Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Daniel

Daniel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
11 Mi tana toluni na niulu Cyrus te vunaghi haba tana bubulo i Persia, na rongorongo te saravia Daniel, eruani na ahana Belteshazzar. Na rongorongo keri te utuni, hauva me vahola ngangata na ghanaghana utoana. Ra bosatatea vania tana mabubu.
2Mi tana bona vaghana keri inau te dika na lioni ilokani ra tolu matapono na week.
3Inau tu mua ghania siki vanga nagho, pa siki vinahi ni maumanu, mu mua inuvia siki kokolo ni wine, me mua kavaa siki vuvulu tana ulugu polo te padi e toluni na week.
4Mi tana rua hangavulu vatini na bongina na vuivuni ni vula tana niulu, inau tu tughuru tana lilighina na beti tina Tirgris.
5Inau tu reitada mu righia sakai na tinoni te nia pupulu na tiva pura malebo, me nia kabe na gold.
6Na hulina te vitiviti vagha na vatu vitiviti, mana matana mana ihuna te marara vagha na viti ni viviha, ma rana matana tara ruruhu vagha na lake. Rana limana mana tuana tara vitiviti vaghai na burasi/bronze tara va marabui, mana talamana ni mangana te vagha na taghumu ni mangadira rana vure subo.
7Inau heghegu vamua tu righia na mabubu. Ma rahei tara kabu kolu tara mua vaevanea siki totobo, hauva ma gaira tara mataghu mara samapolo.
8Mi nau heghegu vamua tu ghanaoliu ikakeri, mu toghatogha na mabubu te haeharegha. Me taho tua siki laga itagua. Mana matagu mana ihugu te keha/pura tua na reireigu, ke mua tangomana tua ahei ge ke vaevane ghilalau.
9Tana bona tu rongovia va na kokoena, inau tu bughoro mu koikoli kakeri nia na matagu mana ihugu to nighi koli taotao.
10Mana limana te mai tabeu nia me tughuruvaghini dato, mu mua soko sono na tatata.
11Na angel keri te bosa vaniu, me ghaghua, “Daniel, God te dolovigho. Ko tughuru mo ko rongoviu utoi na hava igeva ku bosai vanigho. Mu vahegho gatu tua.” Tana bona te bosa sokoi vaniu raeni, inau tu tughuru dato mu tatata so mua.
12Keri ge bosa vaniu, “Daniel, ko bei mataghu! God te rongovi sokoi tua nimua rana kokoeliulivuti te vuivuni mai tua tana vuivuni ni dani to ghanaghana ge ko talupilegho heghemu, ge a God ke vahegho na ghilala. Inau ke, ku mai vanigho na pukuna na hava to kokoeliulivuti.
13Mana tidalo nagho tana bubulo i Persia te hughuhughu koluu ilokani ra rua hangavulu sakai na bongi, mana pukuna tu ghahau heghegu ikakeri tana bubulo i Persia Michael, sakai itadira rana angel nagho, te mai ge hangau.
14U mai ge ku negho ge ko ghilala utoi na hava te kalera rana kulamu na vure tana bongi ke mai. Ma gaia eni na mabubu vania na bongi ke mai.”
15Tana bona te bosa sokoi vaniu raeni, inau tu reihoru tana pari, mu mua kokoea siki kokoe.
16Mana angel keri, na reireina te vagha na tinoni, te haua mai na limana me tabea na ghidugu. Vaho ge malumu vaniu na kokoe. Mi nau tu ghaghua vania, “Vunaghi, na mabubu ku righia ke, te neu mu lugu ngangata, me neu ghua ge u mua soko mua na tatata.
17Inau nimua na seka vamua, mu tughuru tate tana matamu. E mua managu ge ku kokoe vanigho. Mu mua loghoa na laga, me mua malumu vaniu ghua ge ku aheahe.”
18Keri ge ghoi tabeu mai so, me vaheu na laga.

19Ge ghaghua, “A God te dolovigho, ke bei negho gea siki totobo ge ko ghanaruarua pa ko mataghu.” Tana bona te bosai vaniu raeni, inau tu ghoi laga va ghua, ge u bosa, “Vunaghi, bosa vaniu mai na hava te liomu ko kokoea vaniu. Ighoe to neu ge u ghoi uto oli.”
20Ge ghaghua, “?O ghilala tua itaeni na hava na pukuna ge u mai tamua? E liogu ge ko bosatatei na hava tara gere sokoi tua ilokana na Buka ni Utuni. Mi taeni ke, ku oli mu ku va veitotoghoni kolua na tidalo te righitaonia na bubulo i Persia. Murina vaso keri, na tidalo dika te righitaoni na butonikomu Greece te tate mai. Me taho ghua ahei ke hangau, Michael heghena vamua, na angel nagho te righitaoni na butonikomu i Israel.”