Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - यहोसु

यहोसु 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु इस्राएलीपुकीमी कनान रागी ङा तेको तेको रागी आंम कली ताम्‍तेक्‍म देंशा हना, चढ़ेब एलाजर, नून आ तौ यहोसु नु इस्राएल ङा थर नेल्‍ल आन ठेयब मुरपुकीमी इस्राएली आन थर थर आन कली रागी योक्‍तेक्‍म। गन्‍ती ३४:१७
2मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली दोपा अरेवा, मोपा मेको ९ थर नु उइक्‍थ थर आन कली रागी योक्‍शा गेशो बाक्‍त। गन्‍ती २६:५५
3मारदे हना मोसामी थर निक्‍शी नु उइक्‍थ थर आन कली यर्दन खोला आ पूर्बम रागी गेने थुम्‍शो बाक्‍त। तन्‍न लेवी आन कली मेको आन दातेमी तेकोइ रागी मगेशो बाक्‍त। यहोसु १३:१४,३३; ब्‍यवस्‍था १०:९
4मिनु योसेफ आ तौ मनस्‍से नु एफ्राइम निक्‍शी थर बाक्‍ताक्‍स। तन्‍न लेवी आन कली रागी काइ मगेमे बाक्‍त। मेकोपुकी बाक्‍चा कली सहरपुकी नु मेको आन बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा योव़चा कली इच्‍का रू ला तामे बाक्‍त। यहोसु २१:-
5परमप्रभु यावेमी मोसा कली दोदेंशो पा अरेवा, मोदेंशो पा इस्राएलीपुकीमी थर थर आन कली रागी योक्‍शा गेम्‍तेक्‍म।
6मिनु यहूदा आ थर ङा वोंइश मुरपुकी यहोसु बाक्‍तीक गिल्‍गालमी जाक्‍तेक्‍म। मिनु केनीज्‍जी यपुन्‍ने आ तौ कालेबमी मेको कली “परमप्रभु यावेमी कादेश-बारनेआमी आं नु इन पर्बमी परमप्रभु आ मुर मोसा कली देंशो लोव़ तुइक्‍नीनी। गन्‍ती १४:२४; ब्‍यवस्‍था १:३६
7गो ४० बर्स ङा बाक्‍ङानु, परमप्रभु यावे आ गेय पाइब मोसामी कादेश-बारनेआ रे एको रागी कली क्‍यारी पथ सोइक्‍ताक्‍व। मिनु गो क्‍यारी पा आं तुइश्‍शो लोव़ शोव़शो नङ। गन्‍ती १३:६,३०
8गो नु लशो लोक्‍बपुकीमी चहिं मरिम्‍शो लोव़ पा, मुर नेल्‍ल आन कली हिंपाइक्‍तेक्‍म। तन्‍न गो परमप्रभु यावे, आं परमप्रभु कली आं थुं नेल्‍लेमी आ नोले खोइक्‍ता।
9मिनु मेको नाक्‍ती मोसामी आं कली कसम जशा गे ते गाक्‍ङे, मेको रागी इ कली नु इ तौ, चच युइ आन कली गेना हना यो कली दुम्‍ल। मारदे हना इ थुं नेल्‍लेमी परमप्रभु यावे, आं परमप्रभु नोले खोइक्‍तीवी।
10मिनु नेनीन, परमप्रभु यावेमी आं कली ब्रोंइचा गेप्‍तु। इस्राएलीपुकी गोरशो रागीमी हिरसामानु, परमप्रभु यावेमी मोसा कली एको लोव़ देंशो ४५ बर्स दुम्‍त। मिनु मुलाक्‍ती गो ८५ बर्स दुम्‍ती।
11मिनु मोसामी आं कली सोइक्‍ची ना दोशो बोल्‍यो बाक्‍ङा, मोशोन मुलाक्‍ती यो बोल्‍यो बाक्‍नुङ। लडाइ पचा नु खिंङगा लाङगा पचा मेना दोदेंशो नङा, मुलाक्‍ती यो मे मोदेंशोन बाक्‍नुङ।
12मोपतीके एको डांडा ङा रागी आं कली गेने। परमप्रभु यावेमी एको आ पर्बम मेनान देंने थुम्‍तु। मिनु ‘मेकेर अनाकीम ङा मुर बाक्‍नीम। मिनु मेकेर गारो पाइश्‍शो ठेयब सहर बाक्‍नीम’ देंशो गे नेंतीनी। मिनु परमप्रभु यावे गो नु बाक्‍त हना, परमप्रभु यावे आ देंशो खोदेंशो पा गो मेको आन कली खेरने चाप्‍नुङ” देंत। यहोसु ११:२१
13मिनु यहोसुमी मेको कली आसीक गेशा, यपुन्‍ने आ तौ कालेब कली हेब्रोन सहर गेप्‍तु। यहोसु १५:१३-१९; यहोसु २१:११-१२
14मोपतीके मुल सम्‍म केनीज्‍जी यपुन्‍ने आ तौ कालेब आ रागी हेब्रोन बाक्‍ब। मारदे हना मेकोमी परमप्रभु यावे, इस्राएली आन परमप्रभु कली आ थुं नेल्‍लेमी आ नोले खोइश्‍शो बाक्‍त। गन्‍ती ३२:१२
15ङोंइती हेब्रोन कली किरयथ-अरबा देंशो बाक्‍तेक्‍म। मेको अरबा माइश्‍शो मुर अनाकीम ङा मुर आन दातेमी नेल्‍ल क्‍येङा लाइश्‍शो मुर बाक्‍तेक्‍म। मिनु मेको रागी लडाइ रे नांइसाक्‍व। गन्‍ती १३:२२; यहोसु ११:२३