Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 2 Reye

2 Reye 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ẽberã Naamaʌ̃ abadada b̶asia. Idjira Siriad̶ebema sordaorã boro basía. Ãcõrẽba careba b̶ʌd̶eba ãdji dji quĩrũra poyad̶a bẽrã Siriad̶ebema boroba idjira dewararã cãyãbara biara unubadjia. Idjira bio sozarra b̶asia, baribʌrʌ aid̶a bara b̶asia.
2Naẽna Siriad̶ebema sordaorãba Israel druad̶e ne biada jãrĩne wãbadjid̶aa. Maʌ̃ne wẽrã zaqueda jẽda jida edesid̶aa. Maʌ̃ wẽrãcaura Naamaʌ̃ quima nezocada b̶esia.
3Ewari ab̶a wẽrãcauba idji boro Naamaʌ̃ quimaa nãwã jarasia: –Ãcõrẽneba bed̶eabari Eliseoda Samaria purud̶e b̶ʌa. Mʌ̃ boro Naamaʌ̃ra idjimaa wãbʌrʌbara, idji aid̶ara anicasia.–
4Maʌ̃ wẽrãcau Israeld̶ebemaba jarad̶ada Naamaʌ̃ba Siriad̶ebema boroa jarad̶e wãsia.
5Maʌ̃ne Siriad̶ebema boroba jarasia: –Bia b̶ʌa. Wãdua. Mʌ̃a cartada Israeld̶ebema boro itea bʌ ume diabueya.– Ara maʌ̃da Naamaʌ̃ra wãsia. Idjia paratada 750 libra, oroda 150 libra, idjab̶a cacuad̶e jʌ̃badada 10 edesia.
6Carta Israeld̶ebema boro itea eded̶ad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶asia: “Mʌ̃a naʌ̃ cartara mʌ̃ nezoca Naamaʌ̃ ume bʌ́a diabuebʌrʌa. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bʌa idji aid̶ara anibida.”
7Israeld̶ebema boroba maʌ̃ carta acʌsid̶e idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra sopuaba cõãtaped̶a nãwã jarasia: –Mãwãra ¿mʌ̃ra Ãcõrẽca naʌ̃ ẽberã biabi carea? Mʌ̃ra Ãcõrẽẽ́a ẽberãrã zocai b̶ʌi carea idjab̶a beubi carea. Mãwãmĩna Siriad̶ebema boroba naʌ̃ ẽberãra mʌ̃maa diabuesia idji aid̶ara anibimãrẽã. Idjira mʌ̃ ume djõbi jʌrʌ b̶ʌa.–
8Ãcõrẽneba bed̶eabari Eliseoba ũrĩsia Israeld̶ebema boroba cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra sopuaba cõãtasida. Maʌ̃ carea Eliseoba ẽberãda idjimaa nãwã jarad̶e diabuesia: –¿Cãrẽ cãrẽã bʌa cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra cõãtasi? Jãʌ̃ ẽberãra mʌ̃maa diabuedua. Mʌ̃a biabiya. Mãwã idjia cawaya wãrãda Israel druad̶e Ãcõrẽneba bed̶eabarida ab̶a b̶ʌda.–
9Ara maʌ̃da Naamaʌ̃ra cawayo carreta bara b̶ʌd̶e Eliseomaa wãped̶a dji ded̶e ed̶a wãbada dajadaare jũẽsia.
10Eliseoba ẽberãda dajadaa nãwã jarad̶e diabuesia: “Jordaʌ̃ dod̶e cuid̶e wãdua. B̸arima siete cuibʌrʌd̶e bʌ cacuara biaped̶a Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶eya.”
11Maʌ̃ ũrĩped̶a Naamaʌ̃ra bio quĩrũ wãsia. Idjia jarasia: –Mʌ̃a crĩcha b̶asia Eliseoba mʌ̃ra dajadaa acʌd̶e zeped̶a idji Ãcõrẽa iwid̶ida idjab̶a idji jʌwara mʌ̃ aid̶a ʌ̃rʌ̃ jãrẽwẽida animãrẽã.
12Jũma Israel druad̶e b̶ea do cãyãbara Damasco druad̶e Abaná doda, Parpar do sid̶a biara panʌa. Ab̶abe cuibʌrʌba biaida b̶ʌbʌrʌ, biara b̶ʌa jãma cuid̶e wãida.– Mãwã jaraped̶a bio quĩrũ wãsia.
13Maʌ̃ne Naamaʌ̃ nezocarãda idji caita wãnaped̶a nãwã jarasid̶aa: –Dai boro, jãʌ̃ Ãcõrẽneba bed̶eabariba obi jarad̶ara zarea b̶ad̶abara bʌa ocasia. Idjia ab̶abe jara b̶ʌa bʌ biamãrẽã Jordaʌ̃ dod̶e cuida b̶ʌda. ¿Bʌa mãwã oiẽ́ b̶ʌca?–
14Mãwã jaraped̶ad̶a bẽrã Naamaʌ̃ra Jordaʌ̃ dod̶aa wãped̶a b̶arima siete cuisia Ãcõrẽneba bed̶eabari Eliseoba jarad̶a quĩrãca. Ara maʌ̃da biaped̶a idji cacuara cũdra quĩrãca dowa b̶esia. Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶esia.
15Naamaʌ̃ra idji ume panʌ sid̶a jẽda Eliseomaa wãnaped̶a Naamaʌ̃ba idji quĩrãpita nãwã jarasia: –Id̶ibʌrʌ cawasia wãrã Ãcõrẽda ab̶abe naʌ̃ Israel druad̶e b̶ʌda. Mʌ̃ djuburia, mʌ̃a ne diabʌrʌra edadua.–
16Baribʌrʌ Eliseoba jarasia: –Ãcõrẽ zocai b̶ʌ quĩrãpita wãrãneba jaraya: bʌa dia b̶ʌra edaẽ́a.– Naamaʌ̃ba mĩã sẽ jara b̶ʌmĩna Eliseoba edaẽ́ basía.
17Maʌ̃ne Naamaʌ̃ba jarasia: –Mãẽteara mʌ̃ boro, mʌ̃ djuburia naʌ̃ druad̶ebema egoroda mʌ̃ druad̶aa idu edebidua. Burro uméba poyad̶i daucha mʌ̃a ede quĩrĩã b̶ʌa. Mãwãra mʌ̃ druad̶e mʌ̃a bãrã Ãcõrẽa animarãda, dewara sid̶a poya babue diaya. Dewara ãcõrẽ b̶eaa mʌ̃a waa ne babue diaẽ́a.
18Baribʌrʌ mʌ̃a Ãcõrẽa bed̶ea djuburiaya naʌ̃ cadjirua obʌrʌd̶e quĩrãdoamãrẽã: mʌ̃ druad̶ebema boroda idji ãcõrẽ Rimoʌ̃ de dromane ed̶a wãbʌrʌd̶e b̶ae amaaba mʌ̃ jʌwad̶e jida wãbaria. Maʌ̃ne idjira Rimoʌ̃ quĩrãpita chĩrãborod̶e cob̶ebʌrʌd̶e mʌ̃ sid̶a mãwã cob̶eida b̶ʌa. Mʌ̃a Ãcõrẽa bed̶ea djuburiaya maʌ̃ cadjirua quĩrãdoamãrẽã.–

19Eliseoba panusia: –Necai wãdua.– Ara maʌ̃da Naamaʌ̃ra wãsia. Wad̶i tʌmʌ wãẽ́ b̶ʌd̶e Ãcõrẽneba bed̶eabari Eliseo nezoca Guieziba nãwã crĩchasia: “Mʌ̃ boroba Siriad̶ebema Naamaʌ̃ra idu necai wãbisia. Idjia enenara ni cãrẽ sid̶a edaẽ́ basía. Ãcõrẽ zocai b̶ʌ quĩrãpita wãrãneba jaraya: Naamaʌ̃ caid̶u pira wãya ne edai carea.”
21Ara maʌ̃da Guiezira Naamaʌ̃ caid̶u wãsia. Naamaʌ̃ba idji pira zebʌrʌda unusid̶e carretad̶eba ud̶aa b̶adoped̶a nãwã iwid̶isia: –¿Cãrẽda sãwãsi?–
22Guieziba panusia: –Ni cãrẽ sid̶a sãwãnaẽ́ panʌa. Baribʌrʌ mʌ̃ boroba nãwã jara b̶ʌa: “Aretewa Ãcõrẽneba bed̶eabada cũdrarãda umé Epraiʌ̃ eyaid̶a b̶ʌ ẽjũãneba jũẽsid̶aa. Mʌ̃ djuburia paratada 75 libra idjab̶a cacuad̶e jʌ̃bada sid̶a umé diadua.”–
23Naamaʌ̃ba panusia: –Bia b̶ʌa. Baribʌrʌ paratada 150 libra edadua.– Mãwã jara b̶asia ab̶a Guieziba edabʌrʌd̶aa. Maʌ̃be Naamaʌ̃ba saco uméne paratada 150 libra ed̶a b̶ʌbisia. Cacuad̶e jʌ̃bada sid̶a umé diasia. Maʌ̃be nezocada umé edaped̶a jũma maʌ̃gʌra Guiezi na edebisia.
24Eya zaqued̶e jũẽnaped̶a Naamaʌ̃ nezocarãba edeped̶ad̶ara Guieziba edasia. Diguid̶a waga b̶ʌped̶a Naamaʌ̃ nezocarãra jẽda wãbisia.
25Maʌ̃be ed̶a wãped̶a idji boro Eliseo quĩrãpita nũmesia. Maʌ̃ne Eliseoba idjía iwid̶isia: –Guiezi, bʌra ¿sãma b̶asi?– Guieziba panusia: –Mʌ̃, bʌ nezocara ãyã wãẽ́ b̶ʌa.–
26Baribʌrʌ Eliseoba jarasia: –Jãʌ̃ ẽberã idji carretad̶eba ud̶a b̶adoped̶a bʌ audiab̶arisid̶e mʌ̃ sora bʌ ume b̶asia. Id̶i Ãcõrẽba ne ununacada od̶a bẽrã biẽ́ b̶ʌa paratada, cacuad̶e jʌ̃badada, olivo ẽjũãda, uva ẽjũãda, ovejada, pacada, nezocarãda, nezoca wẽrãrã sid̶a edaida.
27Maʌ̃ carea aid̶aba Naamaʌ̃ jida b̶ad̶a quĩrãca id̶iba ʌ̃taa bʌda, bʌd̶eba yõbʌdarã sid̶a aid̶a bara b̶ead̶ia.– Mamaʌba ẽdrʌbʌrʌd̶e Guiezira aid̶aba bira nũmesia.