Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IOSUA

IOSUA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israel taudia na Kanaan tanona ai ahudia e abi herevadia bini: hahelaḡa tauna Eleasara bona Iosua Nunu bona Israel iduhudia ikwaradia taudia ese tano e haria.
2Iharina na mari amo, Iehova ese Mose e haḡania heḡereḡerena, iduhu taurahani-ta bona iduhu kahana edia.
3A iduhu rua bona iduhu kahana na Mose ese ahudia e henidia Ioridane sinavaina unukahana ai. Levi iduhuna na ahuna se henia;
4a Iosef garana na iduhu rua, Manase iduhuna bona Efraim iduhuna. Levi taudia na tano ta asie henidia, a bae noholai hanuadia mo e henidia, bona rei gabudia, edia ubu-ubu ḡaudia iubulaidia.
5Iehova ese Mose e haḡania heḡereḡerena, Israel taudia na unu e kara toma: tano na e haria.
6Iuda taudia na Iosua dekena ela, Gilgal ai. Bena Kaleb lefune, Kenisi tauna, ese e hereva henia, eto, Oi dibamu Iehova ese oi herevamu bona lau herevagu na Mose, Dirava ena tau, ede e herevalai henia toma, Kadebaranea ai.
7Lauegu mauri laḡanidia na hari-ahui negana ai, Iehova ena hesiai tauna Mose ese e siaigu, Kade-baranea amo bainala, tano baina hasinadoa, eto; bena tano sivaraina na loulaia, lalogu na hadailaia heḡereḡerena.
8Tadikakagu, e bamogu taudia, ese taunimanima lalodia e hamanokadiava; a lau ese Iehova, egu Dirava, na badinaia tarika-tarikava.
9Una dina ai Mose e gwau hamata, eto, Momokani, oi aemu vada e moia tao tanona na emu tano ai bainela, oiemu bona oi garamu edia, ela bona hanaihanai, badina be Iehova, emu Dirava, vada o badinaia tarika-tarika.
10Harihari a itagu, Iehova ese vada e hamaurigu, ena hereva heḡereḡerena, ini laḡani hari-ahui ima lalodiai, Israel dounu tano ḡaḡaena ai e laolaova ai na Iehova ese ina hereva Mose e hamaorolaia dinana amo ema bona hari; harihari egu mauri laḡanidia na taurahani-ahui ima.
11Hari dina ai egu goada na doini mia, Mose ese e siaigu dinana ai heḡereḡerena; tuari ai eiava lao mai ai egu goada na heḡereḡere, unu dina ai bona hari ina dina ai danu.
12Taunabunai, ina ororo tanona una dina ai Iehova ese e herevalaia na harihari ba henigu. Badina be una dina ai harina o kamonai Anakim taudia na unuseni ai, o kamonai danu edia hanua na babada bona mai maḡudia. Reana Iehova ese baine bamogu, bena baina luludia lasi, Iehova ena hereva hegereḡerena.
13Bena Iosua ese e hanamoa, Heberon tanona na Kaleb lefune e henia, ena tano korikori ai bainela.
14Taunabunai Heberon na Kaleb lefune, Kenisi tauna, ena tano, ema bona harihari, badina be ia ese Iehova, Israel Diravana, e badinaia tarika-tarika.
15Hari Heberon ladana gunana na Kiriat-araba. Una Araba na herea tauna Anakim besena ai. Una negana ai tuari e doko, bona tano na e laḡa ani.