Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Joshua

Joshua 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na lei kema ni Israel tara logho tunuva i Canaan tara tuvalira Eleazar na priest, Joshua, maia na lei kamangho tana lei kema.
2Gaira ara hiua mana leva na kema raini, ara sopa holai na tunuvadira taonia na loka, taonia na hava te bosaa Lord vania Moses.
3A Moses te diki vahera tua gekara loghoa na pari paleva uluna na beti i Jordan, e rua mana levuna na kema.
4Tana kemana Joseph te uputu ga erua na kema keakeha, a Manasseh ma Ephraim. Ma gaira na Levite tara mu tuvalira nia tua ski pari, na komu vamua tara ghanara iga maia na lei maumanu.
5Mana tuvaliana na pari tara goni taonia na hava Lord te bosaa vania tua Moses.
6mana ovu ni tinoni tana kemana Judah, te idevira Caleb dalena Jephunneh na mane ni Kenizzite, tara ma tatana Joshua i Gilgal. Ma Caleb te bosa vania Joshua, “Ko ghanaghanaa na hava te bosaa Lord vania Moses, nina mane God, ni mane God, nia ighoe mi nau tana bona ta ghanaghuta mua i Kadesh-barnea.
7Tana bona vaghana keri, inau e vati hangavulu na niulugu, tana bona Moses nina tinoni lutu Lord, te vetenou te vuni Kadesh-barnea gku va righia na pari i Canaan. Mi nau tu oli mai, mu nia hevei na bosatughu te uto te pukulaghi mai tana tobagu.
8Hau va mana lei hoghogu tara niu tona kolu tara nera na vure mara mataghu me nei na liodira gekara mua haghevia na komu Biubahui. Hau va mi nau tu taoni haliua a Lord nigua na God.
9Mi tana bongi keri a Moses te baubahu vaniu te vaghaa eni, “The na pari i Canaan tu va tagiha turia ke tunauvamu maia rana kukuamu ke va me va, na pukuna to taonia a Lord nigua Go nia na tobamu udulou.
10Mi taeni ko righia, a Lord te righitaoniu geu vola sono, te bosaa ilokana e vati hangavulu lima na niulu te vuivuni te onia ga Moses na baubahu eni, tana bona aroha. Mi taeni e alu hangavlu lima tuana niulugha.
11Mi nau tu laga sono itaeni vaghau tana bongi keri a Moses tevetenau geku tona. Ku tangomana sono geku rughuhoru gatu taa veitotoghoni, maia ku saku tua ton mana mai.
12Ma keri te vaghaa, inau tu nongigho geko vaheu na ghotu a Lord te bahuu nia. Mo ko ghanaghana olia ighai tai tona mai topora ga na Anakim tara ghanara iga tara subo va, ilokani na lei komu sule tara pilui nia na vatu. Ma Lord ke kabu itagua me ke hangau, muku ghuru kehara tana bona keri, te vaghaa Lord te bosaa.”
13Ma Joshua te vautoa Caleb dalena Japhunneh me vahea Hebron geke loghoa.
14Hebron a didira sono rana lei kukuana mana vina vahuhuna Caleb dalena Japhunneh na Kenizzite na pukuna te taonia a Lord God ni Israel nia na tobanan udolu.
15Hebron tara diki holoa nia Kiriath-arba. Ara holo taonia nia Arba, na man sule mana laga ni Anakim. Mi kakeri ma komu te beto tana veitotoghoni.