Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yoni

Yoni 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A bata yi lu soge sennin benun Halagi Tiin Dangu Lɔxɔn Sanla xa a li, Yesu yi siga Betani taani, Lasarusi yi dɔxi dɛnaxan yi, Yesu naxan nakeli sayani.
2E yi donseen nafala a xa na yi. Lasarusi yi dɔxi Yesu fɛma a dɛgedeni, Marata yi walima e xa.
3Nba, Mariyama yi latikɔnɔnna sare xɔdɛxɛn litiri tagi tongo, naxan xili naradi, a yi a sa Yesu sanne ma. A yi e masugusugu a xunsɛxɛn na. Latikɔnɔnna xirin yi banxin suxu.
4Yudasi Isakariyoti, Yesu a xarandiina nde naxan yi a yanfama, a a so yiini, na yi a fala, a naxa,
5“Nanfera latikɔnɔnni ito mi matixi gbeti gbanan kɛmɛ saxan na, a so yiigelitɔne yii?”
6A mi na falaxi fa fala a xaminxi yiigelitɔne fe ra, koni bayo muɲaden nan yi a tan na nun. Gbeti bɛnbɛnla yi ramaraxi a tan nan yii. A yi na gbetina nde donma nun.
7Koni Yesu naxa, “Fata a ra! A ito maraxi n binbin maluxun lɔxɔn nan yɛɛ ra.
8Yiigelitɔne ɛ fɛma waxatin birin koni n tan mi luma ɛ fɛma waxatin birin.”
9Yahudiya wuyaxi yi a mɛ, a Yesu na yi. E yi siga Yesu nun Lasarusi fan matodeni Yesu naxan nakeli sayani.
10Na ma, saraxarali kuntigine yi Lasarusi fan faxa feni tɔn.
11Amasɔtɔ Yahudiya wuyaxi yi xɛtɛma e fɔxɔ ra, e yi dɛnkɛlɛya Yesu ma Lasarusi a fe ra.
12Na xɔtɔn bode, yama gbeen naxan yi faxi sanli, ne yi a mɛ, a Yesu fama Yerusalɛn taani.
13Nanara, e sa tugu yiine masɛgɛ, e sa a ralan, e sɔnxɔ, e naxa, “Ala tantun! Naxan fama Marigin xinli, Ala xa na baraka! Ala xa Isirayila Mangan baraka!”
14Yesu yi sofanla to, a dɔxɔ a fari alo a sɛbɛxi Kitabuni kii naxan yi, a naxa,
15“Siyon kaane, ɛ nama gaxu! A mato, ɛ mangan fama. A dɔxi sofali diin fari.”
16A xarandiine mi yi na birin famuxi singen, koni Yesu binya waxatin naxan yi, nayi e yi a kolon a na feene yi sɛbɛxi a tan nan ma fe ra, a e tan yɛtɛɛn bata yi na liga a xa.
17Yamaan naxan yi Yesu fɛma a Lasarusi xili gaburun na waxatin naxan yi, a yi a rakeli sayani, ne birin yi lu na seren bɛ.
18Nanara, yamaan yi siga a ralandeni amasɔtɔ e bata a mɛ Yesu kabanako feen naxan ligaxi.

19Farisi muxune yi a fala e bode xa, e naxa, “Ɛ mi a to, en katan naxan tima, a munanfan yo mi en ma! A mato, dunuɲa muxune birin biraxi a fɔxɔ ra!”
20Girɛkina ndee bata yi siga sanli Ala batudeni.
21E fa Filipi fɛma naxan yi kelixi Betasada taani Galile yamanani, e yi maxɔdinna ti, e naxa, “Nxu Fafe, nxu waxi a xɔn ma, nxu xa Yesu to.”
22Filipi yi sa a fala Andire xa, e firinna birin yi siga, e sa a fala Yesu xa.
23Yesu yi e yabi, a naxa, “Muxuna Dii Xɛmɛn binya waxatin bata a li.
24N xa ɲɔndin fala ɛ xa, fanni sansi kɛsɛn mi bira bɔxɔni a yɛɛ maluxun, a mi wuyɛ ayi. Koni xa a yɛɛ maluxun, a solima nɛn, a wuya ayi.
25Muxu yo niin nafan a ma, a bɔnɔma a yi nɛn, koni muxu yo a mɛ a niin na dunuɲa ito yi, na a ramarama nɛn habadan nii rakisini.
26Muxu yo waxi a xɔn ma, a xa wanla kɛ n xa fɔ a xa bira n fɔxɔ ra nɛn. Nayi, n dɛnaxan yi, n ma walikɛɛn fan luma nɛn mɛnni. Muxu yo wanla kɛma n xa, n Fafe Ala na binyama nɛn.”
27Yesu naxa, “N bɔɲɛn tɔrɔxi na a ra iki. N nanfe falama? N xa a fala ba, fa fala, ‘N Fafe, i nama tin waxatini ito xa n li?’ Anu, n faxi na nan ma.
28N Fafe, i xinla binya!” Nayi, fala xuiin yi keli kore naxan a fala, a naxa, “N bata a binya, n mɔn a binyama nɛn.”
29Yamaan naxan yi tixi na, ne yi fala xuiin mɛ, e naxa, “Galanna bata a xui ramini!” Ndee naxa, “Malekan bata falan ti a xa!”
30Yesu yi a fala e xa, a naxa, “Fala xuini ito mi minixi n tan ma fe ra, fɔ ɛ tan ma fe ra.
31Dunuɲa kitin bolon waxatin bata a li iki. Ala dunuɲani ito kuntigi ɲaxin kedima nɛn iki.
32N na yite bɔxɔn ma waxatin naxan yi, n muxune birin mabandunma nɛn n ma.”
33A ito falaxi nɛn alogo a xa a faxa kiin yita e ra.
34Yamaan yi a yabi, e naxa, “Nxu bata a kolon Sariya Kitabun xɔn, a Alaa Muxu Sugandixin luma nɛn habadan. I tan a falama nanfera fa fala a Muxuna Dii Xɛmɛni tema nɛn? Nde Muxuna Dii Xɛmɛni ito ra?”
35Yesu yi e yabi, a naxa, “Kɛnɛnna kanna mɔn ɛ yɛ singen waxatidi tun. Kɛnɛnna ɛ tagi waxatin naxan yi ɛ sigan ti, alogo dimin nama so ɛ ma. Bayo naxan dimini, na mi a sigaden kolon.
36Kɛnɛnna kanna ɛ tagi waxatin naxan yi, ɛ dɛnkɛlɛya a ma, alogo ɛ xa findi kɛnɛnna muxune ra.” Yesu ito fala e xa waxatin naxan yi, a yi siga, a a luxun e ma.

37Hali a to kabanako fe wuyaxi liga e yɛɛ xɔri, e mi la a ra.
38Na liga nɛn alogo Nabi Esayi fala xuiin xa kamali, a naxa, “Marigina, nde laxi nxɔ falan na? Marigina a sɛnbɛn makɛnɛn nde xa?”
39Nanara, e mi yi nɔɛ dɛnkɛlɛyɛ bayo Esayi mɔn naxa,
40“A bata e yɛɛn danxu, a yi e bɔɲɛn xɔdɔxɔ ayi, alogo e yɛɛne nama toon ti, e xaxinla nama feene famu, a e nama maxɛtɛ, Ala yi e rakɛndɛya.”
41Esayi na falaxi nɛn, bayo a bata yi Yesu a binyen to, a yi a tan nan ma fe falama.
42Anu, hali yamaan kuntigine yɛ, muxu wuyaxi dɛnkɛlɛya nɛn Yesu ma. Koni e mi yi tinma a falɛ Farisi muxune fe ra alogo e nama e ramini salideni.
43A rafan e ma muxune xa e binya benun Ala xa e binya.
44Yesu yi a xuini te, a naxa, “Naxan na dɛnkɛlɛya n ma, a mi dɛnkɛlɛyaxi n tan xan tun ma fɔ naxan n xɛxi.
45Muxu yo n to, na bata n xɛ muxun fan to.
46N bata fa dunuɲa yi alo kɛnɛnna kanna. Naxan na dɛnkɛlɛya n ma, na mi luyɛ dimini.
47Muxu yo n ma falan mɛ, a mi a suxu, n tan xa mi a yalagima. Amasɔtɔ n mi faxi dunuɲa muxune yalagideni, fɔ e rakisideni.
48Naxan na a mɛ n na, a mi tin n ma falane suxɛ. N ma falan na kanna yalagima nɛn lɔxɔ dɔnxɛni.
49Amasɔtɔ n mi falan tima n yɛtɛ xan ma fe ra fɔ n Fafe Ala naxan n xɛxi. Na nan n ma fala tixine yamarima n ma.
50N na a kolon fa fala a yamarin findima nɛn habadan nii rakisin na. N falan tiin nɛn alo n Fafe Ala a yamarixi n ma kii naxan yi.”