Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Sa:miuele

1 Sa:miuele 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filisidini dunu da ilia dadi gagui dunu huluane A:ifege moilai bai bagadega gilisi. Amola Isala:ili dunu da si hano Yeseliele Fago ganodini galu, amo gadenene awalia wa:i fi.
2Filisidini hina bagade biyale gala ilia dadi gagui da (mogili idi 100 amola mogili idi eno amo 1,000) ilia da mogodigili asi. Da:ibidi amola ea dunu da ili baligili hina bagade A:igisema gilisili mogodigili asi.
3Filisidini dadi gagui ouligisu dunu da ili ba:loba, amane adole ba:i, “Amo Hibulu dunu da abuliba:le misibala:?” A:igise da bu adole i, “Amo da Da:ibidi, Isala:ili hina bagade Solo ea eagene ouligisu dunu afae. E da eso bagohame ani esalu. E da nama misi eso amogainini misini wali eso amoga, na da ea hou amo ganodini giadofasu hamedafa ba:su.”
4Be Filisidini ouligisu dunu da ougili A:igisema amane sia:i, “Amo dunu da moilai amo dia igili i, amoga buhagima:ne asunasima! E da nini bisili mae gegena masa:ne, ea logo hedofama! E da gegesu ganodini sinidigili, ninima gegesa:besa:le. E da ea hina bagade ea bu ema hahawane ba:ma:ne, ninia dunu fane legema:ne agoane hamosa:besa:le, e buhagima:ne sia:ma.
5Bai amo dunu da Da:ibidi. Amola ea hou amoma nodoma:ne, Isala:ili uda da sisiogola gesami amane hea:i, “Solo da 1,000 baligili gale fane legei be Da:ibidi da 10,000 baligili gale fane legei.”
6A:igise da Da:ibidi ema misa:ne wele sia:ne, amane sia:i, “Na da Esalebe Isala:ili Gode Ea Dioba:le amane sia:sa. Di da na mae yolesili, dia na fuli gala:su. Di da ani gegemusa: masunu, na da defea. Di da nama misi esoha amogainini, wali eso amoga na da dia hou amo ganodini giadofasu hamedafa ba:su. Be eno Filisidini hina bagade da di hahawane hame ba:sa.
7Amaiba:le, ilia dima ougisa:besa:le, di diasuga olofole buhagima.”
8Da:ibidi da bu adole i, “Hina! Na da adi wadela:i hou hamobela:? Di da dia sia:i defele, na da muni dia hawa: hamoi amogainini misini wali esoha amoga, na hou amo ganodini wadela:i hou hame ba:i galea, di da na ouligisu amola na hina bagadeba:le, na da abuliba:le ani dia ha lai ilima gegena masunu da hamedeila:?”
9A:igise da amane sia:i, “Dafawane! Na da dia sia:i defele dawa:sa! Di da Gode Ea a:igele dunu defele na fuligala:lala. Be hina bagade eno ilia da di nini bisili mae gegena masa:ne sia:sa.
10Amaiba:le, Da:ibidi! Aya hahabe, dilia huluane Solo yolesili, nama misi dunu da hedolo wa:legadole, hadigibi galu we soge yolesili masa.”
11Amaiba:le, Da:ibidi amola ea dunu da golale, hahabedafa Filisidini sogega doaga:musa: asi. Amola Filisidini dunu da Yeseliele amoga asi.