Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ राजा

१ राजा 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु अबीयाम यहूदा ङा पिप दुम्‍माक्‍त। मेना नेबात आ तौ येरोबाम पिप दुम्‍शो १८ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। २इतिहास १३:-
2मेकोमी यरूसलेमम बर्स सां सासन पवा बाक्‍त। मेको आ ममा आ नें माकाह बाक्‍माक्‍त। मेको अबीशालोम आ तमी बाक्‍माक्‍त।
3मेकोमी आ आफ खोदेंशो पा मरिम्‍शो पवा बाक्‍‍त। मेको आ किकी दाऊद खोदेंशो पा, आ थुं नेल्‍लेमी परमप्रभु यावे, आ परमप्रभु आ नोले मखोदा बाक्‍त।
4मो हना यो परमप्रभु यावे, मेको आ परमप्रभुमी दाऊद आ पर्बम अबीयाम आ पा ङा पिप दुम्‍पाइक्‍चा कली तौ का गेवा बाक्‍त। मोपा यरूसलेम बोल्‍यो सेला बाक्‍‍त। १राजा ११:३६
5मारदे हना दाऊदमी परमप्रभु यावे आ ङोंइती ठीक पशो बाक्‍माक्‍त। मेको परमप्रभु यावे आ देंशो रे एर ओंथ मपवा बाक्‍त। मेकोमी हित्ती उरीयाह कली मरिम्‍शो पशो ङा लाक्‍शा अरु मारेइ मरिम्‍शो मपवा बाक्‍त। २सामुएल ११:-; २सामुएल १२:९
6रेहोबाम नु येरोबाम आस दातेमी लडाइ दुम्‍स ङा दुम्‍स बाक्‍माक्‍त। अबीयाम ब्रोंइम सम्‍म मोदेंशो दुम्‍‍माक्‍त।
7अबीयाम आ पशो अरु गेय, मेको आ पशो नेल्‍ले, मार, मेको यहूदा ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो मबाक्‍बा ङा? अबीयाम नु येरोबाम आस दातेम गेना हना यो लडाइ दुम्‍स ङा दुम्‍स बाक्‍माक्‍त।
8मिनु अबीयाम बेक्‍माक्‍त। मिनु मेको दाऊद आ सहरमी थिम्‍चा पुंइसे बाक्‍त। मिनु मेको आ पा ङा आ तौ आसा पिप दुम्‍माक्‍त।
9आसा यहूदा ङा पिप दुम्‍माक्‍त। मेना इस्राएल ङा पिप येरोबाम पिप दुम्‍शो २० बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त।
10मिनु आसामी यरूसलेममी ४१ बर्स सासन पवा बाक्‍त। मेको आ बगे अबीशालोम आ तमी माकाह बाक्‍माक्‍त।
11आसामी आ किकी दाऊद खोदेंशो पा, परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार ठीक बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त।
12मेकोमी थानम बाक्‍ब तेल्‍लेम वोंइश मुर आन कली रागी रे ग्रुंइदीमी बाक्‍त। मिनु मेकोमी आ किकी पिपपुकीम सेल्‍शो मूर्ति नेल्‍ल ताइक्‍ती‍मी बाक्‍त। २राजा २३:७; २इतिहास १४:१-४
13मिनु आ बगे माकाह कली राज्‍य ङा ममा रे ग्रुंइदा बाक्‍त। मारदे हना मेकोमी अशेराह देवी आ ग्रांग्रा दिशो थाम पाइश्‍शो मूर्ति का सेल्‍सीशो बाक्‍माक्‍त। आसामी मेको मूर्ति पाइश्‍शो थाम क्‍‍योरशा खोल्‍शा किद्रोन खोल्‍साम चोपाइक्‍मी बाक्‍त।
14मेकोमी इर डांडा ङा थान चहिं मप्रेत्‍तीके लीमा बाक्‍त। तन्‍न आसा ब्रोंइम सम्‍म आ थुं नेल्‍लेमी परमप्रभु यावे आ नोले खोदा बाक्‍त। १राजा २२:४४
15मेकोमी आं नु आ आफोम चढ़ेशो सुन, चांदी नु अरु मार मार परमप्रभु यावे आ खिंम चाक्‍पाइक्‍मी बाक्‍त।
16मेको पिप आसा नु इस्राएल ङा पिप बाशा आस दातेम गेना हना यो लडाइ दुम्‍स ङा दुम्‍स बाक्‍माक्‍त। २इतिहास १६:१-६
17इस्राएल ङा पिप बाशामी यहूदा कली लडाइ तोवा बाक्‍त। मिनु सुइ आन कली यहूदा ङा पिप आसा आ रागी लचा मगेथु, रामाह सहरम गारो प्रोव़शा तेक्‍गा बाक्‍त।
18मोपतीके आसामी परमप्रभु यावे आ खिं नु दरवार ङा लीशो सुन नु चांदी नेल्‍ल लाइश्‍शा, आ गेय पाइब आन कली गेमी बाक्‍त। पिप आसामी मेको नेल्‍ल आ गेय पाइब आन कली गेशा, पिप ताब्रीमोन आ तौ, अराम ङा हेज्‍योन आ चच, पिप बेन-हादाद आ बाक्‍तीक सोइक्‍ती‍मी बाक्‍त। मेको दमस्‍कस सहरम बाक्‍शो बाक्‍माक्‍त। २राजा १२:१९

19मिनु पिप आसामी पिप बेन-हादाद कली “इस आफ गारशो खोदेंशो पा, गो यो गारस। गो एको सुन नु चांदी कोसेली सोइक्‍ताक्‍ङ। मुल इस्राएल ङा पिप बाशा नु पशो कबल प्रोनीन। मिनु मेकोमी आं रागी प्रोनल” दे सल्‍ला पचा कली मुर सोइक्‍ता बाक्‍त।
20मिनु बेन-हादादमी पिप आसा आ देंशो बिस्‍से बाक्‍त। मिनु मेकोमी आ लडाइ पाइब आन ठेयब मुर आन कली इस्राएल ङा सहर नु लडाइ पथ सोइक्‍ता बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम इयोन, दान, आबेल-बेथ-माकाह किन्‍नेरोथ नेल्‍ल नु नाप्‍ताली आ रागी नेल्‍ल ग्रामा बाक्‍त। २राजा १५:२९
21मिनु बाशामी मेको लोव़ नेंशा, रामाह सहर कली बोल्‍यो सेल्‍चा प्रोना बाक्‍त। मिनु तिरचा लेश्‍शा लमाक्‍त।
22मिनु पिप आसामी यहूदा ङा मुर नेल्‍ल आन कली “बाशामी रामाह कली बोल्‍यो सेल्‍चा कली तेल्‍शो शी फुल्‍लु चाक्‍कीन” दे अरेमी बाक्‍त। मिनु पिप आसामी मेको शी फुल्‍लुमी बेन्‍यामीन ङा गेबा नु मिस्‍पा सहर सेला बाक्‍त।
23आसा आ पशो अरु गेय, मेको आ सक्ति, मेको आ पतीके, मेको आ सेल्‍शो सहर, मार, मेको यहूदा ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो मबाक्‍बा ङा? मिनु मेको खूशो दुम्‍मेनु, आ खोइल रोइ पवा बाक्‍त। २इतिहास १६:११-१४
24मिनु आसा बेक्‍माक्‍त। मिनु मेको आ किकी पिपी नु दाऊद आ सहरम थिम्‍चा पुंइसे बाक्‍त। मिनु मेको आ पा ङा तौ येहो-शाफात पिप दुम्‍माक्‍त। १राजा २२:४१
25येरोबाम आ तौ नादाब इस्राएल ङा पिप दुम्‍माक्‍त। मेना आसा यहूदा ङा पिप दुम्‍शो बर्स निक्‍शी दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु पिप नादाबमी इस्राएलम बर्स निक्‍शी सासन पवा बाक्‍त।
26मेकोम परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार मरिम्‍शो बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त। मेको आ आफोम खोदेंशो पा पाप पा मेको आ लांम गाक्‍माक्‍त। मिनु आ आफोमी इस्राएली आन कली पपाइश्‍शो पाप यो पवा बाक्‍त। १राजा १२:२८-३०
27मिनु इस्‍साकार आ खिं ङा मुर अहीयाह आ तौ बाशाम मेको कली मरिम्‍शो पचा गोवा बाक्‍त। मिनु बाशामी मेको कली गिब्बेथोन सहरम तुप्‍शा सदा बाक्‍त। मेको गिब्बेथोन सहर नादाब नु इस्राएली नेल्‍लेम पुम्‍शा वोइश्‍शो, पलिस्‍ती आन सहर बाक्‍माक्‍त। यहोसु १९:४४
28मिनु यहूदा ङा पिप आसा पिप दुम्‍शो बर्स सां दुम्‍मेनु, बाशामी नादाब कली सदा बाक्‍त। मिनु मेको आ पा ङा पिप दुम्‍माक्‍त।
29मिनु मेको पिप दुम चोटीन येरोबाम आ खिं ङा मुर नेल्‍ल आन कली साइक्‍मी बाक्‍त। मेकोम येरोबाम आ खिं ङा सेस बाक्‍शो नेल्‍ल आन कली साइक्‍मी बाक्‍त। मोपा परमप्रभु यावेमी आ गेय पाइब शिलो ङा अहीयाह रे पा देंशो लोव़ नेल्‍ल खबा बाक्‍त। १राजा १४:१०-११
30येरोबाम आ पशो पाप, मेकोमी इस्राएली आन कली पपाइश्‍शो पापम पतीके नु मेकोमी परमप्रभु यावे, इस्राएली आन परमप्रभु कली गाइक्‍पाइक्‍तीके मो दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त।
31नादाबमी पशो अरु गेय, मेको आ पशो नेल्‍ल, मार, मेको इस्राएल ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो मबाक्‍बा ङा?
32पिप आसा नु इस्राएल ङा पिप बाशा आस दातेमी गेना हना यो लडाइ दुम्‍स ङा दुम्‍स बाक्‍माक्‍त।
33मिनु अहीयाह आ तौ बाशामी इस्राएलम सासन पवा बाक्‍त। मेना आसा यहूदा ङा पिप दुम्‍शो बर्स सां दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु बाशा तिरचा सहरम बाक्‍शा २४ बर्स इस्राएल कली सासन पवा बाक्‍त।
34मिनु मेको येरोबाम आ लांम गाक्‍शा, मेकोमी इस्राएली आन कली पपाइश्‍शो पाप पशा, परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार मरिम्‍शो बाक्‍मे, मेको नेल्‍ल पवा बाक्‍‍त।