Text copied!
CopyCompare
Nyoongar Bible - Ruth

Ruth 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ngolonga, Naomi, Ruth-ang mangat, waangki baal, “Nganyang koowart, ngany djarnyak djin-barranga karla-maya noonang ngarl keny moort kayar karrodjin noonany. Yeyi, nidja mammarap, Boaz, baal ngalang mooroot. Noonook kwadja-yakiny boordak baalang yoka mordiya. Boaz boorda bama baalang kwolaka nidja kedalak baalang baminyap-kwolakang. Koorl, kakaloorni wer boyin-bandin noonaal, kidji wandang noonang bwoka kwabba-djil. Koorl baminyap-kwolakang, yalga yoowart baal djinang-oola noonany arda nginda baal nganop ngarniny wer djoriny. Nginda baal bidjar, miyalitj nginda baal ngwoorndiny, karro koorl kidji baldjar baalang djena kidji ngwoorndi bookadja. Baal boorda warranga noonany natj noonook djarnyak don.” Ruth waangki baal, “Moodlooka noonook waangki, ngany boorda-don.”
6Ngarl Ruth koorl baminyap-kwolakang kidji baal don moodlooka baalang mangat waangki. Ngolonga Baoz ngarn wer djor, kidji baal kwadja koorta-kwobb, baal ngwoorndiny bordak moorka kwolakang. Ruth ngardang baalak, baldjar baalang djena, kidji ngwoorndiny. Moordang kedelak, Boaz ngoont-boorbang. Baal korang, kidji djinang yok ngwoorndiny bordak baalang djena. Baal waangki-djinang, “Ngiyan noonook?” Yok yalman-waangki, “Ngany Ruth, noonang yakina. Napang noonang yakina noonang bwokal narla noonook nganyang moorditj-moyiran.”
10Boaz waangki, “Etjenna-bal Boolanga-Yira yanga-kwabba noonany, nganyang koowart. Noonang karriny karnayal nganyak, ngatti kwabba-djil naadjang noonook koora-don. Noonook yoowart ngwaling mamarapa mordiya, bayinya baalap boola-boya kadak ka yoowart.
11Yeyi, nganyang koowart, yoowart wayarn. Ngany boorda don moodlooka noonook ki, narla bandang nganyang moorta nidjapang, baalap kaditj noonook kwabba yok. Yalga yeyi, karnayal, ngany noonang moorditj-moyiran, yalga keny mamarap nyin ngatti-boordak naatjang nganyany. Ngwoornda nidjapal kedelak, kidji benang, bayinya baal boorda yooka etjenno noonang moorditj moyiran, kaya, kwabba, yalga bayinya baal yoowart yooka etjenno noonang moorditj moyiran, ngany waangki noonany, kolal Boolanga-Yirang, ngany boorda don nidja noonang. Ngwoornda nitjap arda nginda benang.”
14Ngarl Ruth ngwoornda bordak Boaz-ang djena arda nginda benang. Ruth yiraba koodjookat moorta kayar-djinang baalany. Boaz waangki baal, “Moorta djarnyak yoowart kaditj noonook kwadja-koorl nidjap.”
15Kidji baal waangki, “Yanga noonang boordalya.” Ruth yanga Boaz baalang boordalya. Boaz poured maar-keny mirlkoona kwolakang boordalyal, kidji yira-barrang kwolaka Ruth-ang bogalal. Karro Boaz korl-koorl karlamaya Bethlehem-ak.
16Nginda Ruth yoowarl-koorl baalang mangat, Naomi djinang-waangki baal, “Yarnmen moodlooka etjenna, ngany koowart?” Karro Ruth warranga Naomi moodlooka Boaz kwadja-don baalang.
17Baal waangki, “Boaz yanga ngany maar-keny mirlkoona kwolakang, narla baal waangki ‘Yoowart korl-koorl mangat kanginy kayan maaral’.”
18Naomi yalman-waangki, “Kwidi, ngany koowart, arda nginda noonook kaditj naatj, narla nidja mammarap boorda yoowart ngwoorndiny nidja kedela arda nginda nidja noolonga etjenna.