Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Daniɛli

Daniɛli 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pɛɛsiↄ kí Kilusi kpalablea wɛ̃̀ àaↄ̃de guu wà yã́ bìiwà Daniɛli pↄ́ wì mɛɛ̀ lↄ Bɛlasaaɛ. Yã́piá sĩanaɛ mɛ́ ĩadama zↄ̃ↄ yã́ɛ. À yã́pi mà wɛ́pungu'ea guuɛ, ↄ̃ wà a bↄↄlɛkɛ̀ɛ̀.
2Gↄↄ bee ma Daniɛli, málɛ pↄsia kɛ e ãsↄ̃a àaↄ̃.
3Mi blɛnana bleo, nↄ̀ↄ ge vɛ̃ɛ i gɛ̃ ma lɛ́uo. Mi nísidↄↄo e ãsↄ̃a àaↄ̃pi gɛ̀ làaò.
4Mↄ sɛ̃́ia gↄↄ baasↄo mɛ̀ndosaide zĩ́ má zɛa swa zↄ̃ↄ pↄ́ wì mɛ Tigilisi saɛ.
5Ma wɛsɛ̀ ma gugwà, ↄ̃ ma gbɛ̃e è pↄ́ pua daa mɛ́ vua maa asana dↄa aà pi.
6Aà mɛ bↄ̀ lán gbɛ̀ bɛɛɛdewa, aà oa dɛ lán loupilɛawa. Aà wɛ́ dɛ lán tɛ́vuawa, aà ↄↄ ń aà gbáↄ lɛ́ tɛkɛ lán mↄgotɛ̃ yↄↄawa. Aà lↄↄ dɛ lán dasi kↄ̃fĩwa.
7Ma Daniɛli mámɛ ma wɛ́pungupi è mado. Gbɛ̃́ pↄ́ kumanↄↄ i eo. Sↄ̃ kɛ̃̀ńgu, ↄ̃ aa bàalɛ̀ gɛ̀ ùlɛ.
8Mámɛ ma gↄ̃ mado, málɛ wɛ́pungu zↄ̃ↄpi e. Ma gbãa làa, ma oa ↄ̃̀ↄkpà, ma gↄ̃ yɛ̃̀ɛɛsai.
9Ma aà lↄↄ mà, ↄ̃ gↄↄ pↄ́ málɛ ma, i ma kũ gbãa, má wúlɛa ma gbɛɛu.
10Ɔ̃ wà ↄnàa wà ma sɛ ma kulɛ ma koso ń ma ↄowa, málɛ lualua.
11Ɔ̃ wa òmɛɛ: Lua gbɛ̃́ yenzide Daniɛli, laaidↄ yã́ pↄ́ málɛ onɛwa. Fɛlɛ zɛ, asa wà ma zĩmaɛ. Kɛ́ a òmɛɛ màa, ma fɛlɛ zɛ, málɛ deedee.
12Ɔ̃ à ɛ̀a òmɛɛ: Daniɛli, ńsu to vĩa n kũo, asa za gↄↄ sɛ̃́ia pↄ́ n n nↄ̀sɛ kpà yãwaaipaawa mɛ́ n nzĩa bùsa Luaɛ, a sìnnↄ. N yã́pi yã́i ma mↄi.
13Pɛɛsi kpala malaika kía zɛzↄ̃̀mɛɛ gↄↄ bao ń mɛ̀ndoo, ↄ̃ malaika kíaↄ do Misɛli mↄ̀ dↄ̀malɛ, ↄ̃ ma gbãa dɛnla kɛ̀ Pɛɛsi kíaↄnɛ.
14Ma mↄ yã́ pↄ́ a n gbɛ̃́ↄ le gↄↄgbɛzãzĩ bↄↄlɛkɛinɛɛ, asa wɛ́pungu pↄ́ ńyↄ̃ e lↄ dɛ zia yã́ ũɛ.
15Gↄↄ pↄ́ àlɛ yã́pi omɛɛ, ma a mipɛ̀lɛ, má nílɛ kpɛ̃́.
16Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ gbɛ̃nazĩnawapi ↄkã̀ ma lɛ́wa, ↄ̃ ma lɛbↄ̀ ma yã'ò. Má ò gbɛ̃́ pↄ́ zɛa ma aɛɛ: Dii, wãwã tↄ̃̀a pↄ́ pↄ́ málɛ e yã́i, ma gↄ̃ yɛ̃̀ɛɛsai.
17Dii, kpelewa mapi n zↄ̀blena má fↄ̃ yã'onnↄi? Má gbãa vĩ lↄo, málɛ wekĩi e lↄo.
18Gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ gbɛ̃nazĩnawapi ɛ̀a ↄkã̀a à ma gba gbãa

19à mɛ̀: Lua gbɛ̃́ yenzide, ńsu to vĩa n kũo. Ńyↄ̃ↄ kú ń aafiaoɛ! Ǹ n mɛ kpálɛ! Sↄ̃dilɛ! Kɛ́ à yã'òmɛɛ, ma gbãakũ̀, ↄ̃ ma mɛ̀: Dii, yã'omɛɛ sa, asa n ma gba gbãa.
20Ɔ̃ à mɛ̀: Ń yã́ pↄ́ tò ma mↄ n kĩ́i dↄ̃a? Má ɛa gɛ́ zĩka ń Pɛɛsiↄ malaika kíapio tia. Tó ma ta, Gɛlɛsiↄ malaika kía a mↄ́.
21Ãma má yã́ pↄ́ kú sĩana taalau onɛ gĩa. Gbɛ̃e zɛamanↄ kíapiↄ yã musuo, sema á Isailiↄ malaika kía Misɛli bàasio.