Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Mangane Singena

Mangane Singena 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nebati a dii xɛmɛn Yerobowan ma mangayaan ɲɛɛ fu nun solomasɛxɛden na, Abiyan yi findi mangan na Yuda xun na.
2A yi mangayaan liga Yerusalɛn yi ɲɛɛ saxan. A nga yi xili Maka, Abisalon ma dii tɛmɛna.
3Abiyan yi yulubin birin liga alo a fafe naxanye sifaye liga a yɛɛ ra, a mi Alatala xanu a bɔɲɛn ma feu, a Ala, alo a benba Dawuda bɔɲɛn yi kii naxan yi.
4Alatala, a Ala yi dii xɛmɛ keden fi a ma naxan luma a ɲɔxɔni alogo mangana denbayaan nama ɲan e nun mɔn Yerusalɛn xa lu yamanan manga taayani, koni a na liga Dawuda nan ma fe ra.
5Bayo, naxan fan Alatala yɛɛ ra yi, Dawuda na liga nɛn, a mi a xun xanbi so a yamari yo yi a siimayaan birin yi, ba Xiti kaan Yuriya fe ra.
6Yɛngɛn lu nɛn Robowan nun Yerobowan tagi, a siimayaan birin yi.
7Abiyan kɛwali dɔnxɛne, e nun a naxan birin liga, ne sɛbɛxi Yuda mangane taruxu kɛdine kui. Yɛngɛn so nɛn Abiyan nun Yerobowan tagi.
8Abiyan to faxa, e yi a maluxun Dawudaa Taani, a dii xɛmɛna Asa nan ti a ɲɔxɔni.
9Yerobowan ma mangayaan ɲɛɛ mɔxɔɲɛdena Isirayila xun na, Asa yi findi mangan na Yuda yi.
10A ɲɛɛ tonge naanin e nun keden nan ti mangayani Yerusalɛn yi. A mame yi xili Maka, Abisalon ma dii tɛmɛna.
11Naxan fan Alatala yɛɛ ra yi, Asa yi na liga, alo a benba Dawuda.
12A kide kii xɛmɛ yalundene ba nɛn yamanani, a benbane suxuren naxanye birin nafala, a yi ne birin nalɔ ayi.
13Hali a mame Makaa ɲaxalan mangaya tiden ba nɛn a yii, amasɔtɔ a bata yi Asera kide gbindonna bitin. Asa yi a kiden kala, a yi a gan Kedirɔn lanbanni.
14Koni taan kidene mi raxɔri mumɛ, hali Asa bɔɲɛn birin to lu Alatala xa a siimayaan birin yi.
15A fafe seen naxanye fi Ala ma, a yi ne nun a gbeene maxali Alatala Batu Banxini, gbeti fixɛn nun xɛmaan nun muranna sifa wuyaxi.
16Yɛngɛn lu nɛn Asa nun Isirayila manga Basa tagi e siimayaan birin yi.
17Isirayila manga Basa yi siga Yuda xili ma, a yi Rama taan sɛnbɛ so alogo a xa kiraan bolon Manga Asa ma Yuda yi.
18Gbeti fixɛn nun xɛmaan naxan birin yi luxi Alatalaa nafulu ramaraden nun mangana nafulu ramaradeni, Asa yi ne birin tongo, a yi ne so a walikɛne yii, e yi ne xali Arami manga Ben-Hadada yɛɛ ra, Tabirimon ma dii xɛmɛna, Xesiyon mamandenna, naxan yi dɔxi Damasi taani. E xa a xɛrani ito yiba a xa,

19e naxa, “Layirin xa xidi i tan nun n tan tagi, alo a lu n fafe nun i fafe tagi kii naxan yi. Nanara, n bata fa xɛmaan nun gbeti fixɛn na i xa. Nayi, sa layirin kala ɛ nun Isirayila manga Basa tagi, alogo a xa a makuya n na.”
20Ben-Hadada yi tin Manga Asa fala xuiin ma, a yi a gali kuntigine rasiga Isirayila taane xili ma, a yi Iyon yɛngɛ e nun Dan nun Abeli-Beti-Maka nun Kinɛrɛti yamanan birin e nun Nafatali yamanan birin.
21Basa to na mɛ, a yi ba Rama taan tiyɛ, a yi lu Tirisa taani.
22Manga Asa yi Yuda kaane birin xili, muxu yo gbee mi ba a yi, alogo e xa gɛmɛne nun wudine maxali Manga Basa naxanye malan Rama taan sɛnbɛ so feen na, Manga Asa yi ne rawali Geba taan tideni Bunyamin yi e nun Misipa taana.
23Asa kɛwali dɔnxɛne, a wɛkilɛn birin e nun a naxan birin liga, a taan naxanye ti, ne sɛbɛxi Yuda mangane taruxu kɛdine kui. A siimayaan naɲanna ra, furena nde yi a sanne suxu.
24Asa to faxa, e yi a maluxun a benbane fɛma a benba Dawudaa Taani, a diin Yosafati nan ti a ɲɔxɔni.
25Yerobowan ma dii xɛmɛn Nadaba yi findi mangan na Isirayila yi, Manga Asaa mangayaan ɲɛɛ firinden Yuda yi. Nadaba yi ɲɛɛ firin nan ti mangayani Isirayila xun na.
26Naxan ɲaxu Alatala yɛɛ ra yi, a na liga nɛn, a yi sigan ti alo a fafe naxan Isirayila kaane ti yulubin ma, a fan yi na yulubi kedenna liga.
27Nayi, Axiyaa dii xɛmɛn Basa, keli Isakari bɔnsɔnni, na yi yanfan so mangan ma. Na waxatini, Nadaba nun Isirayila ganla dɔxi Gibɛtɔn taani, Filisitine dɛnaxan yi, Basa yi Manga Nadaba faxa.
28Na liga Asaa mangayaan ɲɛɛ saxanden nin Yuda yi. Basa yi mangayaan tongo.
29A to findi mangan na, a yi Yerobowan ma denbayaan birin faxa. Hali kedenna, a mi a lu a nii ra. E birin yi raxɔri fata Alatalaa falan na a naxan ti a walikɛna Axiya xɔn, Silo kaana.
30Na birin liga nɛn bayo Yerobowan bata yi yulubine liga e nun a mɔn yi Isirayila kaane birin nadin yulubin ligan ma, nanara Alatala, Isirayilaa Ala yi xɔlɔ han!
31Nadaba kɛwali dɔnxɛne, a naxanye birin liga, ne sɛbɛxi Isirayila mangane taruxu kɛdine kui.
32Yɛngɛn so nɛn Yuda Manga Asa nun Isirayila Manga Basa tagi e siimayaan birin yi.
33Asaa mangayaan ɲɛɛ saxanden Yuda xun na, Basa, Axiyaa dii xɛmɛn yi findi Isirayila birin mangan na Tirisa taani, a yi mangayaan liga ɲɛɛ mɔxɔɲɛn nun naanin.
34A yi fe ɲaxin liga Alatala yɛɛ ra yi. A yi sigan ti a ɲaxin na alo Yerobowan, naxan Isirayila yamaan ti yulubi ligan ma.