Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 KINANƆ

1 KINANƆ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛbati nɛ́ Yeroboamu kíblena wɛ̃̀ baro plaasaidee guun Abia gↄ̃̀ Yudanↄ kína ũ
2à kí blè Yerusalɛmu wɛ̃̀ aagↄ̃mɛ. À da tↄ́n Maaka, Abusalomu boriimɛ.
3À durun kɛ̀ a dee kɛ̀nↄ kɛ̀ píngi, èe a zĩnda kpá Dii a Ludaa lán a dezi Dauda bàro.
4Mↄde Dauda yãnzin Dii à Ludaa tò à bori kí blè Yerusalɛmu, à à borii pì dìɛ à gɛ̃ɛ ũ à tò Yerusalɛmu gbãaa è.
5Zaakɛ Dauda yã kɛ̀ Dii yezi kɛ̀, èe gí yã kɛ̀ Dii dìɛnɛ maziro ai a wɛ̃̀ndi lɛ́n, tó èe kɛ yã kɛ̀ à kɛ̀ Iti bori Urianɛ baasiro.
6Abia kↄ̃n Yeroboamuo ègↄ̃ zĩ̀ kaa kↄ̃o ai Abia wɛ̃̀ndi lɛ́n.
7Abia yã kpaaanↄ kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan.
8Kɛ̀ à gà, wà à vĩ̀ Dauda wɛ́tɛ, ben à nɛ́ Asa vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.
9Isarailinↄ kí Yeroboamu kíblena wɛ̃̀ barodee guun Asa gↄ̃̀ Yudanↄ kína ũ,
10ben à kí blè Yerusalɛmu wɛ̃̀ baplaa awɛɛdo. À dazi tↄ́n Maaka, Abusalomu boriimɛ.
11Kí Asa yã kɛ̀ Dii yezi kɛ̀ lán a dezi Dauda bà.
12À pɛ̀ tãagbãgbãki kaaruanↄa a bùsun, ben à tãa kɛ̀ a dezinↄ kɛ̀nↄ kwɛ̀ píngi.
13Baa se à a dazi Maaka bↄ̀ kpatan, kɛ̀ à Asatorɛ lí gina pɛ̀ɛ yãnzi. Kí Asa lí pì zↄ̃̀ à tɛ́ sↄ̃̀a Kidironu guzurɛn.
14À a zĩnda kpà Diia ai a wɛ̃̀ndi lɛ́n, mↄde èe tãagbãgbãkii kɛ̀ wà bònↄ gbororo.
15À vura kↄ̃n kondogio kↄ̃n pↄ́ pãnde kɛ̀ api kↄ̃n a deo dìɛ Dii pↄ́ ũunↄ sɛ̀ɛ à kàɛ Dii ua.
16Asa kↄ̃n Isarailinↄ kí Baasao ègↄ̃ zĩ̀ kaa kↄ̃o ai ń kíblena gurↄlɛn.
17Baasa bé à gàa à lɛ̀ɛ Yudanↄ bùsua, ben èe bĩi boo à liga Ramazi, lɛ gbɛ̃ke tón bↄ ke à gɛ̃ Yudanↄ kí Asa bùsunlo yãnzi.
18Ben Asa kondogi kↄ̃n vura kɛ̀ gↄ̃̀ Dii ua làasinnↄ sɛ̀ɛ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ kú a bɛ làasinnↄ, à nà a ìbanↄnɛ ń ↄzĩ, ben à ń zĩ Damasiku, Siria bùsu kí Bɛnadada, Tabirimↄ nɛ́, Ɛziↄ̃ dio kiia à bè:

19Wà lɛdolɛ kɛ lán ma de kↄ̃n n deo kɛ̀ nà yã. À kondogi kↄ̃n vuraon yɛ̀. Ǹ lɛdolɛ kɛ̀ ń vĩ kↄ̃n Isarailinↄ kí Baasao gboro, lɛ à gumala kↄ̃n a zĩ̀kpɛɛnↄ.
20Ben Bɛnadada lɛdolɛ kɛ̀ kↄ̃n Asao à a zĩ̀kpɛɛnↄ gbàrɛ aↄ̃ gàa wà lɛ̀ɛ Isaraili wɛ́tɛnↄa. Aↄ̃ Iyona sì kↄ̃n Danio kↄ̃n Abɛli Bɛtɛmakao kↄ̃n Gɛnɛsarɛti guuo kↄ̃n Nafatali boriinↄ guuo dↄ píngi.
21Kɛ̀ Baasa à baaru mà, ben à bĩibona Ramazi tò à tà Tiza.
22Ben kí Asa kpàakpa kɛ̀ Yudanↄnɛ ń píngi, èe gbɛ̃ke tɛ̃̀ boro à bè, aↄ̃ Rama gbɛ̀nↄ kↄ̃n lí kɛ̀ Baasa e bĩi booonↄ sɛ́ɛ. Ben à bĩi bòo à lìga Gɛba kɛ̀ kú Bɛyãmi boriinↄ guuzi kↄ̃n Mizipao.
23Kí Asa yã kpaaanↄↄ kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan, à nɛ́gↄ̃gbɛ̃kɛyãnↄ kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi kↄ̃n wɛ́tɛ bĩi kɛ̀ à bònↄ. Kɛ̀ à zi kũ̀, gyãa à kũ̀ a gbálanↄa.
24Kɛ̀ à gà, wà à mira kpàkↄ̃zi kↄ̃n a dezinↄ pↄ́o a dezi Dauda wɛ́tɛ, ben à nɛ́ Yosafata vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.
25Yudanↄ kí Asa kíblena wɛ̃̀ plaadee guun Yeroboamu nɛ́ Nadabu kɛ̀ Isarailinↄ kína ũ à kí blè wɛ̃̀ plaamɛ.
26À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀ kɛ̀ à zɛ̀ kↄ̃n yã kɛ̀ a dee kɛ̀ à Isarailinↄ dà durun guuo.
27Ahia nɛ́ Baasa, Isaka bori lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃zi gurↄↄ kɛ̀ àpi kↄ̃n Isarailinↄↄ e ligaa Filisitini wɛ́tɛ Gibetↄ̃zi, ben à à dɛ̀ gwe.
28À à dɛ̀ Yudanↄ kí Asa kíblena wɛ̃̀ aagↄ̃dee guumɛ, ben à vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.
29Kɛ̀ à nà kíblenaa, ben à Yeroboamu boriinↄ dɛ̀dɛ ń píngi, èe ń gbɛ̃ke tóro, à ń káatɛ lán Dii ò a zↄ̀bleri Ahia, Silo gbɛ̃ gãzĩ nà.
30Yã pì kɛ̀ lɛ durun kɛ̀ Yeroboamu kɛ̀ yãnzi, kɛ̀ à Isarailinↄ dà à kɛnan à Dii Isarailinↄ Luda pↄↄ fɛ̃̀onɛ.
31Nadabu yã kpaaanↄ kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi kú Isarailinↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan.
32Kí Asa kↄ̃n Isarailinↄ kí Baasao zĩ̀ kà kↄ̃o ai ń kíblena gurↄlɛmmɛ.
33Yudanↄ kí Asa kíblena wɛ̃̀ aagↄ̃dee guun Ahia nɛ́ Baasa kɛ̀ Isarailinↄ kína ũ. À kí blè Tiza wɛ̃̀ baro awɛɛsiigↄ̃.
34À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀, kɛ̀ à zɛ̀ kↄ̃n Yeroboamu yãkɛnao kↄ̃n durun kɛ̀ à Isarailinↄ dà à kɛnan-o.