Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samuela be ia buruka, vadaeni ia ese iena natuna memero ia abia, Israela ena gunalaia taudia idia ia halaoa.
2Iena vara guna tauna ena ladana be Ioela, iharuana ena ladana be Abia. Idia ruaosi be Bere Sieba dekenai kota biaguna gaukara idia karaia.
3To idia be edia tamana ena dala idia raka lasi, moni abia totona idia raka siri. Idia edia kota biaguna gaukara idia hagagevaia, bona unai hagagevaia kara ena davana idia abia.
4Vadaeni Israela tau badadia ibounai idia haboua, Samuela dekenai idia lao, Rama dekenai.
5Samuela dekenai idia hereva, idia gwau, “Oi be buruka vadaeni, bona oiemu natuna be oiemu dala idia raka lasi. Unai dainai, aiemai king ta mani do oi abia hidi, ai do ia gunalaia, bese ibounai idia karaia noho bamona.”
6To edia hereva, “King ta ai dekenai henia”, dekenai Samuela ia badu, unai dainai Lohiabada dekenai ia guriguri.
7Lohiabada ese Samuela ia hamaoroa, ia gwau, “Unai taunimanima edia hereva ibounai do oi kamonai henia, badina be idia ese oi idia negea lasi, to lau sibona idia negea inai. Idia ura lasi lau idia abia, edia King.
8“Idia edia kara ibounai lau dekenai idia karaia, Aigupito dekena amo, idia lau hakaua mai dinana, ia mai bona hari dina, be inai bamona dika sibona idia karaia noho. Oibe, lau idia negea, bona dirava idaudia idia tomadiho henia. Bona hari be inai bamona kara oi danu dekenai idia karaia noho.
9Unai dainai, harihari edia hereva do oi kamonai henia. To gau tamona, hereva auka dekena amo idia do oi sisiba henia guna. Idia do oi hadibaia, idia king, be edena bamona metau edia dekenai do ia henia, ia gunalaidia neganai.”
10Unai dainai, Samuela ese unai king totona idia noinoi taudia dekenai Lohiabada ena hereva ibounai ia hadibaia.
11Ia gwau, “Inai king, umui do ia gunalaia tauna, be inai bamona do ia karaia: Unai emui natudia tau bona uhau taudia do ia abia, iena kariota taudia bona iena hosi guia taudia, bona iena kariota edia vairanai do idia heau taudia do ia halaodia.
12Tatau 1000 edia tuari biaguna bona tatau 50 edia tuari biaguna taudia do ia abia hidi. Haida be iena tano do idia geia totona, bona iena uma ena anina utua totona do ia siaidia. Ma haida be iena tuari gaudia bona iena kariota karaia totona do ia siaidia.
13Unai emui natudia hahinedia danu do ia abia, muramura mai bonana namo do idia karaia, bona aniani nadua, bona paraoa gabua gaukara do idia karaia.
14Emui king ese emui uma bona emui vain audia, bona olive audia, namo herea gaudia do ia abia, iena hesiai taudia dekenai do ia henia.
15Emui uma edia anina bona emui vain edia anina do ia haria, kahana 10, vadaeni kahana ta do ia abia, iena ruma naria taudia bona iena hesiai taudia dekenai do ia henia.
16Emui hesiai taudia bona emui hesiai hahinedia bona emui boromakau bona emui doniki, namo herea gaudia, ia ese do ia abia, iena gaukara do idia karaia.
17Emui mamoe bona nani do ia haria, kahana 10, vadaeni kahana ta do ia abia, iena. Umui be, ia ese do ia guia, iena hesiai gaukara davana lasi do umui karaia.
18“Unai dina dekenai umui be do umui taitai bada, emui king, umui sibona umui abia hidi tauna ena maduna metau do umui kokia totona. To Lohiabada ese umui do ia kamonai henia lasi unai dina dekenai.”

19To Israela taudia ese Samuela dekenai idia kamonai lasi. Idia gwau, “Lasi, ai ura be king ta ese ai do ia gunalaia.
20Unai neganai ai be bese ibounai hegeregere do ai noho, aiemai king ese ai do ia gunalaia. Bona do ai tuari neganai, ia be aiemai vairana dekenai do ia raka, bona aiemai tuari lalonai ia ese ai do ia gunalaia.”
21Samuela ese Israela taudia edia hereva ibounai ia kamonai, vadaeni ia ese Lohiabada ena vairana dekenai ma ia gwauraia.
22Vadaeni Lohiabada ese Samuela ia hamaoroa, ia gwau, “Edia hereva do oi abia dae, edia king ta idia dekenai do oi henia.” Vadaeni Samuela ese Israela taudia dekenai ia oda henia, ia gwau, “Umui ibounai, emui hanua ta ta dekenai do umui lao.”