Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SOWƐƐRI

SOWƐƐRI 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ bo yíɛ́ mí di Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n cṹũnko n Yɑɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ĩ́nkɛ̀ di kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ di kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ bo nɑɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀, kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ nyɑu n kó tidɔuǹtì, kɛ̀ bɛbɛ́mbɛ̀ nyɑu n kó mɛbɛǹkùmɛ̀.
2Dɛ kó yɛwe miɛkɛ n yóó cṹũnkomu n Yɑɑ́ n tɔ̃mbɛ̀, bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀.
3Dɛ yiè m bo ɑ̃nnɛ́ mɛbɛnkùmɛ̀ cɑ̀mmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ tu, kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ dɛ̀ bo nɑɑ́mmɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́, kɛ̀ kuyukúu dɑ́tínnɛ́ diwɛtirì kɔ̃mɛ.
4Diyiè bo sɔutɛ, kòo tɑ̃̀nkùu wũɔ̃tɛ́ kɛ́ndò mmɛyĩ̀ĩ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó diyiè diɛrì nɛ́ nɑ kɛ́tuɔkɛní, dìì dɛu kɛ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì.
5Dɛ mɔ̀nnì wèè bo kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò bo cootɛ́. Kɛ yɛ̃́ mɛdɛɛtímɛ̀ yó mbomɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu, ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do tì bɛ́i. Kù bo yú bɛ̀, bɛɛ̀ yó ntú bɛ̀ɛ̀ yentɛ́.