Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 KINANƆ

1 KINANƆ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛbati nɛ́ Yeroboamu kíblena wɛ̃̀ baro plansaride gũnn Abia gↄ̃̀ Yudanↄ kína ũ
2à kí blè Yurusalɛmu wɛ̃̀ aakↄ̃mɛ. A da tↄ́n Maaka, Abusalomu burimɛ.
3À durunna kũ a de kɛ̀nↄ kɛ̀ pínki, adi a zĩda kpá Dikiri a Ludaa lán a dizi Dauda bàro.
4Ama Dauda yãin Dikiri a Luda tò a buri kí blè Yurusalɛmu, à a buri pìi dìtɛ a gɛ̃nɛ ũ à tò Yurusalɛmu gbãna lè.
5Zaakũ Dauda yã kũ Dikiri yeii kɛ̀, adi gí yã kũ Dikiri dìtɛnɛ mairo ari a wɛ̃̀ndi lɛ́n, tó adi kɛ yã kũ à kɛ̀ Iti buri Urianɛ baasiro.
6Abia kũ Yeroboamuo dìgↄ̃ zĩ̀ ká kũ kↄ̃o ari Abia wɛ̃̀ndi lɛ́n.
7Abia yã kparanↄ kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛna takadan.
8Kũ à gà, ò a vĩ̀ Dauda wɛ̃tɛn, akũ a nɛ́ Asa vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.
9Isarailanↄ kína Yeroboamu kíblena wɛ̃̀ barode gũnn Asa gↄ̃̀ Yudanↄ kína ũ,
10akũ à kí blè Yurusalɛmu wɛ̃̀ bupla awɛɛdo. A dai tↄ́n Maaka, Abusalomu burimɛ.
11Kína Asa yã kũ Dikiri yeii kɛ̀ lán a dizi Dauda bà.
12À pɛ̀ tãnagbagbaki karuanↄa a bùsun, akũ à tãna kũ a dizinↄ kɛ̀nↄ kↄ̀tɛ pínki.
13Bee se à a dai Maaka bò kpatan, kũ à Asatorɛ lí ginaa pɛ̀tɛ yãi. Kína Asa lí pìi zↄ̃̀ à tɛ́ nàa Kidironu guvutɛn.
14À a zĩda kpà Dikiria ari a wɛ̃̀ndi lɛ́n, ama adi tãnagbagbaki kũ ò bònↄ gbororo.
15À wura kũ andurufuuo kũ pↄ́ pãnde kũ akãa kũ a deo dìtɛ Dikiri pↄ́ ũnↄ sɛ̀tɛ à kàtɛ Dikiri ↄnn.
16Asa kũ Isarailanↄ kína Baasao dìgↄ̃ zĩ̀ ká kũ kↄ̃o ari ń kíblena lɛ́n.
17Baasa mɛ́ à gɛ̀ɛ à lɛ̀tɛ Yudanↄ bùsuua, akũ àtɛn bĩni bo à lika Ramai, de gbɛ̃ke sún bo ke à gɛ̃ Yudanↄ kína Asa bùsunlo yãi.
18Akũ Asa andurufu kũ wura kũ à gↄ̃̀ Dikiri ↄn laasinnↄ sɛ̀tɛ kũ pↄ́ kũ ò kú a bɛ laasinnↄ, à nà a ìbanↄnɛ ń ↄĩ, akũ à ń zĩ Damasuku, Siria bùsu kína Bɛnadada, Tabirimↄ nɛ́, Ɛziↄ̃ daikore kĩnaa à pì:

19Ò lɛ́dokↄ̃nↄ kɛ lákũ ma de kũ n deo kɛ̀ nà yã. A andurufu kũ wuraaon dí. Ǹ lɛ́dokↄ̃nↄ kũ ń vĩ kũ Isarailanↄ kína Baasao gboro, de à gomala kũ a zĩ̀karinↄ.
20Akũ Bɛnadada lɛ́dokↄ̃nↄ kɛ̀ kũ Asao à a zĩ̀karinↄ gbàrɛ ò gɛ̀ɛ ò lɛ̀tɛ Isaraila wɛ̃tɛnↄa. Ò Iyon sì kũ Dão kũ Abɛli Bɛtɛmakao kũ Gɛnɛsarɛti guo kũ Nafatali burinↄ guo dↄ pínki.
21Kũ Baasa a baaruu mà, akũ à bĩnibona Ramaii tò à tà Tiza.
22Akũ kína Asa kpàkpaa kɛ̀ Yudanↄnɛ ń pínki, adi gbɛ̃ke tɛ̃̀ boro à pì, ò Rama gbɛ̀nↄ kũ lí kũ Baasa tɛn bĩni boonↄ sɛ́tɛ. Akũ à bĩni bòo à lìka Gɛba kũ à kú Biliaminu burinↄ gui kũ Mizipao.
23Kína Asa yã kparanↄn kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛna takadan, a nɛ́gↄ̃gbɛ̃kɛyãnↄ kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki kũ wɛ̃tɛ bĩni kũ à bònↄ. Kũ à zĩ kũ̀, gyã a kũ̀ a gbálanↄa.
24Kũ à gà, ò a mira kpàkũsũ kũ a dizinↄ a dizi Dauda wɛ̃tɛn, akũ a nɛ́ Yosafata vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.
25Yudanↄ kína Asa kíblena wɛ̃̀ plade gũnn Yeroboamu nɛ́ Nadabu kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ à kí blè wɛ̃̀ plamɛ.
26À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ à zɛ̀ kũ yã kũ a de kɛ̀ à Isarailanↄ dà durunna gũnwo.
27Ahia nɛ́ Baasa, Isaka buri lɛ́ kpàkũsũi gↄrↄ kũ àkũ kũ Isarailanↄ tɛn lika Filisitini wɛ̃tɛ Gibetↄ̃i, akũ à a dɛ̀ gwe.
28À a dɛ̀ Yudanↄ kína Asa kíblena wɛ̃̀ aakↄ̃de gũmmɛ, akũ à vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.
29Kũ à nà kíblenaaa, akũ à Yeroboamu burinↄ dɛ̀dɛ ń pínki, adi ń gbɛ̃ke tóro, à ń kákatɛ lán Dikiri ò a zↄ̀bleri Ahia, Silo gbɛ̃ gãi nà.
30Yã pìi kɛ̀ lɛ durunna kũ Yeroboamu kɛ̀ yãi, kũ à Isarailanↄ dà a kɛnan à Dikiri Isarailanↄ Luda pↄ fɛ̃̀onɛ.
31Nadabu yã kparanↄ kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan.
32Kína Asa kũ Isarailanↄ kína Baasao zĩ̀i kà kũ kↄ̃o ari ń kíblena lɛ́mmɛ.
33Yudanↄ kína Asa kíblena wɛ̃̀ aakↄ̃de gũnn Ahia nɛ́ Baasa kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ. À kí blè Tiza wɛ̃̀ baro awɛɛsiikↄ̃.
34À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ à zɛ̀ kũ Yeroboamu yãkɛnaao kũ durunna kũ à Isarailanↄ dà a kɛnanwo.