Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Kíaↄ

1 Kíaↄ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛba nɛ́ Yeloboaũ kpalablea wɛ̃̀ bao plasaide guu ↄ̃ Abia gↄ̃̀ Yudaↄ kía ũ,
2à zↄ̃̀lɛ kpalau Yelusalɛũ wɛ̃̀ àaↄ̃ɛ. Aà da tↄ́n Maaka, Abisaloũ buiɛ.
3À duuna pↄ́ a mae kɛ̀ↄ kɛ̀ píiɛ, i azĩa kpa Dii a Luawa lá a dezi Davidiwao.
4Ãma Davidi yã́i ↄ̃ Dii aà Lua tò aà bui zↄ̃̀lɛ kpalau Yelusalɛũ, à aà buipi dìlɛ aà gɛ̃ɛ ũ, a tò Yelusalɛũ zɛdↄa.
5Asa Davidi yã́ pↄ́ Dii yei kɛ̀, i gí yã́ pↄ́ Dii dìlɛɛ maio e a wɛ̃ni lɛ́u, mɛ́ i kɛ Iti bui Uli yã́ bàasio.
6Abia ń Yeloboaũo aaìↄ zĩka ń kↄ̃oɛ e Abia wɛ̃ni lɛ́u.
7Abia yã́ kĩniↄ ku Yuda kíaↄ ladau.
8Kɛ́ à gà, wà aà vĩ̀ Davidi wɛ̃́lɛu, ↄ̃ aà nɛ́ Asa zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.
9Isailiↄ kí Yeloboaũ kpalablea wɛ̃̀ baode guu ↄ̃ Asa gↄ̃̀ Yudaↄ kía ũ,
10ↄ̃ à zↄ̃̀lɛ kpalau Yelusalɛũ wɛ̃̀ bla ń mɛ̀ndoo. Aà dazi tↄ́n Maaka, Abisaloũ buiɛ.
11Kí Asa yã́ pↄ́ Dii yei kɛ̀ lá a dezi Davidiwa.
12À tã́akpɛ káaluaↄ yà a bùsuu, ↄ̃ à dii pↄ́ a deziↄpiↄ kↄ̀lɛ píi.
13Baa se à a dazi Maaka bↄ̀ kíakɛu, kɛ́ à Asetaati lí pↄ́ Lua ye a gĩyãio pɛ̀lɛ yã́i. Kí Asa lípi zↄ̃̀ à tɛsↄ̃̀wà Sedↄ̃ guzulɛu.
14À azĩa kpà Diiwa e a wɛ̃ni lɛ́uɛ, ãma i gulɛsĩ pↄ́ wa bòↄ daaĩo.
15À vua ń ã́nusuo ń pↄpãle pↄ́ api ń a maeo dìlɛ Dii pↄ́ ũↄ sɛ̀lɛ kàlɛ Dii kpɛ́u.
16Asapi ń Isailiↄ kí Baasao aaìↄ zĩka ń kↄ̃oɛ e ń kpalablea lɛ́wa.
17Baasapi mɛ́ gɛ̀ lɛ̀lɛ Yuda bùsuwa, ↄ̃ àlɛ bĩ́ibo Lamai, kɛ́ gbɛ̃e suli bↄ ge àli gɛ̃ Yudaↄ kí Asa bùsuuo yã́i.
18Ɔ̃ Asa ã́nusu ń vua pↄ́ gↄ̃̀ Dii kpɛ́ làasiuↄ sɛ̀lɛ ń pↄ́ pↄ́ kú a bɛ làasiuↄ, a nà a ìwaↄnɛ ń ↄzĩ, ↄ̃ à ń zĩ́ Damasi, Sili bùsu kí Bɛnadada, Tablemↄ nɛ́, Eziↄ̃ tↄũna kĩ́i à mɛ̀:

19Wà lɛdoũkɛ, lá ma mae ń n maeo kɛ̀ yãawa. A ã́nusu ń vuaon kɛ. Lɛdoũ pↄ́ ń vĩ ń Isailiↄ kí Baasao gboo, i gomala ń a zĩgↄ̃ↄ.
20Ɔ̃ Bɛnadada lɛdoũkɛ̀ ń Asao, à a zĩgↄ̃ↄ gbàɛ aa gɛ́ lɛ́lɛi Isaili wɛ̃́lɛↄwa. Aa Iyoni sì ń Dão ń Abɛli Bɛmaakao ń Gɛnɛzalɛti bùsuo ń Nɛfatali buiↄ bùsuo píi.
21Kɛ́ Baasa a baomà, ↄ̃ à bĩ́iboa Lamai tò à tà Tiiza.
22Ɔ̃ kí Asa kpàwakɛ̀ Yudaↄnɛ píi, i gbɛ̃e tɛ̃boo à mɛ̀, aa Lama gbɛↄ ń lí pↄ́ Baasa lɛ́ bĩ́iboòↄ sɛ́lɛ. Ɔ̃ à bĩ́ibòò Gɛba pↄ́ kú Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bùsui ń Mizipao.
23Kí Asa yã́ kĩniↄ ku Yuda kíaↄ ladau, aà nɛgↄ̃nkɛyãↄ ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ píi ń wɛ̃́lɛ bĩ́i pↄ́ a bòↄ. Kɛ́ à zikũ̀, gyã aà kũ̀ a gbálaↄwa.
24Kɛ́ à gà, wà aà mia kpàkↄ̃i ń aà deziↄ Davidi wɛ̃́lɛu, ↄ̃ aà nɛ́ Yosafa zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.
25Yudaↄ kí Asa kpalablea wɛ̃̀ plaade guu ↄ̃ Yeloboaũ nɛ́ Nadabu gↄ̃̀ Isailiↄ kía ũ, à zↄ̃̀lɛ kpalau wɛ̃̀ plaɛ.
26À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀, à zɛ̀ ń yã́ pↄ́ a mae kɛ̀ à Isailiↄ dà duunauo.
27Ahia nɛ́ Baasa, Isakaa bui lɛkpàaĩaàzi gↄↄ pↄ́ aàpi ń Isailiↄ lɛ́ koezↄ̃ Filitɛ̃ wɛ̃́lɛ Gibetↄ̃i, ↄ̃ Baasapi aà dɛ̀ we.
28À aà dɛ̀ Yudaↄ kí Asa kpalablea wɛ̃̀ àaↄ̃de guuɛ, ↄ̃ à zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.
29Kɛ́ à nà kpalableawa, ↄ̃ à Yeloboaũ buipiↄ dɛ̀dɛ píi, i ń gbɛ̃e too, à ń mìdɛ lá Dii dà a zↄ̀blena Ahia, Silo gbɛ̃́ɛ a òwaɛ.
30Yã́pi kɛ̀ màa duuna pↄ́ Yeloboaũ kɛ̀ à Isailiↄ dà a kɛau, à Dii Isailiↄ Lua pↄ fɛ̀lɛoɛ̀ yã́iɛ.
31Nadabu yã́ kĩniↄ ku Isaili kíaↄ ladau.
32Kí Asa ń Isailiↄ kí Baasao aaìↄ zĩka ń kↄ̃o e an kpalablea lɛ́waɛ.
33Yudaↄ kí Asa kpalablea wɛ̃̀ àaↄ̃de guu ↄ̃ Ahia nɛ́ Baasa gↄ̃̀ Isailiↄ kía ũ. À zↄ̃̀lɛ kpalau Tiiza wɛ̃̀ baasↄo mɛ̀ndosaiɛ.
34À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀, à zɛ̀ ń Yeloboaũ yãkɛao ń duuna pↄ́ à Isailiↄ dà a kɛauo.