Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 1 Samuel

1 Samuel 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filistea runacuna llapan suldäruncunata shuntaran Afec marcaman. Israelcunanami pachacuran Jezreelcho yacu pashtaycaj ñaupanman.
2Filistea suldärucunaga röpa-röpa aywarcaycaran. Davidpis yan'guincunawan aywaycaran Gatpa raynin Aquiswan iwal guepallata.
3Chaymi Filistea mandaj suldärucunaga Aquista tapuran: «Noganchïchöga ¿imatataj ashiycan hebreo runacunaga?» Chaura Aquis niran: «Payga Davidmi. Israelpa raynin Saulpa mandaj suldärunmi casha. Nogawan unaynami goyasha. Chayamushan junajpita-pacha canancama manami mayashcächu paypäga imatapis mana allita rurashanta.»
4Mandaj Filistea suldärucuna rabyacarcärir Aquista niran: «Davidga tiyananpaj ricachishayquiman cuticuchun. Pillyaman ama aywäshimäshunchu. Illajpitami ticrapamashwan pullan pillyacho. Nircur mandajnin Saúl alli ricananpaj cutirgunman nogacunapa umäta apacurcur.
5Cay Davidpämi warmicuna gachwashpan cantaran: «Warangatami wañuchisha Saúl; Chunca warangatami David» nir.
6Chayno niptinmi Davidta gayaycur Aquis niran: «Noga musyämi alli runa cashayquita. Tayta Diospis chayta musyanmi. Chaynöpis nogaman shamushayquipita-pacha alli runa cashayquitami ricashcä. Chaymi munashcä guërracho yanapämänayquita. Chaypis Filistea ray-masëcunaga gamta risilaycäshunquimi.
7Chaymi cananga paycunata mana rabyachinayquipaj upällalla cuticuy.»
8Chaura David niran: «Mandajnë tayta ray, ¿imatataj rurashcä? ¿Ima juchätataj tarishcanqui? Allillami canancama goyashcä. ¿Imanirtaj mana munanquichu chiquishojniquicunata magaj aywanäta?»
9Chaura Aquis niran: «Nogapäga Tayta Diospa anjilninno alli runami canqui. Filistea mandajcunami ichanga mana munanchu pillyaman aywäshimänayquita.
10Chaymi gampis pushamushayqui yan'guiquicunapis wara tutalla cuticunqui.»
11Chaynöpa David llapan yan'guincunawan pacha wararcuptillanna cuticuran Filistea nasyunman. Filistea suldärucunana Jezreelman aywarcaycaran.