Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Samuel

1 Samuel 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon gitigom sa mga Filistihanon ang tanan nilang kasundalohan didto sa Afek; ang mga Israelita nagkampo dapit sa tuboran nga anaa sa Jesrel.
2Milabay ang mga prinsipe sa mga Filistihanon sa gatosan ug liboan; si David ug ang iyang mga tawo nagmartsa sa likod uban kang Akis.
3Unya miingon ang mga prinsipe sa mga Filistihanon, “Unsay ginahimo niining mga Hebreohanon dinhi?” Miingon si Akis sa ubang mga prinsipe sa mga Filistihanon, “Dili ba mao man kini si David, ang sulugoon ni Saul, nga hari sa Israel, nga uban kanako niining mga adlawa, o bisan niining mga tuiga, ug wala akoy nakita nga sayop kaniya sukad sa iyang pag-abot nganhi kanako hangtod karong adlawa?”
4Apan ang mga prinsipe sa mga Filistihanon nasuko kaniya; miingon sila kaniya, “Papaulia kanang tawhana, aron nga mobalik siya sa iyang dapit nga imong gihatag kaniya; ayaw siya pakuyoga kanato sa gubat, aron nga dili nato siya mahimong kaaway sa gubat. Kay unsaon man diay sa pagpakig-uli sa iyang agalon? Dili ba pinaagi man kini sa mga ulo sa atong mga tawo?
5Dili ba mao man kini ang David nga ilang giawitan sa usag usa diha sa mga panagsayaw, nga nag-ingon, 'Linibo ang napatay ni Saul, ug napulo ka libo kang David?'”
6Unya gitawag ni Akis si David ug miingon kaniya, “Ingon nga buhi si Yahweh, maayo ka, ug sa imong paggawas ug sa pag-uban kanako sa kasundalohan maayo sa akong tan-aw; kay wala akoy nakita nga sayop diha kanimo sukad sa imong pag-abot nganhi kanako hangtod karong adlawa. Apan bisan pa man niini, dili uyon kanimo ang mga prinsipe.
7Busa karon pauli ug lakaw nga malinawon, aron dili masuko kanimo ang mga prinsipe sa mga Filistihanon.”
8Miingon si David kang Akis, “Apan unsa may akong nabuhat? Unsa may imong nakita sa imong sulugoon sukad sa akong pag-uban kanimo hangtod karong adlawa, nga dili man ako makauban ug makig-away batok sa mga kaaway sa akong agalong hari?”
9Mitubag si Akis ug miingon kang David, “Nasayod ako nga wala kay sala sa akong panan-aw sama sa usa ka anghel sa Dios; apan ang mga prinsipe sa mga Filistihanon miingon, 'Dili siya angay nga mouban kanato sa pagpakiggubat.'
10Busa bangon ug sayo sa buntag uban sa mga sulugoon sa imong agalon nga miuban kanimo; sa imong pagmata sayo sa kabuntagon ug kung hayag na, lakaw.”
11Busa sayo nga mibangon si David, siya ug ang iyang mga tawo, aron sa pagbiya sa pagkabuntag, aron mobalik sa yuta sa mga Filistihanon. Apan ang mga Filistihanon mitungas padulong sa Jesrel.