Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - 2 Kings

2 Kings 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Namaan lamna mai Syria ai sorodia badana. Bada, Namaan awarina i mae ma lamnei ai ḡavia i vovovai-ubai. Ma lamna aubaina ai gulau, tauna i vivirana-kauei ma i vitumaḡanei. Namaan sorodia wavana naenaena wate doria lepera i vaia.
2Marana patapatai mai Syria i nenei au Israel i viviḡavia. Mara tagogi tevera guguinina i pani da i naiei da ai bada Namaan awana i verei da ana taunola.
3Mara tagogi guguinina ana bada wavinena i riwei, “Au bada, am bada uta riwana-dadanei mepa da ita nae perovetana au Samaria maemaena awarina. Tauna ana doria ita inanai ma ita vilawani.”
9Ma Namaan ana hosi ma chariot borui i nae ma Elisha ana au metaeta i raumairiei.
10Wate Elisha taupariverena i paritawanei da i riwei i pa, “Ma nae da au waira Jordan ma oḡa-melem mara seven ma lepera doriana ina voterem ma opim ina ai-me.”
11Wate Namaan amlona i ḡaiḡai kaua ma i riwa i pa, “Tau au nota ḡaeḡaena da peroveta ita opui da ita inanaiu da urana, opiu au tepana mataira ita kauei ma ana Bada God awarina ita raupari da ata lawana.
12Wate waira Amanah ma Pharpar au Syria i ai telera eḡa me Israel wairai. Tau kampa ata toa ma ata lawana.” Ma Namaan i mae-tavirei ma ana amloḡaiḡaina i nae.
13Ana laralaraga i nae awarina ma i riwei, “Au bada mepa da ita riwem da aiwai piripirina uta kauei, lamna uta kauei tapa? Wei lamna kaua telatelana i ririwei nanare, ‘Ma toa ma ma lawana.”
14Ma Namaan i ḡaira au waira Jordan ma mara seven waira au orana i ḡaira, me peroveta i ririwei nanare. Ma opina i ai me da me tevera tupuana nanare ma lepera doriana i kwa.
15Ma Namaan ana laralaraga maiteni i nae me Elisha awarina ma i riwa, “Marina aramanei da au dobu, god eḡa ita mamae anina Israel ana God tauna ava; lamna aubaina au bada pulo a vereverem ma vaia.”
16Wate Elisha i paribelei, “Riwa kaua da Bada a vivitaunolei lamna Bada lawalawaina, ma wavanei a ririwa tau eḡa pulo ana vaia.” Ma Namaan i babani bagibagi da Elisha pulona ita vaia, wate tauna pulona i geduaiei.
17Ma Namaan i riwa, “Mepa da nanare lamna ma vianineu da donki ruaḡa ai vita ruvana Israel doana ana vigerui da ana naiei au numa. Ma marina da e nenae, eḡa melanai pulo ana apui bo sia taputapuna ana apui god ḡelaui awarii, anina Bada ainelana awarina.
18Tau am taunola ma a ḡoei da Bada au ḡoa apoapoei ina nota-tawanei, kaua tagogi ava awarinei; maranai au gulau a ruiruiei ana au tempol ma tauna au urau e vovojijina ma maiteni a mamae-ḡaira ma Syria ai god Rimmon a viviborumei.”
19Elisha i riwa, “Ana nuaubam ma nae.” Ma Namaan i nae.