Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Daniel

Daniel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I di tolu ngadau a Cyrus nogo hai tagi damana Persia, di hagailoo ga haga gida gi Daniel, dono ingoo labelaa go Belteshazzar. Deenei la telekai e donu, gei e haingadaa di iloo dono hadinga. Telekai deenei ne hagamodongoohia gi Daniel i lodo di moe.
2Di madagoaa deelaa, au nogo manawa gee i lodo nia dabu e dolu.
3Au digi gai agu meegai humalia be nia goneiga manu, be e inu nia waini, be e dala dogu libogo, gaa dae loo gi di hagaodi nia dabu e dolu.
4Di madalua maa haa laangi o di malama matagidagi o di ngadau, au nogo duu i taalinga di Monowai Tigris.
5Au gaa mmada gi nua ga gidee tangada e ulu nia gahu malali mo di tuu goolo.
6Tuaidina o maa e maahina be di hadu haga laagei. Ono hadumada e maahina be di daba o di ila, gei ono golomada e hai ono gaagaa be di ahi. Ono lima mono wae e maahina be di baalanga mmee ne olo gi dingidingia, gei dono lee e hai be nia lee digau dogologo.
7Koau hua modogoau ne mmada gi di moe deenei. Digau i dogu baahi digi gidee, gei digaula gu mmaadagu guu llele gi daha, guu pala hagammuni.
8Au nogo noho modo goau, e daumada di mee haga gologolo dangada deenei. Au ogu mahi ai, ogu golomada guu huli gu hagalee modongoohia tangada.
9Dogu longono di lee o maa, au guu hinga gi hongo di gelegele gu de iloo e au tenua, gaa kii huli gi lala i golo.
10Di lima o tangada gaa kumi au, ga dahi aga au gi ogu lima mo ogu duli, gei au nogo bolebole hua igolo.
11Tangada di langi ga helekai mai, “Daniel, God e aloho i di goe. Duu gi nua, hagalongo hagahumalia gi dagu helekai. Au ne hagau mai gi di goe.” Mee ne helekai beenei, gei au gaa duu gi nua, gei e bolebole hua igolo.
12Tangada di langi ga helekai, “Daniel, hudee madagu. God gu longono au dalodalo mai di laangi matagidagi ne maanadu iei goe bolo e manawa hila gi lala gii mee dau kae di iloo. Au ne hanimoi belee hui dau dalodalo.
13Tangada di langi o tenua king go Persia gu hai baahi mai gi di au i nia laangi e madalua maa dahi. Gei tangada di langi go Michael tagi e dahi i digau di langi, ga hanimoi ga hagamaamaa au, idimaa au gu diiagi modogoau i Persia.
14Au ne hanimoi belee hai goe gi iloo be di maa di aha gaa hai gi au daangada i di madagoaa dela ga dau mai. Deenei la di hagamodongoohia.”
15Dana helekai beenei, au guu mmada ia gi di gelegele, gu deemee dagu leelee.
16Tangada di langi dela e hai be tangada, gaa bili mai gi ogu malaungudu. Au ga helekai gi mee, “Meenei, di hagamodongoohia deenei guu hai au gi bagege, gu hagalee noho go dogu bolebole.
17Au e hai be di hege e duu i mua dono dagi. Au e mee di helekai adu behee? Au ogu mahi ai, ge ogu madangi dogidogi e dubu i ogu lodo ai.”
18Mee ga dahi aga au labelaa, gei au gu maaloo aga.

19Mee ga helekai, “God e aloho i di goe, hudee de nnoomaalia be e madagu.” Mee ne helekai beenei, gei au gu mada maaloo, ga helekai, “Meenei, hagia mai dau mee belee helekai iei goe. Goe guu hai au gi manawa lamalia.”
20Mee ga helekai, “Goe e iloo be au ne hanimoi gi di goe eiaha? Au ne hanimoi belee hagi adu di mee dela e hihi i lodo di Beebaa o di Tonu. Dolomeenei au e hai gii hana e heebagi gi tangada di langi Persia. Nomuli tangada di langi Greece ga gila aga. Deai tangada e hagamaamaa au ai, go Michael hua go tangada di langi Israel.