Text copied!
CopyCompare
Luritja Bible - Tjaanakuṉu

Tjaanakuṉu 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tuḻku yini Patjuwupanya kuwarripa ngarangi. Yiitjunya, palumpa kutunguḻu tjuṯaṯarra tawunu Piitjaniyilakutu piyuku yanu. Yurrunpa tawunu palula Yiitjulu Latjarratjanya mirringuru kanaṉutjangka,
2ngurra palunya ngurrara tjuṯangku Yiitjunya nyakula yunyparringu. Tjana watjaṉu, “Yiitjunya ngalyankunytjala nganaṉa tjungungku mangarri ngalkura yunyparringkunytjaku.” Tjana tjungurringkula nyinanytjala Maatjalu tjananya mangarri parra yungangi. Latjarratjanyaṯarra tjanala tjungu nyinangi.
3Yiitjunya ngalkukitja paṯantjala, Miirilu ngalya yankula wuyila paṉṯi palyatjarra paatula alytjurankula yintira nyapara wiyaṉu, Yiitjula tjinangka. Paluru nyapara mangkangku turayiṉu tjina. Wuyila palunya paluru yurrunpa mani tiṉangka payimilara kanyiṉingi. Wuyila panyapanguru waaḻa yunngu yiwarrngarangi palyalingku.
4Yiitjuku kutunguḻu yini Tjuutatja Yitjikarriyatanya ngurra palula tjungu nyinangu. Wati paluru tjananya mayutju tjuṯangka ngaṉṯi tjakultjunu Yiitjunyaya witintjaku. Paluru Yiitjuku kutunguḻu kutjupa tjuṯangka tjananya watjaṉu,
5“Nyaaku kungka palangku nyapara wiyaṉu? Paluru wuyila palunya ngayunya yungamara. Katirraṉa tjalamilara, mani tiṉa palunya tuuntiyi tjawutjuna tala ngayulu mantjinmara. Mantjiraṉa maralpa tjuṯakuṉa tjanampa yungamara.” Yalatji watjara Miiriku Tjuutatjanya pikarringu.
6Tjuutatjalu tjanampa Yiitjuku kutunguḻu tjuṯakuṯarra mani pawutji tiṉa katiyankupayi. Pawutji palula paluru mulyaṯangkuṯarra mantjilpayi. Tjuutatjalu maralpa tjuṯaku wiya kulilpayi, ngunytji paluru wangkangu, “Maralpa tjuṯakuṉa yungamara.” Paluru kuliṉu mani mulyaṯangku yarrkatjunkukitjangku.
7Yiitjulu Tjuutatjanya marrkuṉu, “Kungka palatja wanti!, pikarringkunytjawiyangku. Ngayula paluru nyapara wiyaṉu, palya. Nganaṉa mirri ngarrinytjala kututja wuyila paṉṯi palyatjarrangku nyapalpayi, ngarritjunkukitjangku. Kungka palangku yalatji kulira ngayunya yurrunpa nyapaṉu.
8Maralpa tjuṯa nyurrangarrila kutu nyinamalpa, kala ngayulu nyurrangarrilawana wiya kutu tjungu nyinamalpa. Maralpa tjuṯaku yunytjurringkula tjanampa nyurrangarri palya yungkula kanyintjaku. Yilta kungka ngaangku wuyila ngayula nyapara yintira wiyaṉu.”
9Yaṉangu uwankarrangkuya tjakulpa kuliṉu, Yiitjunya tawunu Piitjaniyila nyinanytjala. Yaṉangu paluru tjana kulira tawunu Piitjaniyilakutu yanu, Yiitjunya Latjarratjanyaṯarra nyakunytjaku. Paluru tjana wangkangu, “Yiitjulukunyu Latjarratjanya mirringuru kanaṉu. Yarralaka!, Yiitjunya, Latjarratjanyaṯarra kanarringutja nyakunytjaku.”
10Yaṉangu paluru tjana Yiitjuku wangka kulilkitja tjungurringkunytjala tuḻkuku mayutju tiṉa tjuṯangku tjungurringkula wangkangu miitingingka Latjarratjanya mirri pungkunytjaku.
11Tjana yalatji kuliṉingi, “Latjarratjanya kanarringutjangka nyakula yaṉangu tjuṯaya Yiitjuku yunyparringkula walytja palumpa nyinaku. Latjarratjanya tjana pungkunytjala kutjupa tjuṯa wiyaya tjungurriku Yiitjuku wangka kulintjaku. Palya tjana Yiitjuku wangka kulilwiyangkulpi wantiku.”
12Yaṉangu yuwankarraya tawunu Tjarutjalumala yankula tjungurringu tuḻkungka Patjuwupala nyinakitja. Yaṉangu paluru tjana ngarrirra tjiṉṯurringkula tjakulpa kuliṉu, “Yiitjunya ngalyananyi tuḻku Patjuwupala nyinanytjaku.”
13Yalatji kulira tjana watiya parrkatjarra yantara Yiitjulakutu yanu. Tjungurringkulaya mirrarra watjaṉingi yalatji, “Mayutju tiṉa ngaatjanyalaka waḻkula! Ngaatjanya Katutjakuṉu ngangkari tiṉatjarra. Nganaṉa palunya waḻkuntjaku.”
14Yiitjulu tuungkiyi wiima ngaranyingka nyakula kaḻparra yanu. Katutjaku wangka yirriṯi wakara tjunutja yalatji yutitjarringu.
15Katutjalu yirriṯi Yitjurilaku walytja ngaṉṯitja tjuṯangka yalatji watjaṉu, “Tawunu Tjarutjalumanya ngurrara tjuṯa nguḻuwiyaya nyinama! Nyurrangarri nyawa!, mayutju tiṉa nyurrangarrimpa ngalyananyingka tuungkiyi wiimatjarra.”
16Tjana palunya puḻkawaṉinyingka nganaṉatju palumpa kutunguḻu tjuṯangku puṯu kuliṉingi, “Nyaakuya yaṉangu ngaa tjuṯangku ngaatjanya puḻkawaṉinyi?, tuungkiyingka ngalya yananyingka.” Ngula Katutjalu palunya ilkarikutu katinytjala nganaṉalpi kulira yalatji nintirringu, “Yuwa, Katutjaku wangka watjalpayingku yirriṯi yara palunya wakaṉu. Yaṉangu tjuṯangku tjukarurru palunya puḻkawaṉingi, tuungkiyitjarra paluru ngalya yananyingka.”
17Yuwa, yaṉangu yuwankarrangkuya Yiitjunya puḻkawaṉingi, yurrunpa kutjupa tjuṯangku tjananya yalatji tjakultjunanyingka, “Nyangukunyulatju Yiitjulu Latjarratjanya mirringuru kanaṉu.”
19Paratji tjuṯangku yaṉangu tjuṯa tjungurringkunytjala nyakula yalatjiya wangkarra waṉingu, “Wiya. Nganaṉa puṯu tjananya marrkuṉi yataṉarrinytjaku. Yaṉangu yuwankarrangkuya palumpa yunyparringkula palunya puḻkawaṉinyi.”

20Kiriki wangkapayi tjuṯaya Tjarutjalumalakutu yanu tuḻku panyapangka nyinarra Katutjanya waḻkuntjaku.
21Yiitjuku kutunguḻu Pilipanya tawunu Piitjatanya ngurrara nyinangu. Tawunu paluru manta Kaliliyila ngarangu. Paluru tjanaya kuliṉu, “Pilipanya nganampa wangkaku ninti nganaṉa palunya tjapintjaku.” Tjana Pilipalakutu yankula watjaṉu, “Yunytjurringanyilatju Yiitjula wangkanytjaku.”
22Pilipalu yankula Yanturunya tjakultjunu. Tjungurringkulapula yankula Yiitjula wangkangu, “Pala tjuṯa yunytjurringanyi nyuntula wangkanytjaku.” Yiitjulu palumpa kutjarraku wangka kulira yalatji kuliṉingi, “Ngayulu ngula waralyngarala mirrirringkula Kiriki wangkapayi tjuṯa ngulytjulku, Tjuwuwiya kutjupa tjuṯaṯarra.”
23Yiitjulu palunya kutjarra, yaṉangu kutjupa tjuṯaṯarra watjaṉu, “Kala, kuwarri nguwanpa yaṉangu tjuṯangku ngayunya yaṉanguku katjanya mirrintanku. Ngayulu mirrirrinytjala Katutjaluṉi puḻkawaṉimalpa.
24Wangka ngaatjanyaya kulila! Tjiiṯa kutju mantangka tjawara tjunutja yukiri pakantjala tjiiṯa wiyarriku. Yukiri palulanguru pakara tjiiṯa tjuṯatjarralpi ngaraku. Tjiiṯa tjuṯa mantjira tjawara tjunutja paṉangka watiya tjuṯalingkulpi ngarala waṉiku. Tjiiṯa kutjupa yurrunpa tjawara tjunkunytjawiyangka tjiiṯa paluru yukiri tjiiṯa tjuṯatjarra pakara ngaranytjawiya, tjiiṯa palunya kutu ngarrirra piḻṯirriku. Yara palunya tjiiṯa kutju wiyarrinytja nguwanpa, ngayulu wiyarriku. Tjiiṯa palunya tjawara tjunutja paṉangka tjiiṯa tjuṯatjarralpi ngaraku. Yukiri palunya tjiiṯa tjuṯatjanu watiya tjuṯalingku ngarala waṉinytja nguwanpa, yaṉangu tjuṯa ngayuku walytjarringkula nyinaku, ngayuluṉa ilunytjala.
25Yuwa ngayulu tjiiṯa nguwanpa wiyarriku. Yalatji nguwanpa nyurrangarrinyaṯarra tjana mirrintanku, ngayuku waarrkanyurra palyantjala. Ngayuku waarrkanyurra kutu palyara kana kutu nyinaku Katutjaku ngurrangka. Tjinguru nyurrangarri ngayuku waarrka palyalwiyangku wantirra yulytjaku manikuṯarra yunytjurringkula nyinaku. Yalatjinyurra nyinanytjala Katutjalu nyurrangarrinya kuutawutjungka payira iyalku.
26Nyurrangarri ngayuku waarrka kutu palyara ngayulawana nyinamalpa. Yalatji nyurrangarri palyantjala ngayuku paapangku nyurrangarrinya puḻkawaṉiku.”
27Yiitjulu tjananya piyuku watjaṉu, “Kuwarri ngayulu watjilarrirra puṯu kuliṉi, ‘Nyaaṉa ngayuku paapangka wangkaku?’ Tjinguruṉa wangkaku yalatji, ‘Paapa, yaṉṯayaṉṯaraṉi kanyila, pungkupayingkamarra!’ Yalatji wiyaṉa palunya tjapilku. Ngayulu mantakutu ngalya yanu ilunytjaku.
28Yalatjiṉa watjalku, ‘Paapa. Nyuntu kulintjawana palya tjana ngayunya pungkunytjaku, ngula yaṉangu tjuṯangku nyuntunya mayutju tiṉa kulira puḻkawaṉinytjaku.’” Palulanguru ilkaringuru watjaṉu yalatji, “Ngayulu yaṉangu tjuṯa tjananya nintilpayi ngayunya puḻkawaṉinytjaku. Ilta paluru tjana ngayunya puḻkawaṉipayi. Yalatji tjana piyuku ngayunya puḻkawaṉiku.”
29Yaṉangu tjuṯangkuya ilkaringuru wangkangutja kulira watjaṉu, “Layitningi tuutuuntjala nguwanpa nganaṉa kuliṉu.” Kutjupa tjuṯangkuya kulira watjaṉu, “Ilkari ngurrara Yiitjula wangkangu.”
30Yiitjulu tjananya watjaṉu, “Yaṉangu tjuṯangkunyurra kuliṉi, ‘Paluru ilkaringuru wangkangu Yiitjulu kulintjaku.’ Wiya yalatji, ilkaringuru wangkangu nyurrangarri yalatji kulintjaku, ‘Yiitjunya ilta Katutjakuṉu nyinanyi.’
31Kuwarri Katutjalu yaṉangu tjuṯa kuutamilantjaku ngaranyi, kuyanyurra palyaṉutjangka paluru nyurranya watjalku. Mamuku mayutju yaṉangu tjuṯaku nyurrangarrimpa mayutju nyinanyi, kala kuwarri paluru mayutjuwiyalpi nyinaku. Kuwarri Katutjalu palunya payira wantirriyalku.
32Ngayunyaṉiya waralytjunku. Ngayulu waralyngarala mirrirringutjangka yaṉangu yuwankarrangku kulilku, ‘Yiitjunya waralyngarala mirrirringu nganampa kuya waṉinytjaku.’ Tjana ngayunya kulira ngayuku walytjalpi nyinaku.”
33Yiitjulu tjananya wangka panyapa waralytjunkunytjatjarra watjaṉu, tjana yalatji kulintjaku, “Tjinguru tjana palunya watiyangka waralytjunkula iluntanku, tjuuḻatjarrangkupaka wakara iluntankunytjawiyangku.”
34Yaṉangu tjuṯangku Yiitjunya watjaṉu, “Muutjaku wangka ngaranyi yalatji Kurayitjanya kutu kana nyinamalpa. Nyaaku nyuntu yara panyapa watjaṉu?, ‘Yaṉanguku katjaya waralytjunkula mirrintanku.’ Puṯulatju kuliṉi. Ngananya nyuntu panyapa yaṉanguku katjanya watjaṉu?”
35Yiitjulu tjananya watjaṉu, “Kuwarri kutju ngayulu nyurrangarrilawana nyinaku. Ngayulu nyurrangarrila Katutjakuṉu wangka tjakultjunkupayi. Yaṉangungku wangka palunya kulira yunypa nyinaku. Kutunyurra wangka palulawana nyinanytjaku, yiwarra kutjupawana yankunytjawiya. Yalatjinyurra nyinarra ngayuku walytja tjuṯa nyinaku.” Panyapa wangkarra tjanala wantirra Yiitjunya yanu.
37Yaṉangu tjuṯangku wiya Yiitjunya Katutjakuṉu kulilpayi. Yiitjulu Katutjakuṉu ngangkari tiṉatjarrangku tjuṯangara palyantjala tjana nyakula tjukarurru kulinmara.
38Yalatji tjana wiyawanangku kulintjala Yaatjayaku wangka iltarringu. Irriṯi Katutjaku wangka watjalpayi Yaatjayalu yalatji watjaṉu, “Mayutju. Nganaṉatju tjanala nyuntupa wangka tjakultjunkunytjala tjana kulira wantipayi. Nyuntu ngangkari tiṉatjarrangku palyantjala, tjana puṯu nyakula kulira wantipayi.”

39Yaṉangu paluru tjana Yiitjuku wangka kulira wantingu Katutjalu tjananya kawaṉtjingantjangka. Yalatji Yaatjayaku wangka kutjupa ngarrinyi.
40“Katutjalu tjananya pina patilku, kulintjawiyalpiya nyinanytjaku, pina alytjurangkuya palumpa wangka kulira walytjarripayingkamarra.”
41Yiitju Kurayitjaku wangka tjana kulira wantinytjala Yaatjayalu yirriṯi kulira wangka panyapa ngaa kutjarranya watjaṉu. Yaatjayalu kuliṉu mayutju tiṉa Kurayitjanya ngula nyinaku.
42Tjuwuku mayutju tjaampalangkuya wangka palunya Yiitjulu watjaṉutja kulira palumpa walytjarringu. Tjana Paratji tjuṯaku nguḻurringkula wiya yaṉangu kutjupangka tjakultjunu, Paratji tjuṯangku Tjuwuku tjaatjingka payira wantirriyalpayingkamarra. Paratji tjuṯangku yurrunpa yalatji watjaṉingi, “Yaṉangungku Yiitjuku wangka kulira walytjarrinytjala nganaṉa tjaatjinguru payira wantirriyantjaku.”
43Paluru tjana Yiitjuku walytjarringkula nguḻurrinytjawiyangku Paratji tjuṯangka tjakultjunamara, Katutjanya tjanampa yunyparrinytjaku. Tjana tjakultjunkuwiyangku wantingu, yalatji kulira, “Ngayulu Yiitjuku walytja tjakultjunkunytjawiya nyinaku, tjana ngayuku kutu yunypa nyinanytjaku.”
44Palulanguru Yiitjulu tjananya yaṉangu tjuṯangka katungku watjaṉu, “Yaṉangungku ngayuku wangka kulira walytjarringkula ngayuku paapakuṯarra Katutjaku walytja nyinaku. Paluruṉi mantakutu wantirriyaṉu.
46Ngayulu mantakutu ngalya yanu Katutjaku wangka yaṉangu tjuṯangka tjakultjunkunytjaku. Yaṉangungku ngayuku wangka kulira walytjarringkula ngayuku tjukarurru nyinaku, wiya paluru yiwarra kuyawana yanku, wiya.
47Tjinguru yaṉangungku ngayuku wangka kulira wantinytjala Katutjalu palunya kuutawutjungka watjara warukutu iyalku, ngayulu wiya. Ngayuku waarrka yalatji ngaranyi. Mantakutu ngayulu ngalya yanu yaṉangu tjuṯangka tjakultjunkunytjala tjana kulira ngayuku walytjarrinytjaku. Ngayulu wiya mantakutu ngalya yanu yaṉangu tjuṯa kuutawutjungka ngaratjunkula watjara iyalkitja warukutu, wiya.
48Ngayulu walytjangku kulira watjantjawiya, ngayuku paapangkuṉi nintiṉi. Palumpaṉu wangka ngayulu nyurrangarrila tjakultjunanyi. Paluru mayutju tiṉangku ngayunya wantirriyaṉu. Ngayulu nintingku kuliṉi yalatji. Palumpaṉu wangka ngayulu tjakultjunkunytjala yaṉangungku kulira walytjarringkula kana kutu nyinamalpa. Wangka palumpa maṯupurra yalatji ngayulu nyurrangarrila tjakultjunanyi. Wangka palunya ngayulu tjakultjunkunytjala yaṉangungku tjinguru kulira wantiku. Yalatji kulira wantinytjala Katutjalu palunya ngula kuutawutjungka payira wantirriyalku, ‘Nyuntu Yiitjuku wangka kulira wantipayi ngayuluṉanta wantirriyaṉi warukutu.’”