دوم قرنتیان - ترجمه قدیم

Illustration of دوم قرنتیان in ترجمه قدیم

About نامهٔ دوم پولس رسول به کلیسای شهر قرنتس

There is no description for نامهٔ دوم پولس رسول به کلیسای شهر قرنتس yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in دوم قرنتیان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13