Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA

NUMERA 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kora Isahara, Kohata Levi ena natuna, bona Rubena iduhu taudia, Datana Eliaba, bona Abirama Eliaba, bona Onu Pelete ese idia ura lasi Mose ena siahu henunai idia noho.
2Idia ese tatau 250, lohia taudia, mai edia ladana bada taudia idia haboua, bona Mose dekenai idia lao.
3Idia be Mose bona Arona edia vairanai idia haboua, bona idia dekenai idia heai henia, idia gwau, “Umui ruaosi ese mai hekokoroku danu ai umui gunalaia noho! Ai Israela taudia ibounai be Lohiabada ena bese, bona Lohiabada be aiemai huanai ia noho! Badina dahaka umui ruaosi ese mai siahu bada danu Lohiabada ena orea taudia umui biagua noho?”
4Mose ese unai hereva ia kamonai neganai, ia be tano dekenai ia moru diho, bona ia guriguri.
5Vadaeni ia ese Kora bona iena orea taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Kerukeru dabai Lohiabada ese do ia hedinaraia, daika be iena tau, daika be helaga, bona daika be ia ese ia abia hidi vadaeni, ia dekenai do ia raka kahirakahira lao, iena boubou patana dekenai.
6“Kora e, oi bona oiemu orea taudia be kerukeru dabai inai bamona do umui karaia:
7Lahi huaia auri kapusi do umui abia, edia latanai lahi, bona bonana namo muramura do umui udaia, Lohiabada ena vairanai, boubou patana dekenai, do umui atodia. Kerukeru, Lohiabada ese ia abia hidi tauna, iena helaga tauna, be do ia hedinaraia. Umui Levi taudia e, umui be hari umui hekokoroku noho!”
8Mose ese Kora ma ia hereva henia, ia gwau, “Umui Levi taudia ese egu hereva do umui kamonai!
9Israela ena Dirava ese umui ia abia hidi vadaeni, Israela taudia edia huana dekena amo, Lohiabada kahirakahira do umui raka, bona Lohiabada ena Palai Dubu gaukara do umui karaia. Bona Israela taudia edia vairanai do umui gini, idia edia hesiai gaukara do umui karaia totona.
10“Lohiabada ese umui, bona Levi taudia ibounai dekenai inai dagi badana ia henia vadaeni, to hari umui ura hahelagaia taudia edia dagi danu do umui abia, a?
11“Bema umui ese Arona dekenai umui maumau neganai, unai anina korikori be umui ese Lohiabada dekenai umui heai henia noho!”
12Vadaeni Mose ese Datana Eliaba bona Abirama Eliaba ia boiria mai. To idia gwau, “Do ai mai lasi,
13oi ese Aigupito tano, aniani namo herea gabuna dekena amo ai oi hakaua mai, inai tano kaukau dekenai ai do oi alaia mase totona, a? Bona hari oi ura be aiemai lohia, a?
14Oi ese tano namona ta, rata bona hani dekenai ia honu tano dekenai ai oi hakaua lasi momokani. Oi ese tano namona, mai ena vain audia be ai dekenai oi henia lasi. Oi laloa aiemai orea taudia oi koia diba, a? Ai be oi dekenai do ai mai lasi.”
15Mose ia badu dikadika, bona ia ese Lohiabada ia noia, ia gwau, “Inai taudia edia boubou ta do oi abia dae lasi. Lau ese idia ta lau hadikaia lasi, edia doniki ta danu be nega ta lau abia lasi.”
16Mose ese Kora ia hamaoroa, ia gwau, “Kerukeru oi bona oiemu orea taudia 250 be Palai Dubu dekenai do umui mai, Lohiabada ena vairanai do umui gini. Arona danu be unuseni do ia noho.
17“Umui ta ta ese emui lahi huaia auri kapusi, bona edia latanai bonana namo muramura danu do umui abia mai, bona boubou patana dekenai, Lohiabada ena vairanai do umui atoa.”
18Vadaeni inai taudia ta ta ibounai ese edia lahi huaia auri kapusi idia abia, gida, bona mai bonana namo muramura be auri kapusi edia latanai idia atoa, bona Palai Dubu ena iduara dekenai idia gini, Mose bona Arona danu.

19Unai neganai Kora ese Israela taudia ibounai ia haboua, bona idia be idia gini noho, Mose bona Arona edia vairanai, Palai Dubu ena iduara dekenai. Vadaeni karaharaga, nega tamona, Lohiabada ena diaridiari ia hedinarai, bona hebou taudia ibounai ese idia itaia.
20Vadaeni Lohiabada ese Mose bona Arona ia hamaoroa, ia gwau,
21“Inai hebou taudia dekena amo do umui raka siri, bona lau ese idia do lau hadikaia ore.”
22To Mose bona Arona be tano dekenai edia vairana idia atoa diho, idia boiboi, idia gwau, “Dirava e, Dirava e, oi be taunimanima ibounai edia laumadia edia Dirava, tau tamona do ia kara dika neganai, inai hebou taudia ibounai do oi badu henia, a?”
23Lohiabada ese Mose ma ia hereva henia, ia gwau,
24“Taunimanima do oi hamaoroa, Kora, bona Datana bona Abirama edia palai ruma dekena amo do idia raka siri.”
25Vadaeni Mose ia toreisi, Datana bona Abirama dekenai ia lao, Israela gunalaia taudia be Mose ena murinai idia raka.
26Mose ese hebou taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Inai kara dika taudia edia palai ruma dekena amo do umui raka siri, bona edia gau ta do umui dogoatao lasi, idia edia dika dekena amo umui danu umui dika garina.”
27Unai dainai idia be Kora bona Datana bona Abirama edia palai ruma dekena amo idia raka siri. Unai neganai Datana bona Abirama idia raka mai, idia bona edia adavana bona natuna badadia bona natuna maragidia, edia palai ruma iduara dekenai idia gini.
28Vadaeni Mose ia gwau, “Inai dekena amo, do umui diba Lohiabada ese lau ia siaia vadaeni, inai kara ibounai do lau karaia totona, bona lau sibona egu laloa dekena amo lau karaia lasi.
29“Bema inai taudia be taunimanima ibounai edia mase dalana dekenai do idia mase, Lohiabada ese edia kerere davana ia henidia lasi neganai, Dirava ese lau ia siaia lasi.
30To bema Lohiabada ese kara matamata ta ia havaraia, tano ena uduna bema ia kehoa, bona idia bona edia gau ibounai inai tano ese do ia ania ore, bona idia be do mauri neganai, mase taudia edia gabu bema idia diho neganai, do umui diba idia ese Lohiabada ena hereva idia negea vadaeni.”
31Mose ena hereva idia doko neganai, nega tamona Datana bona Abirama edia henunai tano be ia kehoa bada,
32bona unai guri badana lalonai idia bona edia ruma taudia, mai edia kohu ibounai idia moru diho. Kora ena orea taudia ibounai mai edia kohu danu be inai guri badana ese idia ibounai ia ania ore.
33Idia do mauri noho lalonai, be mase taudia edia gabu dekenai idia diho, mai edia kohu danu. Tano ese idia ia koua momokani, bona unai taudia be Israela taudia edia huana dekena amo idia mase ore.
34Israela taudia, idia gini hagegea taudia, ese unai mase taudia edia tai mai boiboi danu idia kamonai neganai idia heau boio, idia gwau, “Tano ese ita danu do ia ania ore garina.”
35Vadaeni lahi be Lohiabada dekena amo ia diho, inai lahi ese unai tatau 250, muramura mai bonana namona idia gabua taudia ia gabua ore.
36Vadaeni Lohiabada ese Mose ia hereva henia, ia gwau,

37“Hahelagaia tauna Arona ena natuna Eleasara do oi hamaoroa, lahi gabuna dekenai, mase taudia edia huana dekena amo edia lahi huaia kapusi do ia abia siri, bona lahi ena gida be idau gabu dekenai do ia negea, badina unai lahi huaia kapusi be helaga.
38Lohiabada ena boubou patana dekenai idia henia dainai idia helaga. Unai dainai unai taudia, edia kara dika dainai idia mase taudia, edia lahi huaia auri kapusi do oi abia, bona hama dekenai idia do oi botaia palaka bona severasevera, bona boubou patana ena koua gauna ta do oi halaoa. Unai dekena amo unai auri laboralabora koua gauna be sisiba gauna ta Israela taudia dekenai do ia lao.”
39Vadaeni hahelagaia tauna Eleasara ese unai lahi huaia auri kapusi ia abia lao, bona gaukara taudia ese hama dekenai idia botaia palaka bona severasevera, bona boubou patana ena koua gauna idia karaia.
40Inai koua gauna be sisiba gauna ta Israela taudia dekenai, bona do idia laloa noho, idau tauna ta, Arona ena bese tauna lasi ese boubou patana dekenai do ia lao lasi, Lohiabada dekenai bonana namona muramura do ia gabua totona. Badina unai bamona ia karaia neganai, ia be do ia mase ore, Kora bona iena taudia idia mase hegeregerena. Unai gaukara ibounai be Eleasara ese ia karaia, badina be Lohiabada ese ia hamaoroa, Mose ena uduna dekena amo.
41Kerukeru dina, Israela taudia ibounai ese Mose bona Arona idia maumau henia, idia gwau, “Umui ese Lohiabada ena bese taudia umui alaia mase vadaeni.”
42Taunimanima ibounai be Mose bona Arona hadikaia totona idia haboua neganai, edia matana idia negea, Palai Dubu idia itaia, ori ese Palai Dubu ia koua, bona Lohiabada ena diaridiari ia hedinarai.
43Vadaeni Mose bona Arona be Palai Dubu ena iduara dekena amo idia raka, Palai Dubu ena vairanai idia gini.
44Vadaeni Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
45“Inai hebou taudia dekena amo do umui raka siri, lau ese idia do lau hadikaia ore.” Vadaeni Mose bona Arona be idia moru diho, tano dekenai edia vairana idia atoa.
46Unai neganai Mose ese Arona ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu auri kapusi do oi abia, boubou patana ena lahi gida do oi udaia, bonana namo muramura be gida edia latanai do oi atoa, bona karaharaga taunimanima dekenai oi lao, edia kara dika ena davana do oi karaia. Badina be Lohiabada ena badu be taunimanima edia huanai ia ginidae vadaeni, bona hanaia gorere dikana ese idia dekenai ia vara vadaeni.”
47Vadaeni Arona ese auri kapusi ia abia, Mose ena hereva hegeregere, bona hebou taudia edia huanai ia heau lao. Hanaia gorere dikana be ia vara hamatamaia vadaeni taunimanima dekenai. To Arona ese muramura mai ena bonana namona be gida ena latanai ia atoa, bona taunimanima edia kara dika davana ia karaia.
48Arona ese mase taudia bona mauri taudia edia huanai ia gini noho, vadaeni unai hanaia gorere ia doko.
49Gorere ese ia hamasea taudia be ibounai 14,700, to Kora ena kara dika dainai idia mase taudia edia momo be ma idau.
50Vadaeni Arona ese Mose dekenai ia giroa lou, Palai Dubu ena iduara dekenai. Gorere be ia doko vadaeni.