Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davida be Nobu dekenai ia lao, hahelagaia tauna Abimeleka ena gabu dekenai ia ginidae. Abimeleka be ia raka mai, Davida danu ia hedavari mai gari bada danu, ia gwau, “Badina dahaka oi sibona oi mai?”
2Davida ese Abimeleka ia hamaoroa, ia gwau, “King ese gaukara ta lau dekenai ia henia, lau ia hamaoroa, ia gwau, ‘Inai gaukara karaia totona oi lau siaia, be tau ta do oi hamaorolaia lasi.’ Lauegu eregabe taudia lau hamaoroa vadaeni, gabu ta dekenai lau danu do idia hedavari.
3Vadaeni, edena aniani be oi dekenai ia noho? Idia gabua paraoa 5, o aniani gauna ta mani do oi henia lau dekenai.”
4Hahelagaia tauna ese Davida dekenai ia haere, ia gwau, “Paraoa, gabua kavakava gaudia, be lasi lau dekenai, helaga gaudia sibona idia noho. Bema oiemu eregabe taudia ese hahine danu idia sihari lasi neganai inai paraoa idia ania diba.”
5Davida ia haere, ia gwau, “Momokani, ai dekenai hahine bona kekeni be idia raka kahirakahira lasi. Ai be tuari totona ai lao negadia ibounai be inai bamona. Eregabe taudia edia tuari gaudia danu be helaga. Oibe, bema tuari kavakava totona idia be helaga, momokani inai king ena hesiai gaukara idauna totona idia be helaga maragi lasi!”
6Unai dainai, hahelagaia tauna ese paraoa helagana Davida dekenai ia henia. Badina be Dirava dekenai henia paraona sibona ia noho. Inai paraoa helagana be pata helaga dekena amo ia abia. Bona unai ia abia paraoa helagana ena gabu dekenai paraoa matamata, siahu gaudia ia atoa.
7Unai dina dekenai Saulo ena hesiai tauna ta, ladana Doega be unuseni, Lohiabada dekenai gwauhamata gauna hamomokania totona. Doega be Edoma tauna, bona ia be Saulo ena mamoe naria tauna badana.
8Davida ese Ahimeleka ia nanadaia, ia gwau, “Io ta o tuari kaia ta oi dekenai ia noho, a? Lau ese egu tuari kaia o egu tuari gauna ta lau abia mai lasi, badina be king ese lau dekenai inai gaukara ia henia neganai, ia gwau karaharaga do lau heau, bona lau be nega lasi egu tuari gaudia do lau abia mai.”
9Ahimeleka ese ia haere, ia gwau, “Goliata, Pilistia tauna, oi ese Elaha Koura dekenai oi alaia mase tauna, ena tuari kaia be iniseni ia noho, dabua dekenai ia kumia vadaeni, bona epodi dabua ena murinai ia noho. Bema oi ura, oi abia, badina idauna ta be lasi iniseni, unai tamona sibona.” Davida ia gwau, “Lau dekenai oi henia, badina inai tuari kaia sibona be namo herea, ta ia hegeregerena be lasi.”
10Vadaeni Davida ia toreisi, bona unai dina dekenai Saulo dekena amo ia heau, Akisi, Gata ena king dekenai ia lao.
11Akisi ena hesiai taudia ese Akisi idia hamaoroa, idia gwau, “Inai be Davida, iena tano ena king, ani? Kekeni idia mavaru neganai inai tau totona ane idia abia, inai bamona: “Saulo ese taunimanima 1000, 1000 ia alaia, to Davida ese taunimanima 10,000, 10,000 ia alaia.”
12Davida ese unai hereva dekenai ia laloa momo, bona ia ese Akisi, Gata ena king dekenai ia gari bada.
13Unai dainai Davida ese iena kara ia haidaua Gata taudia edia vairanai. Ia ese kavakava tauna bamona ia lao idia edia vairana dekenai. Ia ese magu ena iduara ia kakasia, bona iena uduna ena kanudi be iena auki huina dekenai ia hadihoa, kava tauna bamona.
14Akisi ese iena hesiai taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Oi itaia, inai tau be ia kavakava momokani, badina dahaka lau dekenai umui mailaia?
15Umui laloa lauegu tano dekenai kavakava taudia idia noho lasi, a? Momo idia noho, unai dainai badina dahaka inai tau ia mai, bona lauegu vairanai kavakava karadia ia karaia noho? Lauegu ruma dekena amo do umui atoa siri.”