Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - DANIƐLI

DANIƐLI 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pɛsianↄ kí Sirusu kíblena wɛ̃̀ aagↄ̃dee guu wà yã bìia Daniɛli kɛ̀ wè benɛ dↄ Bɛtɛsazanɛ. Yã pì nɛ́ yãpuraamɛ, bensↄ̃ zĩ̀ gbãa yãmɛ. À yã pì mà wɛ́ɛgupu'ena guumɛ, ben wà à bↄ̀kↄ̃tɛnɛ.
2Gurↄ beeea mamↄma Daniɛli, mɛ́ɛ pↄsiaa kɛɛ azuma aagↄ̃ↄ dagura.
3Mɛ́ɛ pↄ́ nnaa blero, nↄ̀bↄ ke wɛ̃ɛ e gɛ̃ ma lɛ́nlo. Mɛ́ɛ nↄ́si kɛmaro ai azuma aagↄ̃ↄ pì gàa à pàpao.
4Mↄ káaku gurↄ baro awɛɛsiigↄ̃dee zĩ má zɛna swa bíta kɛ̀ wè sísi Tigiri saɛ.
5Ma wɛ́ɛ sɛ̀ ma guu gwà, ben ma gbɛ̃ke è à táaru bisa dana, vura maa asaa dↄna à pii.
6À mɛ̀ bↄ̀ lán gbɛ̀ bɛ̀ɛdee bà, à uu dɛ lán loupina bà. À wɛ́ɛ dɛ lán sɛ̃̀tɛ́ bà, à ↄↄnↄ kↄ̃n à gbánↄↄ e tɛ́ kɛɛ lán mↄ̀gotɛ̃ lↄ́lↄna bà. À kòto dɛ lán gbɛ̃ parii kĩi bà.
7Mamↄma Daniɛli mámbe ma wɛ́ɛgupu pì è mado. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúmaonↄↄ e ero, mↄde swɛ̃̀ kɛ̃̀ńgu, ben aↄ̃ bàa lɛ̀ wà gàa wà ùtɛ.
8Mámbe ma gↄ̃ mado, mɛ́ɛ wɛ́ɛgupu bíta pì ee. Ma gbãaa yã̀a, ma uu lìɛ, ma gↄ̃ gbãaa sai.
9Ma à kòto mà, ben gurↄↄ kɛ̀ mɛ́ɛ maa, ii ma kũ gbãa, ma daɛ ma puua.
10Ben wà ↄ nàma wà ma sɛ wà ma kuɛ ma kosooa kↄ̃n ma ↄↄo, mɛ́ɛ lugalugaa.
11Ben wà bèmɛ: Luda gbɛ̃ yenzide Daniɛli, ǹ làakari dↄ yã kɛ̀ mɛ́ɛ oonnɛɛa. Ǹ fɛɛ ǹ zɛ, zaakɛ wà ma zĩmmamɛ. Kɛ̀ à òmɛ lɛ, ma fɛɛ ma zɛ, mɛ́ɛ lugalugaa.
12Ben à ɛ̀ara à bèmɛ: Daniɛli, ǹton tó vĩa n kũro, zaakɛ zaa gurↄ káaku kɛ̀ n n nↄ̀sɛ kpà yã wàaripanaa bensↄ̃ n n zĩnda bùsa Ludanɛ, à yã sìnyo. N yã pì yãnzin ma mↄzi.
13Pɛsia bùsu tãa kí ma dãdã gurↄ baro awɛɛdo, ben malaika kínↄ do Mikaɛli bé à mↄ̀ à ma ĩan kà.
14Ma mↄ lɛ mà yã kɛ̀ eé n gbɛ̃nↄ le gurↄ zãa zĩ bↄkↄ̃tɛnnɛ, zaakɛ wɛ́ɛgupu kɛ̀ nɛ́ɛ ee kuu zia yã ũmɛ.
15Gurↄↄ kɛ̀ èe yã pì oomɛ, ma a mì pɛ̀ɛ, má yĩtɛna kítikiti.
16Gbɛ̃ kɛ̀ bↄ̀ lán gbɛ̃ntee bà pì ↄ kɛ̀ ma lɛ́a, ben ma lɛ́ wɛ̃̀ ma yã ò. Ben ma bè gbɛ̃ kɛ̀ zɛna ma aɛnɛ: Dii, ma wãwãa mà pↄ́ kɛ̀ mɛ́ɛ ee yãnzi, ma gↄ̃ gbãaa sai.
17Dii, mamↄma n zↄ̀bleri mɛ́ kɛ diamɛ mà yã onyo? Má gbãa vĩ dↄro, wesabona kɛ̀mao zĩ'ũ.
18Gbɛ̃ kɛ̀ bↄ̀ lán gbɛ̃ntee bà pì ɛ̀ara à ↄ kɛ̀ma à ma gba gbãaa

19à bè: Luda gbɛ̃ yenzide, ǹton tó vĩa n kũro. Ǹgↄ̃ kú kↄ̃n aafiao! Ǹ tó n làakari gↄ̃ kpaɛna! Ǹ swɛ̃̀ gↄ̃ gbãa! Kɛ̀ à yã òmɛ, ben ma gbãa è ma bè: Dii, ǹ yã omɛ sa, zaakɛ n ma gba gbãaa.
20Ben à bè: Ń yã kɛ̀ tò ma mↄ n kiia dↄ̃ↄ́? Mɛ́ ɛara mà gá zĩ̀ ká kↄ̃n Pɛsia tãa pìo tia. Tó ma ta, Giriki tãa é mↄ́.
21Mↄde mɛ́ yã kɛ̀ kú Yãpura Takadan onnɛ gĩa. Gbɛ̃kee e zɛ à ma ĩan káro, séde a malaika Mikaɛli baasiro.