Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SAMUEL

1 SAMUEL 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Filistia taudia ese edia tuari oreadia e haboudia Afek ai; bona Israel taudia na Iesrele ranu gurina badibadinai e taruha.
2Filistia lohiadia na edia sinahu sinahu ida bona edia daha daha ida e raka lao; bona idia muridiai David bona ena orea taudia na Akisi ida e raka.
3Bena Filistia edia tuari biagudia eto, Ini Heberu taudia na dahaka e karamu iniseni ai? Akisi ese Filistia edia tuari biagudia e haere henidia, eto, Ina na David, ani, Israel pavapavana Saulo ena hesiai tauna; ia na dina momo bona laḡani haida lau dekegu ai vada e noho, bona ena kerere ta asina davaria, egu ai e hanai negana ema bona hari ina dina.
4A Filistia edia tuari biagudia ese e badu henia, bena e gwau henia, eto, Ena tau a siaia lou, o henia gabuna baine lou lao; ia na ita ida basine diho tuari gabuna, tuari lalonai baine inai henida na garina. Badina be ina tau na ena lohia ida ede baine herohemaino toma? Ini tatau kwaradia amo ani?
5Ina na David, ani, edia mavaru ai e anelaia, eto, Saulo ese ena daha daha e aladia, A David ese ena gerebu gerebu e aladia.
6Bena Akisi ese David e boiria, eto, Iehova e maurimu heḡereḡerena, oi na mai momokanimu ida, bona lau na tomamu oi na lau ida baita raka hebou tuari lalonai be namo; badina be lau ese emu kerere ta asina davaria, lau dekegu ai o kau dinana amo ema bona hari dina. Ḡau tamona, hari lohia na asie ura henimumu.
7Taunabunai, harihari a lou, mai mainomu ida aola, Filistia taudia lohiadia ba habadudia na garina.
8Bena David ese Akisi e hamaoroa, eto, Lau be dahaka vada na karaia? Emu hesiai tauna enai dahaka kerere vada o davaria, oi isiaimu na lao heni matama dinana amo ema bona hari, bena una dainai lau na basinala, egu lohia bona egu pavapava inaina ituari-henidia a?
9Bena Akisi ese David e haere henia, eto, Lau dibagu oi na asi emu kerere lau vairagu ai, Dirava ena aneru heḡereḡerena; ḡau tamona Filistia edia tuari biagudia vada e hereva, eto “Ia na ita ida tuari basinela”.
10Taunabunai, daba matana ai ba tore isi, emu lohia ena hesiai taudia, oi oma negana ai e bamomuva taudia, ida; daba matana ai ba tore isi, gabu baine diari-diari vada ba raka.
11Taunabunai David na daba matana aie raka, mai ena orea taudia ida, Filistia tanona bae lou henia totona. A Filistia taudia na Iesrele e dae lao.