Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Tɑniyɛɛlɩ

Tɑniyɛɛlɩ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pɛɛsɩ nyǝ́mɑ wulɑʋ Silusi kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ tooso nyǝŋkɑ tɑɑ. Tɑniyɛɛlɩ wei pɑ cuɣusɑɑ sɩ Pɛlǝtɑsɑɑ tɔ, ɩ toosɑ toosee nɑɑlɩ. A kɛ́ tɑmpɑnɑ kɛ́. Amɑ wɑhɑlɑnɑɑ sɔsɑɑ tɔm kɛ ɑ kɛɛsǝɣɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ mɑɣɑsɑ ɑ tɔm kɛ ɩ tɑɑ nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ-yɛ nɑ ɩ́ kɛɛsɩ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ lɑŋwɑkǝllɛ sɔsɔɔlɛ kpɑ Tɑniyɛɛlɩ mɑ́. Ɩlɛnɑ mɑ́ wii mɑ yǝlɑɑ tɔɔ kɛ́ cimɑɑsǝnɑɑ tooso.
3Mɑɑ tɔkɩ tɔɣɔnɑɣɑ kʋpɑŋkɑ nɑkǝlɩ yɑɑ nɑntʋ. Pǝ́cɔ́ sʋlʋm ɩɩ sʋʋkɩ mɑ nɔɣɔ tɑɑ. Pǝyele mɑɑ sɑɣɑlǝɣɩ nim, hɑlǝnɑ cimɑɑsǝnɑɑ tooso ɩnɩ ɩ tɛ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ sǝŋɑ pɔɣɔ sɔsɑɣɑ Tikili nɔɣɔ kɛ ɩsɔtʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ, kʋyɛɛŋ hiu nɑ liɣiti wule.
5Mɑ kʋsɑ mɑ ɩsɛ ɩlɛnɑ mɑ́ nɑ́ yʋlʋ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ suu kponkpontu toŋ nyǝntʋ nɑtǝlɩ tǝ wontu nɑ ɩ́ lǝlɑ wʋlɑ kʋpɑŋ tɑmpɑlɑ.
6Nɑ ɩ tɔnʋɣʋ mʋɣɩ kɔkɔ ɩsɩɩ pǝlɛ nte tǝ pɛɛkʋɣʋ wɛ kɑtɛ tɔ. Ɩ ɩsɛntɑɑ nyǝɣǝsǝɣɩ kɛ́ ɩsɩɩ tɛʋ, nɑ ɩ ɩsǝpee wɛ ɩsɩɩ kɔkɔ mʋkʋɣʋ tɔ. Ɩ ŋkpɑlɑsɩ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ pɑ sotuɣu nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ tɔ. Nɑ ɩ nɔɣɔ yuŋ wɛ ɩsɩɩ kʋyɑkʋ kɔkɔtɛ.
7Mɑ tike mɑ nɑnɑ mpʋ. Mɑ nɑ mpɑ tɔ, pɛlɛ pɑ tɑ nɑ pʋlʋ. Amɑ sɔɣɔntʋ kpɑnɑ-wɛɣɛ sɔsɔm, nɑ pɑ́ se nɑ pɑ́ ŋmɛlɩ.
8Pǝ yelɑ-m nɑ mɑ́ tɔŋnɑ yɑɑsi sɔsɔ ɩnǝɣɩ nyǝnʋɣʋ. Ɩlɛnɑ pǝ́ yɔkɩ mɑ mʋwɑ tɑɑ, nɑ mɑ ɩsɛntɑɑ hʋlʋmɩ tǝfɑtɑtɑ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ yʋlʋ ɩnɩ ɩ kulɑ ɩ nɔɣɔ tɔɔ sɩ ɩ yɔɣɔtǝɣɩ. Ɩlɛnɑ mɑ ɩsɛ pili nɑ mɑ́ hoti mɑ nɔɣɔ tɔɔ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ niŋ nɩɩlɩ ɩ kʋsɑ-m, nɑ mɑ́ luŋ mɑ tʋnɑ nɑ mɑ niŋ tɔɔ nɑ mɑ́ seliɣi.
11Ɩlɛnɑ yʋlʋ ɩnɩ ɩ́ heeli-m sɩ: Tɑniyɛɛlɩ, Ɩsɔ luɣu wɛ-ŋ kɛ́. Kʋlɩ nɑ ń ke ŋkpɑŋŋ nɑ mɑ́ heeli-ŋ. Ɩsɔ tilɑ-m nyɑ́ cɔlɔɣɔ. Ɩlɛnɑ mɑ́ kʋlɩ nɑ mɑ́ tɔŋnɑ seluɣu.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ heelɑ-m sɩ: Tɑniyɛɛlɩ, tɑɑ nyɑ́. Pǝ kpɑɣɑʋ hɑtoo kʋyɑŋku n pɑsɑ nyɑ́ tɩ tɔ, nyɑ́ luɣu lɑpɑ sɩ ń cɛkǝnɑ kʋŋmɛlǝtʋ tɔɣɔ Ɩsɔ mʋ nyɑ́ sǝlǝmʋɣʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kʋsɩ-m sɩ mɑ́ kɔɔ mɑ́ heeli-ŋ.
13Amɑ Pɛɛsɩ kɑwulɑɣɑ ɩsɔtɑɑ tillu kɑɣɑtɑ-m kʋyɛɛŋ hiu nɑ kʋlʋmʋɣʋ. Hɑlǝnɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ lɛlʋ, Mikɑyɛɛlɩ kɔɔ mɑ kiŋ kɛ Pɛɛsɩ timpi mɑɑ sɑɑlɑɑ tɔ, nɑ ɩ́ wɑɑsɩ-m.
14Nɔɔnɔɔ mɑ kɔmɑɣɑ sɩ mɑ heeliɣi-ŋ mpi pɩɩ mɑɣɑnɑ nyɑ́ yǝlɑɑ kɛ cele tɔ. Mpi tɔ, ntǝɣɩ n nɑwɑ mpʋ.
15Wɑɑtʋ wei ɩsɔtɑɑ tillu ɩnɩ ɩ heelɑɣɑ-m tɔm tǝnɛ tɔ. Mɑ sumɑɣɑ tǝtiɣitiɣi, nɑ nyʋɣʋ kɑmnɑ ɑtɛ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ yʋlʋ wei mɑɑ nɑwɑ tɔ, ɩ tokinɑ mɑ ntompee. Ɩlɛnɑ mɑ́ pǝsɩ nɑ mɑ́ kuli nɔɣɔ nɑ mɑ́ heeli-ɩ sɩ: Tɑcɑɑ, nyɑ́ tɔm kpɑ-m sɔɣɔntʋ kɛ sɔsɔm nɑ mɑ mʋwɑ tɑɑ yɔkɩ.
17Mɑ tɑ tɑlɑ mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ-ŋ. Mpi tɔ, mɑ fɛɩ tomɑ, pǝ́cɔ́ mɑ feesiŋ lipɑ.
18Mpʋɣʋlɛ ɩ tɑsɑ-m tokinɑʋ nɑ ɩ́ hɑ-m tomɑ.

19Ɩlɛnɑ ɩ́ heeli-m sɩ: Alɑɑfǝyɑ tɔm kɛ́. Ɩsɔ luɣu wɛ-ŋ kɛ́. Tɑɑ nyɑnɑ pʋlʋ. Tɔkɩ nyɑ́ tɩ. Ɩ tɔŋnɑ-m ḿpʋ́ɣʋ́ yɔɣɔtǝnɑʋ, ɩlɛnɑ mɑ́ yoo toŋ nɑ mɑ́ tɔ sɩ: Tɑcɑɑ, yɔɣɔtɩ. Mpi tɔ, n hɑ-m tomɑ.
20Ɩlɛnɑ ɩ́ heeli-m sɩ: Mɑ kɔmɑ nyɑ́ kiŋ kɛ́ sɩ mɑ kɛɛsǝɣɩ-ŋ nti pɑ ŋmɑɑ tɑmpɑnɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ tɔ. Pǝ́cɔ́ pǝ wɛɛ sɩ mɑ́ polo mɑ́ yoonɑ Pɛɛsɩ kɑwulɑɣɑ ɩsɔtɑɑ tillu. Ye mɑ kǝlɑ ɩ́lɛ́ Kǝlɛɛkɩ nyǝŋ kɑ́ kɔɔ. Ye pǝ tɑɣɑ ɩsɔtɑɑ tillu Mikɑyɛɛlɩ wei ɩ tɑŋǝɣɩ nyɑ́ yǝlɑɑ tɔ ɩ pɑɑsi, nɔɣɔlʋ ɩɩ sǝŋnɑ-m.