Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ODUTI

ODUTI 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyiè mɑrì kɛ̀ Nɑomii nɑ́kɛ́ Oduti kɛ dɔ̀: M birɛ, n wɑɑ̀ ndɛ̀ bo yĩ́mɛ̀ mmɛ kɑ̀ɑ ḿbo kɛ̀ dɛ̀ dɑ nɑɑti.
2Di mmɔ̀nnì ɑ bɑntɛ́mu kɛ dò mBoɑsi ɑ niɛ̀nɛ̀ wèè kó bɛnitipotɔ̃mbɛ̀ kɛ dɛ́ɛ́ nho pɑku ò tu ti nɑɑ̀mùnkù kou nwe, ò puotì yíe nkó kɛyènkɛ̀ nkɛ o yiɛ́.
3Wuɔ kɛ́yɔɔrɛ ɑmɑ́ɑ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí kɛ́dɑ́ɑ́tí ɑ yɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì kɛ́kɔtɛ o yiɛ́, ɑ nɛ́ bɑ́ɑ́ yie nkòò dɑ yɑ̀ kɛ mu nyí di kɛ yɑ̃̀.
4Kòò yóó duɔ́ ɑ nhò pɑkɛ́, kòo duɔ́ kɑ̀ɑ kɔtoo kɛ́dɑ́ɑ nho yɑ̀ɑ̀kù kɛ́duɔ́ o nɑɑ̀cɛ̀i tɑkɛ́ kòo bɑntɛ́ ɑ dɔ́mɛ̀ wèe dɑɑtɛ ɑ kpɛ́í. Ò bo dɑ nɑ́kɛ́ ɑ dò nkɛ́dɔɔ̀ dɛ̀.
5Kɛ̀ Oduti dɔ̀: N yóó dɔɔ̀mu ɑ n nɑ̀kɛ́ tì timɔu.
6Kɛ̀ Odutii ítɛ́ kɛ́kɔtɛ kuyiɛ́ kɛ́dɔɔ̀ o cɔ̀kù ò nɑ̀kɛ́ tì weti weti.
7Kɛ̀ Boɑsii di kɛ́yɑ̃̀ kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑ́tɛ́ kòo kɔtɛ kɛ́nduɔ́ o diitì còú dɛ̀. Kɛ̀ Odutii bɑ́nnɛ́ kɛ́kɔtoo kɛ́dɑ́ɑ nkuyɑ̀ɑ̀kù o nɑɑ̀cɛ̀i tɑkɛ́ kɛ́nduɔ́.
8Kɛyènkɛ̀ cuokɛ̀ kɛ̀ Boɑsii entɛní kɛ́yɑ̀ onitipòkù duɔ́mɛ̀ o nɑɑ̀cɛ̀i tɑkɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ ò di.
9Kòo dɔ̀: Wenninwe? Kɛ̀ Oduti dɔ̀: Mí nhOduti nwe ɑ kóo tɔ̃ntì, dɑɑtɛ n kpɛ́í, fɔ̃́ɔ̃̀ tu ti nɑɑ̀mùnkù kou wèè tɔ̀kɛ́, kɛ dò nkɛ́ n tiekɛ.
10Kɛ̀ Boɑsi dɔ̀: N kóo sɑpɑ̀ɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, ɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ bɑ̀mbɑ̀ ndɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu ɑ dɔ̀ɔ̀ ndɛ̀ ɑ cɔ̀kù, dɛmɔu dɛɛ̀ bɛnkú ɑ dɔ́mɛ̀ ti nɑɑ̀mùnkù, ɑ í wɑmmú bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ bɛ kpɛrɛ yoo idɑwɑɑ́.
11N kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mbɑ́ nyĩɛ̃̀kù, n yóó dɔɔ̀mu ɑ dɔ́ tì. Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yɛ̃́mu ɑ túmɛ̀ onitiposɑ̀ɑ̀wè.
12Mɔ́mmuɔ nwe n dòmmɛ̀ kɛ dɑ túótɛ́, òmɔù nɛ́ bomu wèè dɑ tɔ́kɛ́nɛ̀ kɛ m pɛ̃ɛ̃tɛ́.
13Nduɔ́ diɛ nkɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ tí tì yɑ̀. Kòò dɔ́ kɛ́ dɑ túótɛ́, wè dɑ túótɛ́, kòo mɛ nyí dɔ́, m bɛ́immu kɛ yu ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì kɛ tú, m bo dɑ túótɛ́.
14Kɛ̀ Oduti nduɔ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kòo yɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ kpɑɑ́ uu. Boɑsi do í dɔ́ bɛ̀ nyɛ̃́ ò kɔ̀tɛnímɛ̀ kuyiɛ́.
15Kòò dɔ̀: N duɔnní ɑ yɑ̀ɑ̀kù. Kɛ̀ Odutii ò duɔ́, kòo cũɔ̃́ tidiitì cìdóòbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀nùmmù kóò toú.
16Kòo kò ndihɛì o cɔ̀kù Nɑomii borɛ̀, kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: M birɛ ɔ̃̀nti dɔ̀ɔ̀? Kɛ̀ Odutii ò nɑ̀kɛ́ dɛ kóo nìtì ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀.
17Kɛ dɔ̀: Ò m pɑ̃ tidiitì cìdóòbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀nùmmù kɛ tú m bɑ́ɑ́ wɛ̃tɛní n nɔunùmmù ɑ borɛ̀.
18Kɛ̀ Nɑomii dɔ̀: M birɛ nkɑri bɛ́u kɛ́yɑ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì yóó kú dɛ̀. Boɑsi yóó tũntɛmu dɛ kó tinɑ́ɑǹtì yíe.