Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - 2 Reyes

2 Reyes 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naamán, Siria-rey-e-sorda-bila-onomalad e-dummadid. Naamánʼde, dule-nue-nug-nikadid, degine, rey, Naamánʼbina-itogerbad, ar ade, Naamánʼbali Bab-Jehová Siria-yala-bendaksagusad. Naamánʼde, dule-gandikidid. Degi-inigwele, Naamánʼde, naibe-buna-yaa-maleged nika gusad.
2Siria-neggwebur-e-sorda-bila-onomalad, Israel-yarsik bipirmakdimaladgi bunolo-gwensak Israel-neggweburgined gasmalad. Geb a-bunolo Naamán-e-omega ibmar-imakega gusad.
3Ibagwengi, bunolo e-dummad-omega sokalid: “An-dummad Samaria-neggweburse Bab-Dummad-gayaburba-barsoged daknaddibe, ega naibe-buna-yaa-maleged nudaksaled.”
4Naamán bunolo-Israelʼgined-ibmar-sogsadi, bela reyga sognaded.
5Geb, Siria-dulemar-e-rey, Naamán-abin sogded: —Degirdi nabir, be nao. An Israel-dulemar-e-reyga garda an barmidoed. Geb degi, Naamán nadsunnad. Mani-sibu mili-gwadurgwen-gakambe (30,000) sesad, or-mani mili-gwanergwa (6,000) sesbalid, degi, mor-binigan goambe (10) sesbalid.
6Israel-e-reyga garda-semaidi weyob sognaid: “We-garda be abindaksar, mag be dakoed, we-dule sorda-bila-onomalad-e-dummadid, Naamánʼye nugad. An-nuggine, we-dule an barmisiid, naibe-buna-yaa-maleged-nikad ega be nudakegar.”
7Israel-dulemar-e-rey garda absosgu, e-mor-yoid siir-siir-imaksad, degi, sogded: “¿Ar an, Bab-Dummadsi? ¿An dulemarga burba-dulad-ukedsi, degi, dulemar-obelobalidsi? Emide, we-dule anga sogsiid, dule-naibe-buna-yaa-maleged-nikad, ega nudakoye. An dakegua, angi-urwega anga boni-onobieyob an dakdo.”
8Bab-Jehová-e-dule-Eliseo wisguargu, Israel-e-rey garda-absosadbali e-mor siir-siir imaksaye. Agine Eliseo, reyse gayaburba barmisad: “¿Dummad, ibigala be mor esirmaksa? We-dule be anse barmidage, adi, wisguega Israel-dulemargi Bab-Dummad-gayaburba-barsoged maid.”
9Naamán, e-molimar-abargi moli-urgi, Eliseoʼse nadsunnad. Mosgu, Eliseo-e-neg-yawagak-asabin nagudapid.
10Geb degi, Eliseo ese dule barmisad, ega sogega: “Jordán-diwarse be nao. Agine ilagugle (7) dii-ulak be-dogo. Geb agi, we-boni-nikad bega nugudoed, degi, be-san daarmakar naoed.”
11Naamán sae-itoded, weyob sogde naded: “Andi, an-abin yog-noar imakoye, an biendo, e-Bab-Dummad-Jehováʼse yog-gollar imakegar. Degi, e-argan, an-boni-nikad-ebudogu, yog-nuguar an naoergeberye an biendo.
12¿Ar Abana-diwar, degi, Farfar-diwar, Damasco-diwarmalad. A-diwarmarde Israel-diwarmarba bur-nuegansursi? Ar an a-diwarmarse an-san enuknader, ¿an nugudsulile? Nugusale.” Naamán, nue-ulus nadsunnad.
13Geb e-maimar ese nadmalad, ega sogdemalad: —Dummad, ar Bab-Dummad-e-dule ibmar-yeer-gangued imakoye bega sogsana, ¿bur be imakoen be-insae? A-bursunna be imaksasuliled. Ar emidi bega sognaid: ‘Dii-ulak be-dogoye, yog be nuguar-naoye.’
14Geb degi, Naamán Jordán-diwarse nadsunnad, ilagugle (7) dii-ulak-dogsad, igi, ega Bab-Dummad-gayaburba-barsoged sogsa, deyob imaksad. Geb, Naamán-e-san yog-nuguar naded, burwigan-e-sanyob swilimakar naded.
15A-sorbali, Naamán, dule-e-bardakdimalad-ebo Bab-Dummad-e-dulese gannar nadmalad. Ese modapgu, ega sogdapid: —Emisgindi, an nue-wisdo, we-napneggine Bab-Dummad-baid maisulid, unnila Israel-Bab-Dummadbi maid. Emide, an bega wilesagwa soged, be-mai bega ibmar-wis-ukbiedi, be sue.
16Degi-inigwele, Eliseo ega sogded: —Napira Bab-Dummad-nuggi an bega sogo, Bab-Dummad an-dakmaidgi be ibmar anga ukbiedi an suosuli. Naamán egi alamaknaigusad, e-ibmar-uknaid e-abin suegar. Degi-inigwele, Eliseo itossur-gusad.
17Geb agine, Naamán sogded: —Degirdi, an bega sogo, an moli-uaya-senigana-walabo we-ukub sedbido. Emisgwagwadgine, an be-mai-guedi bar bab-dummad-baidga ibmar-ogumakar, degi, ibmar-oburgwar ukosulid. Unnila Bab-Jehováʼgarbi ukoed.
18Unnila Bab-Jehováʼga an sogdo, an-dummadba e-bab-dummadse-goled-neg Rimónʼye-nugadse an nadele, Bab-Jehová egi nossuliyob an-daksana gadin. Rimónʼse-goled-negyaba reybo sakwagi-annikaa an dogmaile, an yokorgi-sindigar sige-dakledagoed. Degisoggu, Bab-Jehová an e-maiga-gued egi nossuliyob an-daksana gadin.

19Geb, Eliseo ega sogded: —Nuedgi be nae. Naamán degi-nadsunnad. Yeer-nanaedgine,
20Bab-Jehová-e-dule-Eliseo-e-mai-Gieziʼye-nugad, binsaalid: “An-dummad bela-belad Siria-dule-Naamánʼgi nued-binsasad ega ibmar-uknaid e-abin sussulid. Degisoggu, Bab-Jehová-nuggi an napira-soged, e-sorba abarmakded-nika, abakar anga ibmar wis-ukalile.”
21Geb agi, Giezi, Naamán-bargaega e-sorba abarmakded. Degi, Naamán Giezi e-sorba-abarmakdani-daksagu, moli-urgi yog-aidegar imaksad, abindakega. Geb, ega sogded: —¿Ibu be itoe?
22Giezi abin-sogded: —Suli, akar-an-itosuli. An-dummad an-barmiali bega sogega: ‘Anse sapingan-warbo Bab-Dummad-gayaburba-barsogmalad Efraín-yalagan-akar nonimalad. Degisoggu, a-dulemarga an bese ibmar-egisdo, mani nibir-dulapaa-gakambe-gakatar (75) an abege, degi, mor-binigan goabo an abebar.’
23Naamán ega sogded: —Mani nibir-dulagugle-gakambe (150) be sede. Geb, Naamán ise-ukar imakega, sagu-goabo ega mani-balisad, degine, a-yabali goabo mor-binigan ega odosbalid. Geb, e-mai-warbogwadga uksad, Gieziʼga sedega.
24Yar-mullu-siid-mosmargu, Giezi, dulemar-ega-sagu-sedanimalad-annik sagu susad, geb, negyaba odosad, a-sorba gannar dulemar-barmisad.
25Geb, Giezi e-dummadse dognonikid. Eliseo ega sogded: —Giezi, ¿bia be gudii? Giezi abin-sogded: —An banna gudisuli.
26Ar, Eliseoʼdi, binnasur abin gualid, ega sogded: —Dule be-abindakega e-moli-urgi aideargu, an e-asabin, burbar-gwichi gusad. ¿Ar mani-abingaed-ibasi? Degi, ¿mormar, olivo-nainumar, uva-nainumar, sibad-wawaadmar-abingaed-ibasi? ¿Moli-bebe-nikamalad, degine, mai-machergan, degi, mai-omegan, abingamalad-ibasi? Suli, a-iba-suli.
27Degisoggu, Naamán-e-boni naibe-buna-yaa-maleged-nika-gusad, bela bese gwagoed, degi, bela be waganse-bakar, degisadegu guoed. Degidgine, Giezi, Eliseo-walik-gwichi noargu, naibe-buna-yaa-maleged-sunnabi noalid, igi mogir sibudik-daklege, deyob-dakle noalid.