Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - DANNIYƐƐRI

DANNIYƐƐRI 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Siduusi Pɛrisi kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɑ̀tì benni tɑ̃ɑ̃́nnì miɛkɛ, kɛ̀ Kuyie mbɛ́innɛ̀ Dɑnniyɛɛri bɛ̀ yu wè kɛ tú Bɛtisɑsɑɑ nɛ̀ tidɔuǹtì miɛkɛ, kóò bɛnkɛ tìì dò nkɛ́tuɔkɛní tìì tukúnɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ diɛmɛ̀. Kɛ̀ Dɑnniyɛɛri ntoti o yɛ̀mmɛ̀ kɛ bo ti bɑntɛ́ kɛ̀ Kuyie ntì nhò bɛnkɛ.
2Kòo dɔ̀: Mí nDɑnniyɛɛri dɛ̀ do sɔ̃́ n kɑri mukṹṹ mmu kɛ bo semɛ́nnì tɑ̃ɑ̃́nwè.
3Bɑ́ n yí yo mmudiì sɑ̀ɑ̀mù, m mɛ nyí cɑ́ɑ́ nyimɑɑ, m mɛ nyí yɔ̃̀ mmɛnɑɑ̀, bɑ́ n yí pɑnti kɛ̀ dɛ kóo semɛ́nnìbɛ̀ yɑ̀ɑ pɛ̃ɛ̃tɛ́.
4Otɑ̃̀nkù ketiwè kó yɛwe nsipísìdɛ́ nɛ̀ dinɑɑnnì yiè kɛ sɔ̃́ m bo kukó ndiɛkù Tikidi tɑkɛ́.
5Kɛ̀ nní nwúó nkɛ́yɑ̀ onìtì mɔù kòò dɑ̀ɑ́tí diyɑɑ̀bòrì pɛ́írì, kɛ boú fɛsɔɔnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ o kɑ.
6Kòo kɔ̃̀ntì dònnɛ̀ ditɑ̃́sɑ̀ɑ̀rì, kòo ììkɛ̀ mìɛ̀ti kɛ dò nfɛtɑɑfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ míítɛ́mɛ̀, kòo nuɔ ndò mbɛ̀ ɔ̃ mmímɛ̀ tɔ́ɔ́sì, o bɑɑ̀ nnɛ̀ o tɑ̀ɑ̀kɛ kɛ̀ dɛ̀ mìɛ̀ti kɛ dònnɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ bɛ̀ ɑntɛ́ dì. Kòò bɛ́i ndɛ̀ ndònnɛ̀ ditĩ̀nnì diì nɑ̀ɑ́.
7Mí nDɑnniyɛɛri míì mɑ́ɑ̀ do yɑ̀ dɛ kó mɛbɛnkùmɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ m bonɛ̀ bɛ̀ í nyɑ̀ mùmɑmù, nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́sɔri.
8Kɛ̀ nní nkpɑɑ́ m mɑ́ɑ̀ kɛ wúó ndɛ kó mɛbɛnkùmɛ̀ diɛmɛ̀ kɛ̀ n wɛ̃rímúu deè kɛ̀ n yììkɛ̀ɛ ceetɛ bɑ́ n tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ muwɛ̃rímú.
9Kɛ̀ n keè weè nìtì tɑmmɛ̀, bɑ́ n tɛ̃́nkɛ í n yɛ̃́ m berí ndɛ̀, kɛ̀ n doroo kɛtenkɛ̀, kɛ́cĩmmɔɔ.
10Kɛ̀ tɛnɔ̀ùtɛ̀ mɑtɛ̀ n kɑ́ɑ́kɛ́, kɛ́ n yíinní kɛ̀ nní nnínkú kɛ ĩkú n nɔu kɛtenkɛ̀ kɛ̀ nkɔ̃̀ntì ɑu.
11Kɛ̀ dɛ kóo nìtì n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑnniyɛɛri Kuyie ndɑ dɔ́mu, yetoo kɛ́bɑntɛ́ tinɑ́ɑǹtì kù dɑ nɑ́ɑ́ ntì tu mù. Ítɛ́ kɛ́cómmú! Bɛ̀ n tɔ̃nní ɑ borɛ̀ ndɛ. Ò bɛ́i mɛmmɛ kɛ̀ n yítɛ́ kɛ́cómmú kɛ̀ n kɔ̃̀ntì nkpɑɑ́ ɑu.
12Kòò yíɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑnniyɛɛri ɑ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù! Nɛ̀ ɑ kɛ̃́kùnnɛ dìì yiè ɑmɑ́ɑ̀ Kuyie nyììkɛ̀ kɛ wɑnti kɛ dɔ́ kɛ́bɑntɛ́ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri, nɛ̀ dɛ yiè ndi kù kèèmɛ̀ ɑ bɑ́ɑmmu kɛ duɔ́ nkɛ̀ n yìtɛ́ní kɛ kɔriní kɛ bo tì ndɑ nɑ́kɛ́.
13Wèè bɑ̀ɑ Pɛrisi kɔbɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu kòò m pɛ̀ítɛ́ kɛ̀ n dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ yɛwe sipísìdɛ́ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀, kɛ̀ Misɛɛdi Kuyie ntɔ̃rɛ̀ kperɛ̀ kó dimɑrì kɔ̀tɛní kɛ n teennɛ̀, nh ɔɔtɛ Pɛrisi kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ borɛ̀ ndɛ.
14Kɛ tùɔ̀kɛní di mmɔ̀nnì kɛ bo dɑ nɑ́kɛ́ tìì yóó tuɔkɛní ɑ nìtìbɛ̀ yɛwe yɛ̀ɛ̀ kèríní yɛ miɛkɛ. Ntɛ mɛbɛnkùmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bɛnkú dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀.
15Ò n nɑ̀ɑ́nnɛ̀ dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ n sĩ̀ĩ́ nkɛtenkɛ̀ nkɛ kɛ dò nyúóó bɑ́ n yí tɛ̃́nnìnko tìmɑtì.
16Kɛ̀ tɛnitinɔ̀ùtɛ̀ mɑtɛ̀ɛ kɑ́ɑ́kɛ́ m bìɛ̀ nkɛ̀ n nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ɑɑtɛ n nùù kɛ́bɛ́i nkɛ́nɑ́kɛ́ dɛ yiɛ̀ nkɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ n yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ bɛnkùmɛ̀ mɛɛ̀ do n kɔ̃m̀bùɔ̀tì kɛ n wɛ̃rímú dèè.
17M bo yĩ́mɛ mí nhonìtì yiè nwèè í tùɔ̀kɛ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́nɛ̀ n yiɛ̀ m mɛ n yí kpɑɑ́ mɔkɛ muwɛ̃rímú yoo muwemmu?
18Kɛ̀ dɛ yiɛ̀ nyíɛ́ kɛ́ n kɑ́ɑ́kɛ́ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ n duɔ́ mmuwɛ̃rímú.

19Ò dèè mɛmmɛ kɛ́ ń nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie ndɑ dɔ́mu. A bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, kɑ̀ɑ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò, cɑ́tìnnɛ ɑ kɔ̃̀ntì kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́pɛ́tɛ́ muwɛ̃rímú. Ò n nɑ̀ɑ́nnɛ̀ dìì mɔ̀nnì mɛmmɛ kɛ̀ n wɛ̃rímúu wɛ̃tɛní m borɛ̀, kɛ̀ nh ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yiɛ̀ nhɑ bo nɑ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ di mmɔ̀nnì kɛ yɛ̃́ ɑ n duɔ́mɛ̀ muwɛ̃rímú.
20Kòo yíɛ́ kɛ́ m bekɛ kɛ dɔ̀: A yɛ̃́ n kɔ̀tɛní mùù kpɛ́í nhɑ borɑ̀ɑ̀? N kɔ̀tɛní kɛ bo dɑ nɑ́kɛ́ tìì wɑ̃̀ri tìnti timɔ́mmɔnti pɑ́tíri miɛkɛ. N nɛ́ kpɑɑ́ dò nkɛ́kpɑnnɛ̀mu wèè bɑ̀ɑ Pɛrisi kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu, m bo nyóó tuɔkoo wèè bɑ̀ɑ Kɛrɛsi kòò tùɔ̀kɛnímu òmɔù mɛ nyí bo wèè bo n teennɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú Misɛɛdi Kuyie ntɔ̃nnì dìì bɑ̀ɑ Isidɑyɛɛribɛ.