Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Esita xa Taruxui

Esita xa Taruxui 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na kɔɛ ra mangɛ mu nɔ xide. A naxa xɛɛra rasiga bukie tongode naxee nu findixi mangɛya xa taruxui ra. Na naxa xaran mangɛ bɛ.
2E naxa fe nde xaran Morodekayi xa fe ra. A nu bara a kolon mangɛ banxi kantamae Bigitana nun Tɛrɛsi nu wama mangɛ Asuyerusu faxafe nɛ.
3Na kui mangɛ naxa a xa batulae maxɔrin, «Won Morodekayi binya di na fe ma?» Mangɛ xa batulae naxa a yaabi, «Fefe mu nu raba a bɛ sinden.»
4Mangɛ man naxa e maxɔrin, «Nde baxi sode n ma banxi kui yakɔsi?» Haman nu bara so mangɛ xɔnyi, alako a xa a mayandi Morodekayi xa gbaku wuri ma, naxan nu bara gɛ tide naa.
5Na na a ra mangɛ xa batulae naxa mangɛ yaabi, «Haman nan be.» Mangɛ naxa a fala e bɛ, «A xa fa n yire.»
6Haman to so, mangɛ naxa a maxɔrin, «Mixi nde na n wama naxan binyafe ki fanyi. N lan n xa munse raba na kanyi bɛ?» Haman naxa a maɲɔxun a bɔɲɛ ma, «Mixi gbɛtɛ mu na mangɛ wama naxan binyafe bafe n tan na.»
7Na kui Haman naxa mangɛ yaabi, «Mangɛ, i wama mixi naxan binyafe,
8a lanma mangɛ dugi, mangɛ bara naxan nagoro a ma, a xa na ragoro na mixi ma. E man xa fa soe nde ra i bara dɔxɔ naxan fari, mangɛ tɔnxuma saxi naxan ma.
9I xa mixi xungbe nde xa na dugi ragoro na mixi ma, i wama naxan binyafe. A na te soe fari, boore xa a raɲɛrɛ taa kui, a xa siga masenyi ti ra, ‹Wo a mato mangɛ naxan nabama mixi bɛ, a wama naxan binyafe.›»
10Awa, mangɛ naxa a fala Haman bɛ, «I xulun, i sa dugi nun soe tongo, i fa i xa wɔyɛnyi birin nakamali Morodekayi bɛ, na Yuwifi naxan dɔxɔma mangɛ xa banxi sode dɛ ra. I naxa nɛɛmu i fala xui sese ma.»
11Na tɛmui Haman naxa sa dugi nun soe tongo. A naxa mangɛ dugi ragoro Morodekayi ma. Morodekayi to te soe fari, Haman naxa soe raɲɛrɛ taa kui a masenfe ra ɲama bɛ, «‹Wo a mato mangɛ naxan nabama mixi bɛ, a wama naxan binyafe.›»
12E to gɛ na rabade, Morodekayi naxa gbilen mangɛ xa banxi sode dɛ ra, Haman tan naxa a xulun sigafe ra a xɔnyi, a yatagi ixɔnɔxi.
13Haman to na birin fala a xa ginɛ Sɛrɛsi nun a dɛfanbooree bɛ, e naxa a yaabi, «Xa yi Morodekayi, Yuwifi bɔnsɔɛ na a ra, i mu nɔma tide a kanke. I fama nɛ i yɛtɛ xun nakanade tun!»
14Na tɛmui yati mangɛ xa mixi ndee naxa fa a xilide, a xa siga mangɛ ginɛ Esita xɔnyi a dɛgede.