Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛbɑti birɛ Sedoboɑmmu kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ diniínnì miɛkɛ nkɛ Abiyɑmmu nɑɑ́mmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì,
2kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ bo Sedisɑdɛmmu. Abusɑdɔmmu kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mMɑɑkɑ weè do ò pɛitɛ́.
3Kòo tũnnɛ o cicɛ do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi mbɑ́ ò í nduɔ́ nho yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ti Yiɛ̀ nKuyie nho yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti kɔ̃mɛ.
4Nɛ̀ Dɑfiti kpɛ́í nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóu kòo yɑɑ̀birɛ bɑɑ sɔɔtɛ́ tikpɑ̀tì kòo fuku bɑ́ɑ́ pɑɑ̀ tikpɑ̀tì, nɛ̀ Sedisɑdɛmmu bo ntúmɛ̀ bɛ kó dihɛidiɛ̀.
5Dɑfiti do dɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ mɛ̀mmɛ, ò do í yóu ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ yɛ̀ɛ̀ nɔ̀ kó dìmɑrì mudɔɔ̀rìmù, kɛ̀ dɛ̀ í tú Udii Itiibɛ botí kou kpɛti.
6Odoboɑmmu fòmmu mumɔu miɛkɛ ò do dokùnɛ̀mu Sedoboɑmmu.
7Abiyɑmmu dɔɔ̀rìmɛ̀ tɛ̃mɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ. Abiyɑmmu nɛ̀ Sedoboɑmmu bɛ̀ do dokùmu o fòmmu mumɔu miɛkɛ.
8Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Abiyɑmmuu kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Dɑfiti ɛì, kòo birɛ Asɑɑ sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.
9Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì Sedoboɑmmu kpɑ̀tì benni sìpísìdɛ́ kpɛri miɛkɛ nkɛ Asɑɑ nɑɑ́mmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì,
10kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ bo Sedisɑdɛmmu. O yɔ̃ kóo yɔ̃ yètìrì do tú Mɑɑkɑ Abusɑdɔmmu kóo sɑpɑ̀ɑ̀.
11Kɛ̀ Asɑɑ ndɔɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́mɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ ò yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti,
12kɛ́dennɛ o ɛì bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ kó ibɔɔkuɔ́ yɛ̃mmɛ̀, kɛ́dɛitɛ sibɔɔtenkɑɑnìi o yɛmbɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ sì,
13kɛ́dennɛnɛ̀ ketíkɛ o yɔ̃ kótì tinitipokpɑ̀tì, kɛ yɛ̃́ ò do cìɛ́kɛ́mɛ̀ isɔkɛ kó tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ bɛ̀ tu tɛ̀ Asitɑditee, kɛ̀ Asɑɑ tɛ kɔ̃ṹ kɛ́bɔ nkɛ́ tɛ̀ cɔ́u nSetinɔɔ biriku miɛkɛ.
14Kɛ̀ yɛtɔ̀rɛ̀ bɑɑ nɛ̀ nkpɑɑ́, bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ Asɑɑ duɔ́ nho yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ti Yiɛ̀ nKuyie nho fòmmu mumɔu miɛkɛ.
15Kòo tɑnnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ o cicɛ ku pɑ̃ yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ nɛ̀ o mɔ́mmuɔ nhò kù pɑ̃ yɛ̀, yɛ̀ɛ̀ tu timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ tinɛntì.
16Mudoò muù do bo Asɑɑ nɛ̀ Bɑsɑɑ bɛ cuokɛ̀ bɛ fòmmu mumɔu miɛkɛ.
17Kɛ̀ Bɑsɑɑ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìi do Sudɑɑ kɔbɛ mudoò, kɛ́mɑɑ́ kuduotí kɛ́fitɛ́ Dɑmɑɑ kɛ bo pénnɛ́ kucɛ Asɑɑ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
18Mɛm̀mɛ kɛ̀ Asɑɑ túótɛ́ timɑ́tì pɛ́ítì timɔu nɛ̀ mɛsɔɔ mmɛmɔu ndɛ̀ɛ̀ do kpɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ dɛ̀ toú nho kó bɛtɔ̃mbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛ Dɑmɑɑsi kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nTɑbidimɔɔ birɛ Esiyɔ̃ɔ̃ birɛ Bɛnni-Adɑdi, Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀,

19wèe yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ mɔɔtɛ mɛtɑummɛ̀ bɛ nnɛ̀ we, bɛ yɛmbɛ̀ do mɛ̀ mɔ̀kɛ mɛ̀ɛ̀ botí, dɛɛ̀ te kòò ò pɑ̃ dɛ kó dipɑ̃nnì kɛ tú wèe tɔ̃tɛnɛ̀ Bɑsɑɑ Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì mɛtɑummɛ̀, kòo tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ò do mudoò.
20Kɛ̀ Bɛnni-Adɑdii yie nhokpɑ̀ɑ̀tì Asɑɑ ò nɑ̀kɛ́ tì, kɛ́dɛitɛ bɛ̀ɛ̀ ni okpɑ̀ɑ̀tì ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́pɔntɛ Isidɑyɛɛribɛ ɛkɛ̀, Iyɔ̃ɔ̃ ɛì nɛ̀ Dɑnni kpɛri nɛ̀ Abɛdi-Bɛti-Mɑɑkɑ kpɛri nɛ̀ Kinnɛdoti kó kutempɛ̃ nkumɔu, kɛ́pɔntɛnɛ̀ Nɛfutɑdii ɛì dimɔu.
21Bɑsɑɑ tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ́kṹnnɛ́ kuduotí mɑrimù Dɑmɑɑ kɛ́wɛ̃tɛ Tidisɑɑ.
22Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑɑ tíí nSudɑɑ kɔbɛ bɛmɔu pɑ́íí, ò í nsùɔ́ nhòmɔù, kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ yɛtɑ̃́rɛ̀ yɛmɔu nɛ̀ idɛí Bɑsɑɑ do mɑɑ́nɛ̀ dɛ̀ kuduotí kɛ́fii Dɑmɑɑ ɛì, kɛ́mɑɑ́nɛ̀ kuduotí Kebɑɑ ɛì Bɛnsɑmɛɛ tempɛ̃ mmiɛkɛ nɛ̀ Misipɑɑ kpɛri.
23Asɑɑ dɔɔ̀rìmɛ̀ tɛ̃mɛ̀, o kɔ̃m̀bùɔ̀, nɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, dɛ̀ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ. Asɑɑ kòtɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́muɔkɛ sinɑɑ̀cɛ̀i.
24Ò do ku kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o yɑ̀ɑ̀rì Dɑfiti ɛì ndi, kòo birɛ Sosɑfɑtii weè sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.
25Sedoboɑmmu birɛ Nɑdɑbu do nɑɑ́ nyIsidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì Asɑɑ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɑ̀tì benni dɛ̀rínnì ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀dɛ́ɛ̀,
26kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, kɛ́tũnnɛ o cicɛ do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkɛ́tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛyɛi mmiɛkɛ.
27Kɛ̀ Isɑkɑɑ nɑɑ̀mùnkù kou Aiyɑ birɛ Bɑsɑɑ ndɔ́ kɛ́bɔ nNɑdɑbu kɛ sɔ̃́ nyIsidɑyɛɛribɛ pi Kibetɔ̃ɔ̃ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ɛì, bɛ̀ dɛ nhò kùɔ.
28Bɑsɑɑ do kùɔ Nɑdɑbu Asɑɑ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɑ̀tì benni tɑ̃ɑ̃́nnì ndi, kɛ́fietɛ tikpɑ̀tì.
29Ò cɔutɛ́ dìì mɔ̀nnì tikpɑ̀tì kɛ́kuɔ Sedoboɑmmu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu pɑ́í, ò í nsùɔ́ nhòmɔù, kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì bɛ́immɛ̀ Sidoo ɛì miɛkɛ nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Aiyɑ nùù miɛkɛ.
30Sedoboɑmmu do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkɛ́tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu mɛyɛi mmiɛkɛ mɛɛ̀ do íi nti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù miɛkɛ, mɛɛ̀ do te kɛ̀ tìi bɛ̀ tùɔ̀kɛní.
31Nɑdɑbu dɔɔ̀rimɛ̀ tɛ̃mɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
32Asɑɑ do dokùnɛ̀mu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì Bɑsɑɑ sɑ̃́ɑ̃̀.
33Sudɑɑ kɔbɛ kpɑ̀ɑ̀tì Asɑɑ kpɑ̀tì benni tɑ̃ɑ̃́nnì ndi Aiyɑ birɛ Bɑsɑɑ nɑɑ́mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́mbo Tidisɑɑ kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀,
34kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, ò do tũ̀nnɛ o cicɛ Sedoboɑmmu kó mɛyɛi mmɛ ò do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ kɛ́tɑnnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ mɛyɛi mmiɛkɛ.