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ yoonɑ Solopʋwɑm tɔtɔɣɔ.
8Ɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Tɑfiiti tɛ nɑ ɩ pǝyɑlʋ Asɑ lɛɛtɩ ɩ lonte tɑɑ.
9Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Solopʋwɑm kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Asɑ pǝsɑ Yutɑ wulɑʋ.
10Ɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Yosɑlɛm kɛ pɩɩsɩ nɩɩlɛ nɑ kʋlʋmɑɣɑ. Ɩ nese kɛlɛ Apisɑlɔm pɛɛlɔ Mɑɑkɑ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Asɑ lɑpɑ mpi pǝ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ, ɩsɩɩ ɩ cɔsɔ Tɑfiiti.
12Ɩ tɔɣɔnɑ ɑpɑlɑɑ nɑ ɑlɑɑ mpɑ pɑ lɑkɩ wɑsɑŋkɑlǝtʋ kɛ tǝkɔtǝlɛnɑɑ tɔɣɔ tɛtʋ tɑɑ. Ɩ wɑkǝlɑ tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ wei ɩ cɔsɔnɑɑ kɑ́ lupɑ tɔ.
13Hɑlǝnɑ ɩ́ lǝsɩ ɩ nese Mɑɑkɑ kɛ ɩ ɑlʋkɑwulɑɣɑ tɑɑ. Mpi tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ kɑ sikɑ tʋɣʋ ɩsɑɣɑʋ ŋku pɑ yɑɑ sɩ Aselɑ tɔɣɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Asɑ tɔmɑ sɩ pɑ́ kpɛsɩ tʋɣʋ ŋkʋ nɑ pɑ́ wɔ-kʋɣʋ Setǝlɔŋ lɔɔʋ nɔɣɔ.
14Pɑɑ nɑ wulɑʋ ɩnɩ ɩ sɔɔlɑ Tɑcɑɑ nɑ lotu kʋlʋmtʋ tɔ, ɩ tɑ wɑkǝlɩ tǝkɔtǝlɛnɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ tɛtʋ tɑɑ tɔ.
15Amɑ ɩ yelɑɑ nɑ pɑ́ kɔnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ kɛ́ wʋlɑ, nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ, nɑ wontunɑɑ lɛmpɑ mpɑ ɩ nɑ ɩ cɑɑ pɑɑ hɑwɑ Tɑcɑɑ kɛ kʋcɔɔʋ tɔ.
16Asɑ yookɑɣɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Pɑsɑ kɛ tɑm kɛ́.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Asɑ polɑɑ nɑ ɩ́ niki Yutɑ kɛ yoonɑʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɑɑkɩ Lɑmɑ ɩcɑtɛ kɛ koluŋɑ sɩ Asɑ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ pɑ tɑɑ yɛlǝnɑ hɔɣɔlʋɣʋ ŋkʋɣʋ ɩsǝnɑ pɑ sɔɔlɑɑ tɔ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Asɑ koosɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ kpɑncoou wʋlɑnɑɑ tǝnɑ, nɑ ɩ́ tilinɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ, sɩ pɑ́ ponɑ Silii wulɑʋ Tɑpilimoŋ pǝyɑlʋ Pɛnɩ-Hɑtɑtɩ. Ɩ́lɛ́ ɩ cɔsɔ kɛlɛ Hesiyo. Sɩ pɑ́ cɛlɛ-ɩ nɑ pɑ́ heeli-ɩ sɩ:
19Mɑ hɑ-ŋ kʋcɔɔʋ ŋkʋɣʋ sɩ mɑ nɑ-ŋ tǝ́ pɛɛlɩ nɔɣɔ, nɑ nyɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ ɩ́ yɑ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ lǝsɩ ɩ yoolɑɑ kɛ mɑ tɛtʋ tɑɑ.

20Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɛnɩ-Hɑtɑtɩ mʋ Asɑ tɔm ntɩ, nɑ ɩ́ kʋsɩ ɩ yoolɑɑ nɑ pɑ́ polo pɑ́ yoonɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ́ lɛɛkɩ pɑ ɑcɑlɛɛ, Yoŋ, nɑ Tɑŋ, nɑ Apɛɛlɩ-Pɛtɩ-Mɑɑkɑ, nɑ Kinelee hɔɣɔlʋɣʋ nɑ Nɛfǝtɑli tɛtʋ kʋkɑɑsǝtʋ tǝnɑ.
21Pɑsɑ nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ yele Lɑmɑ ɩcɑtɛ koluŋɑ ŋmɑʋ nɑ ɩ́ mǝlɩ nɑ ɩ cɑɣɑ Tiisɑ.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ Asɑ kotɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ, pǝ tɑ sɔɔ ɩlɔɣɔʋ pǝyɑɣɑ, nɑ pɑ́ kuu pɛɛ nɑ tɑɑsɩ nsi Pɑsɑ kɑ kɑɑwɑ sɩ ɩ ŋmɑɑkǝnɑ Lɑmɑ ɩcɑtɛ koluŋɑ tɔ sɩ, pɑ tɑɣɑnǝɣǝnɑ timpi pɑ yɑɑ sɩ, Pɛncɑmɛɛ-Kepɑ nɑ Misipɑ pɑ ɑcɑlɛɛ tɔ.
23Pɑ kɛɛsɑ Asɑ tɔm lɛntǝnɑɑ, nɑ ɩ ɑpɑlʋtʋ tɔm, nɑ pǝ tǝnɑ mpi ɩ lɑpɑ tɔ. Nɑ ɑcɑlɛɛ wenɑ ɩ tɑɣɑnɑɑ tɔ, pǝ tɔm kɛ Yutɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Pǝ kpɛɣɛtǝnɑ ɩ sǝm, ɩlɛnɑ kʋtɔŋ kpɑ ɩ nɔntɑɑlǝŋ.
24Ɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ pɑ tǝyɑɣɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ kɛ́ Tɑfiiti tɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ pǝyɑlʋ Sosɑfɑtɩ lɛɛtɑ ɩ lonte.
25Yutɑ wulɑʋ Asɑ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Solopʋwɑm pǝyɑlʋ Nɑtɑpɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ kɛ́ pɩɩsɩ nɑɑlɛ.
26Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Ɩ tɔmɑ tɔntɛ ɩsɑɣɑlɛ kɛ teitei, ɩsɩɩ ɩ cɑɑ wei ɩ tʋsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ tɔ.
27Ɩlɛnɑ Ɩsɑkɑɑ kpekǝle tʋ Ahiyɑ pǝyɑlʋ Pɑsɑ cɑɣɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Nɑtɑpɩ ɑcɑɣɑ nɑ ɩ́ kʋ-ɩ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ Nɑtɑpɩ nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ́ nyɑlɑ Filiisi nyǝ́mɑ ɩcɑtɛ Kipetɔŋ.
28Ɩlɛnɑ Pɑsɑ nɑ́ɑ́ pǝsɩ wulɑʋ, nɑ Asɑ wɛ ɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ tooso nyǝŋkɑ kɛ Yutɑ.
29Ɩ tɔɣɔ-kɛɣɛ kpɑkpɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ yele nɑ pɑ́ kʋ́ Solopʋwɑm tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ. Ɩ tɑ́ yele pɑɑ kʋlʋm kɛ ɩ lʋlʋɣʋ tɑɑ kɛ teitei ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ́ yɔɣɔtǝnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ahiyɑ nɔɣɔ kɛ Silo tɔ.
30Solopʋwɑm lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑ ɩ́ tɛlǝsɩ-tǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɣɔ pǝ kpɑɑsɑ Tɑcɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ sɔsɔm.
31Pɑ kɛɛsɑ Nɑtɑpɩ tɔm lɛntǝnɑɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
32Yutɑ wulɑʋ Asɑ yookɑɣɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝŋ Nɑtɑpɩ kɛ tɑm kɛ́.
33Yutɑ wulɑʋ Asɑ pǝnɑɣɑ tooso nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Ahiyɑ pǝyɑlʋ Pɑsɑ tɔɣɔ Ɩsɛɣɛlɩ tǝnɑ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ. Tiisɑ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ ɩ tɔɣɔ-kɛɣɛ pɩɩsɩ hiu nɑ liɣiti.
34Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔ teitei ɩsɩɩ Solopʋwɑm kɑ tusuɣu Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ tɩɩŋ lɑɑʋ tɑɑ tɔ.