Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa

Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Issi wode hagaadan haniis. Daawita na7aa Abeseloomayyo Taamaaro giyo issi puulanchcha michchiyaa de7ausu; Daawita na7ai Aminooni Taamaaro siiqiis.
2A michchiyaa Taamaara geela7o gidido gishshaunne i o ainne oottanau danddayennabaa au milatido gishshau, Aminooni Taamaaro qoppidi gilqqiis.
3SHin Aminoonayyo Daawita ishaa SHaama na7aa Yonadaaba giyo laggee de7ees; Yonadaabi daro gaica asa.
4Yonadaabi Aminoona, “Neeni kawuwaa na7a; yaatin, maallado maallado aissi gilqqai? Neeni taayyo aibissi odikkii?” yaagidi oichchiis. Oichchin Aminooni a, “Ta ishaa Abeselooma michchiyo Taamaaro taani siiqais” yaagiis.
5Yonadaabi Aminoona, “Ba; baada sakettiyaabaa malatada hiixan zin77a baya. Ne aawai nena be7anau yiyo wode, ‘Ta michchiyaa Taamaara yaada taayyo miyoobaa immu; taani o xeellishin qumaakka ta sinttan kattada tana barssu’ yaagada oichcha” yaagiis.
6Yaagin Aminooni sakettidabaa milatidi biidi hiixan zin77iis. Kawoi a be7anau yiido wode, Aminooni a, “Ta michchiyaa Taamaara yaada, taayyo issi lo77o oittaa ta xeellishin uukkiyaakkonne taani i kushiyaappe miyaakko dosais shin” yaagiis.
7Yaagin Daawiti Taamaarikko kawo soo kiittidi, “Ne ishaa Aminoona soo ha77i baada, ayyo qumaa katta” yaagiis.
8Taamaara ba ishaa Aminoona soo baasu; he wode i zin77iis. Taamaara aramida xiilliyaa munaqqada, Aminooni xeellishin oittaa uukkaasu.
9Taamaara bashiyaappe oittaa kessada ayyo aattaasu; shin i meennan ixxiis. Aminooni, “Asa ubbaa hagaappe kessirggite” yaagiis; yaagin asai ubbai a matappe kiyiis.
10Hegaappe simmin Aminooni Taamaaro, “Taani ne kushiyaappe maanaadan qumaa haa ta siirixaa ekkada ya” yaagiis; yaagin Taamaara ba uukkido oittaa ekkada, ba ishaa Aminoona siirixaa gelissaasu.
11Taamaara qumaa akko shiishshido wode, o oiqqidi, “Ta michchee, haaya! Tanaara zin77a” yaagiis.
12Yaagin a, “Ta ishau, chii hanenna! Tana wolqqanttoppa! Hagaa malabi Israa7eela biittan oosettanau bessennabaa; hagaa mala iitabaa oottoppa.
13Ta pokkuwaa taani waatada genttanau danddayiyaanaa? Qassi neenikka Israa7eela giddon kaushsha asa gidana. Hayyanaa kawuwaa ha77i oichcha. I taani nena gelanau diggenna” yaagaasu.
14SHin a odiyoogaa siyennan ixxiis. I ippe wolqqaama gidiyo gishshau, o wolqqan oiqqidi mooriis.
15Hegaappe guyyiyan, Aminooni o keehippe ixxiis; kase o siiqidoogaappe aattidi ixxiis. Aminooni o, “Kiya! Kiyada ba!” yaagiis.
16Yaagin a, “Biikke! Neeni tana ha77i kare iiggiyo balai neeni hanno gakkanaashin ta bolli oottido balaappe aadhdhees” yaagaasu. SHin i iyyo siyennan ixxiis.
17Aminooni ba ashkkaraa xeesidi, “Ha maccaasiyo ta sinttaappe kessa; o kare kessarggada, kariyaa gorddada hiraqa” yaagiis.
18Yaagin ashkkarai maccaasiyo kare kessirggidi, kariyaa gorddidi hiraqiis. A daro alleequwaara de7iya maayuwaa maayaasu; aissi giikko, kawo macca naati geela7oti hegaa mala maayuwaa maayoosona.

19Taamaara bidinttaa ba huuphiyan qolada, ba maayido alleequwaara de7iya maayuwaa pooshshaasu; pooshshada ba huuphiyaa oiqqada, waasuwaa xulluusaidda baasu.
20I ishaa Abeseloomi o be7ido wode, “Ne ishai Aminooni nena mooridee? Ta michchee, neeni ha77i co77u ga. I ne ishaa; ha yohuwaa neeni uluwan oiqqoppa” yaagiis. Hegaa gishshau, Taamaara azzanaidda ba ishaa Abeselooma son, asan gaittennan de7aasu.
21Kawoi Daawiti ha yohuwaa siyido wode, keehi hanqqettiis.
22Abeseloomi Aminoonassi mal77aa cammaakka qaattibeenna. Ba michchiyo Taamaaro moorido gishshau, Aminoona morkkiis.
23Naa77u laittaappe guyyiyan, Efireema zawaa matan Haxoora giyoosan Abeseloomi dorssaa ikisiyaa meedissees; kawuwaa naati ubbai he sohuwaa yaanaadan Abeseloomi eta xeesiis.
24Abeseloomi kawuwaakko yiidi, “Ta kawuwau, taani ne ashkkarai ta dorssatu ikisiyaa meedissais; neeninne ne oosanchchati nunaara hindderkketii!” yaagiis.
25Yaagin kawoi Abeselooma, “CHii ta na7au! Nuuni ubbai biikko, neeyyo tooho gidana” yaagiis. Abeseloomi kawuwaa daroppe shoobbiis; shoobbin kawoi beettaa ixxiis; shin Abeselooma anjjiis.
26Abeseloomi kawuwaa, “Neeni baana xayikko, ta ishaa Aminooni nunaara bo” yaagiis. Yaagin kawoi, “I nenaara aibissi bii?” yaagiis.
27SHin Abeseloomi shoobbidi aggennan ixxin, Daawiti Aminoonanne ba attuma naata hinkkoota aara yeddiis.
28Abeseloomi ba ashkkarata, “Siyite! Aminooni woiniyaa eessaa uyidi kalliyo wodenne taani inttena, ‘Aminoona shocite’ yaagiyo wode, intte a worite. Yayyoppite! Inttena azazidai tana. Minnite! Xalite!” yaagidi azaziis.
29Azazin Abeselooma ashkkarati i azazidoogaadan Aminoona oottidosona. Hegaappe guyyiyan, kawuwaa attuma naati ubbati denddidi, bantta baquluwaa baquluwaa toggidi baqatidosona.
30Eti biron ogiyan de7ishin, “Abeseloomi kawuwaa naata ubbaa wurssiis; etappe issoinne attibeenna” giyo odoi Daawitakko gakkiis.
31Gakkin kawoi denddi eqqidi, azzanuwau ba maayuwaa pooshshiis; yaatidi biittan zin77iis. A ashkkarati ubbatikka bantta maayuwaa pooshshidi, a matan eqqidosona.
32Daawita ishaa SHaama na7ai Yonadaabi, “Ta godau, ‘Eti kawo naata ubbaa worirggidosona’ gaada qoppoppa; Aminoona xallai haiqqiis. Aissi giikko, Aminooni ba michchiyo Taamaaro moorido gallassaappe doommidi, Abeseloomi a bollan polanau halchchidobaa gidiis.
33Ha77ikka ta godai kawoi ba wozanan, ‘Kawuwaa naati ubbati haiqqidosona’ yaagidi odido oduwaa tuma gooppo; Aminoona xallai haiqqiis” yaagiis.
34He wode Abeseloomi baqatiis. Naagiya bitanee xoqqu giidi xeelliyo wode, baappe awai wulliyo baggaara de7iya ogiyaara keraa lanqqiyaa oiqqidi, cora asai yiyaagaa be7iis; be7idi kawuwaayyo yootiis.
35He wode Yonadaabi kawuwaa, “Be7a! Taani ne ashkkarai odidoogaadan kawo naati yiidosona” yaagiis.
36I haasayidi wurssaanne kawuwaa naati gelidosona; gelidi bantta qaalaa xoqqu oottidi waassidosona. Qassi kawoinne a oosanchchati ubbai yibbaata yeeho yeekkidosona.

37Abeseloomi baqatidi, Amihuuda na7aa Talmmaayakko, Gashuura biittaa kawuwaakko biis; shin Kawoi Daawiti ubba gallassi ba na7aayyo yeekkiis.
38Abeseloomi baqatidi Gashuura biitti biidoogaappe guyyiyan, yan heezzu laittaa de7iis.
39Kawoi Daawiti Abeseloomakko baanau amottiis; aissi giikko, Aminoona haiquwaassi azzaniyoogaappe i minettiis.