Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - 2 REYES

2 REYES 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itztoya se tlacatl tlen itoca eliyaya Naamán tlen eliyaya tlayacanquetl tlen isoldados nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Siria. Huan iteco nelía quiicneli. Huan ica Naamán TOTECO quichijqui ma tlatlani tlali Siria. Huan Naamán tlahuel quimatqui motemaca ipan tlatehuilistli, pero quipixqui nopa palanca tlacayo cocolistli tlen itoca lepra.
2Huan nopa soldados tlen tlali Siria momatque yohuij quinichtequij israelita ichpocame huan quiichtectoyaj se sihuapil israelita tlen quitequipanohuayaya isihua Naamán calijtic.
3Huan nopa sihuapil quiilhui isihua Naamán: ―Nijnequisquía noteco, Naamán, ma yohui quiitati nopa tiocamanalojquetl tlen itztoc ipan altepetl Samaria tlen tlali Israel. Yajaya temachtli quichicahuasquía tlen icocolis.
4Huajca Naamán yajqui campa itztoya iteco, nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Siria, huan quipohuilito tlen quiilhuijtoya nopa sihuapil.
5Huan iteco quiilhui: ―Huajca monequi xiya. Huan mohuaya nijtitlanilis se amatlajcuiloli para nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Israel para mitzpalehuis. Huajca Naamán quicuitejqui 30 mil tomi, huan 6 mil oro tomi huan majtlactli tlaca yoyontini tlen más cuajcualtzi.
6Huan quihuiquili nopa hueyi tlanahuatijquetl tlen tlali Israel nopa amatlajcuiloli tlen quiijtohuayaya: “Nopa tlacatl tlen quihuica ni amatlajcuiloli, yajaya notlatequipanojca tlen itoca Naamán. Nimitztitlanilijtoc Naamán para xijchicahua tlen icocolis.”
7Huan quema nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Israel quipojqui nopa amatlajcuiloli, quitzayanqui iyoyo para ma nesi moicnonequiyaya huan quiijto: ―¿Huelis moilhuía para niDios tlen hueli temictis o temacas yolistli? ¿Para tlen nechtitlanilía ni tlacatl para ma nijchicahuas tlen icocolis? Temachtli san quitemohua se cualantli ica na.
8Huan Eliseo, itlatequipanojca Toteco Dios, quicajqui para nopa tlanahuatijquetl quitzayantoya iyoyo ipampa nopa amatlajcuiloli, huajca tlatitlanqui ma quiilhuitij ya ni: “¿Para tlen tijtzayantoc moyoyo? Ma huala nopa tlacatl ma nechitaqui huan yajaya quimatis para itztoc se tiocamanalojquetl ipan ni tlali Israel.”
9Huajca Naamán yajqui ica icahuayojhua tlen quitilanayayaj itepos carro, huan moquetzqui calixpa nechca puerta ipan ichaj Eliseo.
10Huan Eliseo san quititlanqui se tlayolmelajquetl ma quiilhui: “Xiya huan ximopajpaca chicome hueltas ipan nopa atemitl Jordán, huan timochicahuas tlen mococolis.”
11Pero Naamán quisqui cualantoc huan quiijtojtiyajqui: ―Nimoilhui para temachtli quistosquía, huan momaijtosquía ica iTECO Dios para ma nechchicahua, huan quitlalisquía ima iixmelac campa nococolis huan queja nopa nechchicahuasquía.
12Más cuali nopa ome atemitl, Abana huan Farfar, tlen tijpiyaj ipan tlali Damasco que nochi atemitini ipan ni tlali Israel. ¿Para tlen ax hueltosquía nimaltijtosquía ipan nopa atemitl para nimochihuas tlapajpactic? Huan yajqui tlahuel cualantoc.
13Pero itlatequipanojcahua monechcahuijque campa ya huan quiilhuijque: ―Tata, intla nopa tiocamanalojquetl mitznahuatijtosquía xijchihua tlen tlahuel ohui, ¿ax tijchihuasquía? Huajca ¿para tlen ax tijchihuas itlajtol quema mitzilhuijtoc tlen ax ohui? San mitzilhuijtoc para ximopajpaca huan timochicahuas tlen mococolis.
14Huajca Naamán yajqui huan moatzonpolihuilti chicome huelta ipan nopa atemitl san queja quinahuatijtoya nopa tiocamanalojquetl. Huan icuetlaxo mochicajqui cuali huan elqui tlapajpactic queja se oquichpil itlacayo.
15Huajca yajaya huan nochi itlatequipanojcahua sampa yajque quiitatoj Eliseo, yajaya tlen itlatequipanojca Toteco Dios. Huan quema ajsito campa Eliseo, Naamán quiilhui: ―Ama nijmati axaca seyoc ipan nochi tlaltepactli tlen nelía Dios. Toteco Dios san itztoc nica ipan tlali Israel. Nimitztlajtlanía xijseli ni tlamantli tlen na, nimotlatequipanojca, nimitzhualiquilía.
16Pero Eliseo quinanquili: ―Temachtli nimitzilhuía ax tleno nijselis. Huan yonque Naamán tlahuel quinequiyaya quimacas, Eliseo ax quiseli.
17Huan Naamán quiijto: ―Huajca intla ax tijnequi tijselis ni tlen nimitzmaca, xinechchihuili se favor. Xinechcahuili ma nijhuica se quentzi tlali tlen ni tlali Israel. San nijnequi nijhuicas queja ome burro tlamamali. Huan na ayoc nijmacas tlacajcahualistli tlatlatili se tlaixcopincayotl, san TOTECO.
18Pero nijtlajtlanía TOTECO ma nechtlapojpolhui se tlajtlacoli. Quema nopa hueyi tlanahuatijquetl quinequis quihueyichihuati itlaixcopincayo, Rimón, ipan itiopa, huan monequis momatlatzquilijtiyas ipan noajcol para nijnejnemiltis, ma TOTECO nechtlapojpolhuis intla na nojquiya nimohuijtzomas.

19Huan Eliseo quinanquili: ―Xiya ipan moojhui ica cuali. Huajca Naamán quisqui huan quema ya huejca yajtoya,
20Giezi, itlatequipanojca tiocamanalojquetl Eliseo, moilhui: “Noteco, quicajtoc ma yohui Naamán nopa tlali Siria ejquetl huan ax tleno quiseli tlen quihualicatoya. Temachtli nimotlalos huan nicajsiti huan nijtlajtlanis ma nechmaca se tlenijqui.”
21Huajca Giezi pejqui quitepotztoca Naamán, huan quema Naamán quiitac ica iica, temoc ipan itepos carro para quiselis. Huan quiilhui: ―¿Nochi eltoc cuali?
22Huan Giezi tlananquili: ―Quena, cualtitoc. Noteco nechtitlantoc ma nimitzilhuiqui para ajsicoj ome telpoca tiocamanalohuani tlen ehuani ipan tepetini tlen tlali Efraín. Huan mitztlajtlanía xiquinmaca eyi mil plata tomi huan ome tlaca yoyomitl tlen yancuic.
23Huan Naamán quinanquili: ―Quena, xinechchihuili se favor huan xijhuica chicuase mil plata tomi. Huan chicahuac Naamán quiilhui para ma quiseli. Huan quitlali nopa tomi ipan ome coxtali huan nojquiya quitlali nopa ome tlaca yoyomitl tlen cuajcualtzi huan quintitlanqui ome itlatequipanojcahua ma yaca ihuaya para ma quihuicaca nopa tlamamali.
24Huan quema ajsitoj ipan nopa tepetl nechca altepetl, Giezi quicuic nopa plata tomi tlen quihuicayayaj nopa tlatequipanohuani huan quiajojqui ipan ichaj. Teipa quinnahuati nopa tlatequipanohuani ma yaca.
25Huan teipa moixnextito iixtla iteco, Eliseo. Huan Eliseo quitlajtlani: ―¿Canque tinemito Giezi? Huan yajaya quinanquili: ―Ax cana niyajtoc.
26Huajca Eliseo quiilhui: ―Niitztoya nopona mohuaya ipan notonaltzi quema nopa tlacatl temoc ipan itepos carro para mitzselis. ¿Quinamiqui para timoricojchihuas ica plata tomi, huan yoyomitl, huan miyac olivo mili, huan miyac xocomeca mili, huan borregojme, huacaxme, huan tlatequipanohuani ipampa se tequitl tlen TOTECO san tlapic quichihuili se sejcoyoc ejquetl?
27Huajca ama nopa palanca tlacayo cocolistli lepra tlen quipiyayaya Naamán tlatzquis ipan ta huan ipan moconehua huan moixhuihua para nochipa. Huan quema Giezi quisqui tlen campa itztoya Eliseo, itlacayo nesiyaya chipahuac queja nextli ica nopa cocolistli lepra.