Text copied!
CopyCompare
Ti Biblia - Ester

Ester 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iti dayta a rabii, saan a makaturog ti ari. Impaiyegna kadagiti adipenna dagiti nakaisuratan dagiti pasamak iti panagturayna, ket naibasa dagitoy iti napigsa iti ari.
2Nasarakan a nakalanad ditoy nga imbaga ni Mardokeo ti maipanggep kada Bigtana ken Teres, dua kadagiti opisial ti ari a nangbantay iti pagserrekan, a nangpadas a mangdangran kenni Ari Ahasuero.
3Sinaludsod ti ari, “Ania ti naaramid a kas pammadayaw wenno panangbigbig kenni Mardokeo para iti panangaramid iti daytoy?” Ket kinuna dagiti adipen ti ari nga agtutubo a lallaki, “Awan ti naaramid para kenkuana.”
4Kinuna ti ari, “Siasino ti adda iti paraangan?” Ita, nakastreken ni Haman iti akinruar a paraangan iti balay ti ari tapno makisarita kenkuana maipanggep iti panangibitin kenni Mardokeo iti pagbitayan nga insaganana para kenkuana.
5Kinuna dagiti adipen ti ari kenkuana, “Agtaktakder ni Haman iti paraangan.” Kinuna ti ari, “Pastrekenyo isuna.”
6Idi nakastreken ni Haman, kinuna ti ari kenkuana, “Ania ti rumbeng a maaramid para iti tao a pakaragsakan ti ari a padayawan?” Ita, kinuna ni Haman iti pusona, “Siasino ngay ti pakaragsakan ti ari a padayawan nga ad-adda ngem siak?”
7Kinuna ni Haman iti ari, “Para iti tao a pakaragsakan iti ari a padayawan,
8maiyeg koma ti kagay ti ari, kawes nga insuot ti ari, ken maysa a kabalio a naglugananen ti ari ken parabawan ti ulona iti guarnasion.
9Ket maipaima dagiti kagay ken ti kabalio iti maysa kadagiti katataknengan nga opisial ti ari. Palubosam a kawesanda ti tao a pakaragsakan ti ari a padayawan, ken maiparada isuna a nakalugan iti kabalio kadagiti dalan ti siudad. Paiwaragawagmo kadakuada iti sangoananna, 'Daytoy ti maaramid iti siasinoman a pakaragsakan ti ari a padayawan!'”
10Ket kinuna ti ari kenni Haman, “Darasem, alaem dagiti kagay ken ti kabalio, a kas kinunam, ket aramidem daytoy kenni Mardokeo a Judio nga agtugtugaw iti ruangan ti ari. Saanka nga agkurang iti uray maysa kadagiti aniaman nga imbagam.”
11Innala ngarud ni Haman ti kagay ken ti kabalio. Kinawesanna ni Mardokeo ken imparadana isuna a nakalugan iti kabalio kadagiti dalan ti siudad. Inwaragawagna iti sangoanan ni Mardokeo, “Daytoy ti maaramid iti tao a pakaragsakan ti ari a padayawan!”
12Nagsubli ni Mardokeo iti ruangan ti balay ti ari. Ngem nagdardaras ni Haman a napan iti balayna, agladladingit, a naabbongan ti ulona.
13Imbaga ni Haman kenni Zeres nga asawana ken kadagiti amin a gagayyemna ti amin a napasamak kenkuana. Ket kinuna dagiti lallaki a mabigbigbig gapu iti kinasiribda ken ni Zeres nga asawana kenkuana, “No ni Mardokeo a nakarugiam a matnag ket Judio, saanmo isuna nga abaken, ngem awan duadua a matnagkanto iti sangoananna.
14Kabayatan ti pannakitungtongda kenkuana, simmangpet dagiti opisial ti ari. Nagdardarasda a nangitugot kenni Haman iti padaya nga insagana ni Ester.