Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa

Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xaruuyi na7ai Yoo7aabi Kawoi Daawiti Abeselooma laamotidoogaa eriis.
2Hegaa gishshau, Yoo7aabi Taqo7a katamaa kiittidi, yaappe issi eranchcha mishiriyo ehiissiis; ehiissidi o, “Neeni kayyottiya asadan hana; kayyo maayuwaa maaya; shicissiyaabaa tiyettoppa; daro wodeesappe doommidi, haiqqida asau kayyottiya maccaasadan hana.
3Yaatada kawuwaakko baada ha qaalata ayyo oda” yaagiis. Yoo7aabi a kawuwaayyo odanabaa iyyo yootiis.
4Taqo7a katamaa maccaasiyaa kawuwaakko biido wode, biittan lichchi gaada gufannada, “Kawuwau, tana maaddarkkii!” yaagaasu.
5Yaagin kawoi o, “Nena aibee metidai?” yaagidi oichchiis. Oichchin a, “Taani azini haiqqido maccaasa.
6Taayyo ne ashkkareeyyo naa77u attuma naati de7oosona. Eti issoi issuwaara dembban warettidosona; eta shaakkanau issi asinne xayin, issoi hinkkuwaa shocidi woriis.
7Ha77i ta dabboti ubbai ta bolli denddidi, ‘Ba ishaa i worido gishshau, nuuni a woranaadan ba ishaa woridaagaa nuuyyo hamma; yaatidi nuuni laattiyaabaa xaissana’ yaagidosona. Yaatikko, eti taayyo laatau attida issi xiifaa toissoosona; ta keettaawaa sunttaakka a zerettaa biittaappe xaissoosona” yaagaasu.
8Kawoi he mishiriyo, “Ne soo ba; taani neeyyo azazana” yaagiis.
9SHin Taqo7a katamaa maccaasiyaa kawuwaa, “Ta godau kawuwau, gomee tananne ta aawaa keettaa asaa oiqqo; shin kawoinne a kawotaa araatai geeshsha gido” yaagaasu.
10Yaagin kawoi maccaasiyo, “Ne bolli qaala qaattiya oonanne taakko eha; i nena naa77antto bochchenna” yaagiis.
11Yaagin maccaasiyaa kawuwaa, “Suuttaa achchiyaagee bashshaa bolli bashshaa gujjennaadaaninne ta na7aakka worennaadan kawoi GODAA ba Xoossaa sunttan taayyo caaqqo” yaagaasu. Kawoi o, “Xoossai ero! Ne na7aa huuphiyaa binnaanaappe issoikka biittan wodhdhenna” yaagiis.
12Hegaappe guyyiyan, maccaasiyaa kawuwaa, “Ta godaa kawuwaayyo taani issi qaalaa haasayais” yaagaasu. Yaagin kawoi, “Haasaya” yaagiis.
13He maccaasiyaa kawuwaa, “Yaatin, neeni Xoossaa asaa bolli hagaa malabaa aibissi oottadii? Kawoi iiggido ba na7aa guyye zaaribeenna gishshau, ba haasayido qaalau kawoi mooranchcha gidennee?
14Nuuni ubbai haiqqana; biittan gukkida haattai simmennaagaadan, nuuni naa77antto simmokko. SHin Xoossai bohettida asi mulekka xayenna mala, ayyo ogiyaa giigisseesippe attin, i coo xayanaadan koyenna.
15“Tana asai yashissiyo gishshau, ta godaayyo kawuwaayyo taani hagaa yootanau ha77i yaas. Taani ne ashkkariyaa, ‘Taani kawuwaayyo haasayana; ooni erii, taani a ashkkariyaa oichchiyoobaa kawoi polanaakkonne;
16Xoossai nuuyyo immido laataappe tananne ta na7aa xaissanau koyiya asa kushiyaappe kawoi siyidi ashshanaakkonne’ yaagada qoppais.
17Qassikka taani ne ashkkariyaa, ‘Lo77uwaanne iitaa shaakkanau ta godai kawoi Xoossaa kiitanchcha mala gidiyo gishshau, ta godaa kawuwaa qaalai tana woppisso. GODAI ne Xoossai nenaara gido’ yaagais” yaagaasu.
18Kawoi mishireeyyo, “Taani nena oichchana haniyoobaa zaaruwaa neeni taappe qottoppa” yaagiis. Yaagin maccaasiyaa, “Ta godai kawoi haasayo” yaagaasu.

19Kawoi mishiriyo, “Hagan ubban Yoo7aaba kushe nenaara de7ii?” yaagidi oichchiis. Oichchin maccaasiyaa, “Ta godau kawuwau, ne shemppoi ero! Neeni ta godai kawoi haasayido ubbabaappe ushachchi woikko haddirssi gaanau danddayiya issi asikka baawa. Ee; hagaa tana azazidaagee, ta doonan, ne ashkkaree doonan hagaa wottidaagee ne ashkkaraa Yoo7aaba.
20Ha77i de7iya hanotaa laammanau ne ashkkarai Yoo7aabi hagaa oottiis. Xoossaa kiitanchchaayyo de7iya aadhdhida eraa malai ta godaayyo de7ees; biittan haniyaabaa ubbabaa i erees” yaagaasu.
21Kawoi Yoo7aaba, “Daro lo77o! Taani hagaa oottana! Ba; baada he yelaga bitaniyaa Abeselooma ekkada ya” yaagiis.
22Yaagin Yoo7aabi kawuwaa sinttan lichchi giidi gufannidi, kawuwaa hagaadan yaagidi anjjiis; “Ta godau kawuwau, ne sinttan nashettidoogaa ne ashkkarai hachchi eriis; aissi giikko, kawoi ba ashkkarai oichchidobaa siyiis” yaagiis.
23Hegaappe guyyiyan, Yoo7aabi denddidi Gashuura biitti biis; biidi Abeselooma Yerusalaame ekki ehiis.
24SHin kawoi, “I ba soo baanau bessees; i ta som77uwaa be7oppo” yaagiis; yaagin Abeseloomi ba soo biis; kawuwaa som77uwaakka be7ibeenna.
25Israa7eela ubbaa giddon mera lo77on Abeseloomadan sabettida issi asinne baawa. A huuphiyaappe biidi tohuwaa yachchaa gakkanaashinkka an boriyoobi baawa.
26I bana deexxiyo wode ba huuphiyaa binnaanaa qanxxissees; ba huuphiyaa binnaanaa qanxxissiyo wode ubban miizaanan wottidi mazzanees; mazzanin kawo meezaanaa likkiyan naa77u kilonne heezzu xeetu giraame deexxees.
27Abeseloomayyo heezzu attuma naatinne issi macca na7iyaa yelettidosona; macca na7ee sunttai Taamaaro; he na7iyaa puulanchcha maccaasa gidaasu.
28Abeseloomi naa77u laitta kumettaa kawuwaa som77uwaa be7ennan Yerusalaamen de7iis.
29“Taani nena kawuwaakko kiittana mala, taakko haaya” yaagidi Abeseloomi Yoo7aabassi kiittiis; shin Yoo7aabi yeennan ixxiis. Ixxin naa77anttokka kiittiis; shin Yoo7aabi akko yeennan ixxiis.
30Hegaappe guyyiyan, Abeseloomi ba ashkkarata, “Siyite! Ta goshshaa matan Yoo7aabayyo goshshai de7ees; ayyo hegan banggai de7ees. Biite; biidi tamaa oittite” yaagiis. Yaagin Abeselooma ashkkarati Yoo7aaba banggaa tamaa oittidosona.
31Yaatin, Yoo7aabi denddidi, Abeselooma soo biis; biidi “Ne ashkkarati ta banggaa aibissi tamaa oittidonaa?” yaagiis.
32Yaagin Abeseloomi Yoo7aaba, “Neeni taani kiittin yeennan ixxido gishshaassa. Neeni kawuwaakko baada, ‘Abeseloomi hagaadan yaagees; “Taani Gashuura biittaappe aibissi yiidanaa? Taani hanno gakkanaashinkka yan de7idabaa gidiyaakko taayyo keha shin” yaagees’ gaada taayyo oichchanaadan koyaas. Ha77ikka taani kawuwaa som77uwaa be7anau koyais; taani mooranchcha gidikko, i tana woro” yaagiis.
33Yaagin Yoo7aabi kawuwaakko biidi, Abeseloomi giidoogaa yootiis. Kawoi Abeselooma xeesissiis; xeesissin Abeseloomi soo gelidi, kawuwaa sinttan sa7an lichchi giidi ziggiis; yaatin, kawoi Abeselooma yeriis.