Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 HANUA PAVAPAVADIA

1 HANUA PAVAPAVADIA 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1King Ieroboam, Nebata natuna, ena lohia laḡanina ihagwauta-taurahanina ai, Abiama ese Iuda e lohiaia matama;
2laḡani toi e lohiaia, Ierusalem ai. Sinana ladana na Maaka Abisalomo.
3Tamana ena dala dikadia iboudiai e rakava; ia ese Iehova, ena Dirava, se badinaia momokaniva, tubuna David lalona ese e badinaiava heḡereḡerena.
4Ḡau tamona, David dainai Iehova, ena Dirava, ese lamepa ta e henia Ierusalem ai; ia murina amo natuna e haginia, bona Ierusalem e ha-aukaia.
5Badina be David na Iehova vairanai e kara maoromaorova, bona e haḡanilaia karadia ta amo se raka siri ena mauri dinadia iboudiai; a Uria tau Hiti enai mo e kerere.
6Ena mauri dinadia iboudiai lalodiai Rehoboam bona Ieroboam e hetuari heheniva.
7Abiama ena kara oredia, e kara karadia iboudiai, sivaraidia na Iuda Pavapavadia Sisigadia Bukana ai e hetore, ani? Abiama bona Ieroboam e hetuari heheniva.
8Bena Abiama na tubu tama dekediai e mahuta; David ena hanua ai e guria. Ia gabuna ai natuna Asa e lohia.
9Ieroboam, Israel pavapavana, ena lohia laḡanina iharuahuina ai, Asa ese Iuda e lohiaia matama;
10laḡani hari-ahui ta e lohiaia, Ierusalem ai. Sinana ladana na Maaka Abisalomo.
11Asa na e kara maoromaorova Iehova vairanai, senena David e karava heḡereḡerena.
12Gabu helaḡadia ai lebulebu karadia e karava taudia na ia ese tano amo e atodia lasi, bona tubuna bona tamana ese e karadia kaivakukudia iboudiai na ia ese e abidia oho.
13Ia ese danu sinana Maaka ena pavapava dagina e abia oho, badina be iena hahedua dainai haida ese kaivakuku dikana ta e karaia, Asera ena. Asa ese una kaivakuku e utua gari, bena Kidron sinavaina badibadinai e hagabua.
14A atai gabudia helaḡadia na se abidia oho. Ḡau tamona Asa lalona ese Iehova e badinaia momokaniva, ena dina iboudiai lalodiai.
15Bena tamana ena ḡau helaḡadia bona ia sibona ena ḡau helaḡadia, silver bona gold bona herahera ḡaudia idau-idau, ia ese Iehova ena dubu ai e vareailaidia.
16Asa bona Israel pavapavana Baasa na e hetuari heheniva, edia dina iboudiai.
17Baasa, Israel pavapavana, na e raka lasi, Iuda baine tuari henia totona, bena ia ese Rama e haginia, Asa, Iuda pavapavana, enai baela baema taudia ilao-ahudia.
18Bena Asa ese Iehova ena dubu kohudia amo silver bona gold orena idoinai e abia, bona pavapava ena ruma kohudia namodia iboudiai danu, bena ena hesiai taudia imadia ai e atodia kau. King Asa ese e siaidia lao, Suria pavapavana Ben-hadad, Tabarimono Hesiono natuna, Damasko ai e nohova tauna, dekenai; eto,

19Raruosi aita herohemaino, lau tamagu bona oi tamamu heḡereḡeredia. A ita, herahia ḡaudia, silver bona gold, vada na siai vasimu; aola, Israel pavapavana Baasa ida emui herohemaino ba ḡigia rohoroho; bena ia na lauegu amo baine raka oho.
20Ben-hadad ese King Asa e kamonai henia, bena ena tuari oreadia biagudia e siaidia, Israel hanuadia bae tuari henidia. Idia ese Iono bona Dan bona Abele-bete-maka bona Kineroto idoinai bona Napatali tanona idoinai e hadareredia.
21Baasa e kamonai, bena Rama ihaginina e hadokoa, ela, Tirisa ai e nohova.
22Bena King Asa ese Iuda taudia iboudiai e haḡaukaradia vaitani, ta se hanohoa kava; bena idia ese Rama nadidia bona audia e huadia, Baasa ese vada e hagini ḡaudia; bena unu ḡau amo King Asa ese Geba, Beniamina tanona ai, bona Mispa, e haginidia.
23Asa ena kara oredia, ena siahu idoinai bona e kara karadia iboudiai, bona e hadai hanuadia, sivaraidia na Iuda Pavapavadia Sisigadia Bukana ai vada e hetore, ani? A burukana ai ia ese hisihisi ta e davaria aena ai.
24Bena Asa na tubu tama dekediai e mahuta; senena David ena hanua ai e guria. Ia gabuna ai ia natuna Iehosafat e lohia.
25Asa, Iuda pavapavana, ena lohia laḡanina iharuana ai, Nadab Ieroboam ese Israel e lohiaia matama. Laḡani rua ia ese Israel e lohiaia.
26Iehova vairanai e kara havara, tamana ena dala ai e raka, bona ena kara dika ai Israel e hakaraia dika danu.
27Baasa Ahia, Isakara iduhuna tauna, ese e revaia. Bena Baasa ese e alaia mase, Gibeton ai: una na Filistia taudia edia hanua ta. Badina be Nadab bona Israel taudia iboudiai ese Gibeton vada e koua ahu.
28Taunabunai, Asa, Iuda pavapavana, ena lohia laḡanina ihatoina ai, Baasa ese Nadab e alaia mase; bena gabuna ai e lohia.
29Pavapava dagina e abia, bena maoromaoro ia ese Ieroboam ena iduhu taudia iboudiai e aladia mase; Ieroboam ena iduhu tauna ta maurina ai se rakatania, ela bona una iduhu e habuaia tari, Iehova ena hereva, ena hesiai tauna Ahia tau Silono uduna amo e gwauraia, heḡereḡerena.
30Unu e kara toma, Ieroboam ena kara dika, sibona e kara-dikalai ḡaudia bona Israel taudia e hakaradia dikalai ḡaudia, daidiai, bona Iehova, Israel Diravana, ena badu e havaraia dainai.
31Nadab ena kara oredia, e kara karadia iboudiai, na Israel Pavapavadia Sisigadia Bukana ai vada e hetore, ani?
32Asa bona Baasa e hetuari heheniva, edia dina iboudiai lalodiai.
33Asa, Iuda pavapavana, ena lohia laḡanina ihatoina ai, Baasa Ahia ese Israel idoinai e lohiaia matama Tirisa ai; ia ese laḡani ruahui-hani e lohiaia.
34Iehova vairanai e kara havara, Ieroboam ena dala ai e rakava, bona ena kara dika ai ia ese Israel taudia e hakaradia dika.