Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Daniel

Daniel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Persia-yar-e-rey-Ciro, birgapaagus negsemaidgine, Daniel, Beltsasarʼye-nugbalid, sorda-bila-onomalad-bukidar-merguedgi gabdaksad. We-gayaburba innikigwadid, degi, magar-itogega dutusur gued. Ar degi-inigwele, Daniel, we-gayaburba magar-itogedse na imaksad, geb negburgan-daksad magar itononikid.
2“A-ibagangine, ani, Daniel, itoged-ilapaa an wile-itodii gusad.
3Agine, an mas-nuegan guchasulid, an san guchasulid, an vino gobsasulid, deginbali, geb we-itoged-ilapaagwad gwinmaksadse an ina-wawagwad maksasurbalid.
4Nii-gebe-yoleded e-iba-dulagwen-gakabakegi (24), an Hidekel-diwar-dummad-gakaba gudiidgine,
5an niba atakded, geb an dakalid dule an-asabin lino-mor-yoi gwichi, degi, molidub-orbiid nai gwichid. We-orde Ufaz-yargi danikid.
6E-abagan akwa-topacio-gordikidyob gaed. E-wagar mar-dakarmakmaiyob dakleged. E-ibyamar soo-gwabunye-gwichidyob dakleged. E-sakwamar, degi, e-nagmar esgoro-gordikid-dakar-dakar-gaedyob dakleged. E-sunmaked dulemar-bukidar-sunmakedyob itoleged.
7”Anbi, Daniel, we-negburgan daksad. Dulemar-anba-gudimalad we-ibmar-daksasurmalad, ar ade, gwakidmalad, dukuega abarmakdemalad.
8An we-negburgan-daksagua, dule-wargwensaar an-walik bessulid. An nig-argwated, an-wagar sipuu naded, an bela nolloo itonaded.
9Geb degine, dule anga sunmake an itoalid. Dule anga sunmaknai an itoargua, an negoeded, geb napagi asgunar an aimukuded.
10Agine, dule an-ganonikid, geb napagi-akani yokorgi-sigega an-imaksad.
11Anga sogded: ‘Daniel, be gwisgue, ar an be-dakega an-barmilealid. Bab-Dummad bela-bela be-sabed, degisoggu, an bega ibmar-sogsokalid be nue-itogo.’ ”Weyob anga sunmaknaidgine, an gwisgusad, degi-inigwele, amba an wawanmakgwichi gusad.
12Geb degine, we-dule anga sogded: ‘Daniel, mer be dobgue. Gebe-iba-onodedgi be ibmar-egichisad Bab-Dummad be-itosad, deunni na be sogsagusgu, an we-ibmar magar-itogedseye, degi, Bab-Dummad-asabin an na san-bipii imakoye. A-ibmar-bega-sogega an wese nonikid.
13An bese iduar danikoenad, degi-inigwele, an geg dagegusad, ar ade, iba-durgwen-gakagwensak (21) Persia-yar-e-dule-dummad mer an bese dagega an-imaksad. An walagwen Persia-yar-e-reymar-walik besagusad. Agine baliwitur-e-dummad-bur-nuga-nikamogad, Miguelʼye-nugad an-bendaknoni gusad.
14Emigindi, an bega ibmar-odulogega nonikid, be-dulemar yoedse ibagan-bergudele igi gumaloe. Ar a-ibagangi ibmar-guoed-e-negburgan bega oyolesad.’
15”Weyob anga ibmar-sognaigua, unnila an napaginbi atakgwichid, an gaya-makles gwisgusad.
16Geb degine, gwensak duleyob-itoged an-gakuli ebunonikid, geb an nabir sunmakded. Dule-an-asabin-gwichidga an weyob sogded: ‘Dummad, an we-negburgan-daksad-ulale, an surbinsa-itoged, an nolloo itoged.
17Degisoggu, ¿igi an bebo sunmakosunna? Ar ade, an bela-bela nolloo itoged, ar uunnila an bunnogwisbalid.’
18”We-duleyob-itoged gannar an-ebusbalid, geb gargangued anga uksad,

19agi anga sogdebalid: ‘Mer be dobgue, mer be bukib-binsae. Bab-Dummad be-sabed. ¡Niga be ogannoge! ¡Gandik be imake!’ ”Anga sunmaknaigua, an niga gangumai gualid, geb an ega sogded: ‘Dummad, ar be anga niga-ogannossoggu, be anga sunmake.’
20Geb anga sogded: ‘¿Be wisi, an ibiga be-dakdaniki? Ar emigindi, Persia-yar-e-dule-dummadbo bila-onogega an gannar naergebed. An a-bogwa bila-onoged-bergusale, Grecia-yar-e-dule-dummad nonikoed.
21Ar we-iduale, an bega sogoed, garda-sunsoged-maidgi ibu narmakar-mai. An wemarbo urwenaidgine, unnila Miguelʼbi an-bendaked an nikad. Miguel, be-sorda-bila-onomalad-iduedid.’ ”