Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Daniel

Daniel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sin maikatlo ay tawen ay nanturayan Ari Cyrus ed Persia, waday naipaammo en Daniel ay nangadanan abes Beltesazzar. Din naipaammo en sisya yan maipanggep si kaeegyat ay gobat yan dadlon tet-ewa. Naawatana din laydena ay kalien, tan nailawlawag en sisya babaen si inila na ay kaman iitaw. Siya na di dinad-at na:
2Sin timpo ay doy, enggay nanladladingitak si tolo ay dominggo.
3Sin oneg din tolo ay dominggo ay doy, adiak nangnangan si mam-is, adiak nansidsidas karni ya adiak nan-in-inom si arak. Adiak aben inap-aplosan din awak kos nabanglo ay lana.
4Sin maikadowanpo ya opat ay agew di damo ay bowan, wadaak ay pinmipika sin benget di annawa ay ginawang ay Tigris.
5Idi nanmeswatak, inilak di lalaki ay nanbabados nangina ay mankilat ya nanbibilkos kamayatan ay balitok.
6Mankoniniing din awak na ay kaman kowintas, kaman kimat din ropa na ya kaman apoy ay manbidbidang din mata na. Din takkay ya siki na yan kaman nalaslasan ay gambang di koniniing da, ya napigsa din kali na ay kaman din bogaw di ad-ado ay ipogaw.
7Magay nangila sin kaman iitaw ay nay mo adi et sak-en anggoy ay si Daniel. Din lallalaki ay gagait ko et magay inila da, ngem palalo ay nakibtot da et katagtag da ay en mantabon.
8Isonga nabay-anak et es-esak ay mamoyboya isnan nakaskasdaaw ay kaman iitaw. Enggay namagay bikas ko ya palalo ay inmopsat di ropak.
9Pagak dengngen din kali na et natalimodawak ay nanlakpap sin lota.
10Idi siya di, in-adawa nan takkay na yan binadanganas sak-en ay nandokmog ya nantamed. Manpaypayegpegak pay laeng.
11Kanan din anghel, “Ay Daniel, laydelayden dakan Diyos. Ipikam ta estem ay dengngen di ibagak en sik-a, tan si Diyos di nangibaa en sak-en.” Sin nangwanianas di, pinmikaak ay manpaypayegpeg.
12Pag na et kanan, “Daniel, adi kan emegyat. Manlogi sin damo ay agew ay nanpakombabaam ay nankedaw en Diyos si panang-awat, pinatgana din kararag mo, et nay ay inmaliak ay kaman songbat na.
13Ngem din anghel ay pangolo ed Persia yan tinmopap si dowanpo ya esa ay agew. Pag domateng si Miguel ay esa sin papangolon di anghel ay tomolong. Tinaynak sisyas di sin kad-an di anghel ay pangolo ed Persia,
14et inmaliak isna ta ilawlawag ko en sik-a di mapasamak sin kakailiam sin tapin di agew, tan siya na di ibagbagan din sana ay inilam ay kaman iitaw.”
15Sin nangibagaanas di, nandomogak et adiak makakali.
16Pag kapayen din anghel ay kaman ipogaw di kailaana din sobil ko et kanak en sisya, “Apo, naabakak si egyat ko gapos nan inilak et kinmapsotak.
17Intoy iyat ko ay owat esay bag-en ay makingalat en sik-a ay apok? Namagay bikas ko et kamanak adi makaleng-ag.”
18Pag na kasin kapayen sak-en et pinmigsaak.

19Kanana, “Maga koma di emegyatam ono pandanagam, tan laydelayden dakan Diyos. Tomoled ka ngarud ta pomigsa ka.” Sin nangibagaanas di, pinmigpigsaak pay yan kanak, “Apo, ibagam kod di laydem ay ibaga, tan nay ay inmipapigsa ka.”
20Pag nan kanan, “Ay ammom di panggep ko ay inmalis na? Inmaliak ta ipaammok en sik-a din naisolat sin libro ay pag tet-ewa di linaona. Asiak mantaoli ay mangobat sin pangolo ay makaammo ed Persia. Et mo makdeng di, maisokat ay kagobat ko din mangipangolo ed Grecia. Maga di bomadang ay makigobat en daida mo adi et si Miguel ay say pangolo yo ay Israelita.