Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - RUTU

RUTU 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naomi bè a nɛ́ gyaanↄↄ pìnɛ: À maa mà bɛɛ wɛtɛnnɛ, guu kɛ̀ nɛ́ e ǹgↄ̃ kún aafia.
2Bↄaza kɛ̀ ń kú kↄ̃n à zĩkɛrinↄ nɛ́ wa danɛnloo? Àmbe èe pↄ́wɛɛ gbɛ̃ɛ uusiɛa.
3Ǹ zú o ǹ nↄ́si kɛmma. Ǹ n pↄ́ maaa da ǹ gá blɛwɛɛgbɛ̃kiia. Ǹton tó à n yã dↄ̃ro ai à pↄ́ blè à í mì à yã̀a.
4Tó à dàɛ, ǹ guu kɛ̀ à dàɛn gwa, ǹ gá ǹ à bisa lɛ́ sɛ́ ǹ daɛ à gbá saɛ. Eé yã kɛ̀ nɛ́ kɛɛ onnɛ.
5Ben à bènɛ: Yã kɛ̀ ń ò píngi, mɛ́ kɛmɛ.
6Ben à gàa blɛwɛɛgbɛ̃kiia à yã kɛ̀ a zã daa ònɛ pì kɛ̀ píngi.
7Bↄaza pↄ́ blè à í mì, à pↄↄ kɛ̀ nna. À gàa à dàɛ pↄ́wɛɛ tò saɛ kãa kpa, ben Rutu lↄↄtɛ̀zi tɛɛɛ, à bisa gò à gbála à dàɛ gwe.
8Lezãndo kɛ̀ Bↄaza kɛ̀ gìri, à vù kↄ̃n iio à lìɛ, ben à è nↄgbɛ̃ bé à daɛna a gbá saɛ.
9Kɛ̀ à bè, démɛ, ben Rutu wèàla à bè: N zĩkɛri Rutumɛ. Ǹ n bisa lɛ́ kúmala, zaakɛ ma danɛ fɛ̃̀fɛ̃ kɛ̀ eé ma boon n ũ.
10À bènɛ: Dii aubarika dangu! Gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ ń kɛ̀ zãa kɛ̀kii dɛ à káakupↄla. Nɛ́ɛ gá n gↄ̃kparɛ wɛ̀tɛro, takaasidee kesↄ̃ auzikidee.
11Ǹton tó vĩa n kũro. Pↄ́ kɛ̀ n wɛ́ɛ kɛ̀ píngi, mɛ́ kɛnnɛ, zaakɛ wɛ́tɛdeenↄↄ dↄ̃ ń píngi kɛ̀ nↄ maaan n ũ.
12Yãpuraamɛ! N danɛn ma ũ, mↄde danɛ fɛ̃̀fɛ̃ pãndee kuu à fɛ̃fɛ̃kɛɛ dɛmala.
13Ǹ i kɛ̀ gwãavĩa, zia kↄngↄ tó à yezi à n bomɛ, à maa, à n bo. Mↄde tó èe weziro, má sì kↄ̃n Diio mɛ́ n bo. Ǹ i kɛ̀ ai guu dↄ.
14À daɛna à gbá saɛ gwe ai gukɛ̃kↄ̃anao, ben à fɛ̀ɛ ai guwɛɛ gↄ̃ gá kɛ̃, zaakɛ Bↄaza bènɛ àton tó gbɛ̃kee dↄ̃ kɛ̀ à mↄ̀ blɛwɛɛgbɛ̃kiiaro.
15À bènɛ dↄ: Ǹ n pↄ́dangãn poro ǹgↄ̃ kũna. Kɛ̀ à kũna, ben Bↄaza nagãa kànnɛ zaka lɛ́ swɛɛdo à dìnɛ, ben à tào bɛ.
16Kɛ̀ à kà bɛ, à zã da à là à bè: Yã kɛ̀ dia gwee? Ben à yã kɛ̀ gↄ̃gbɛ̃ pì kɛ̀nɛ ònɛ píngi
17à bè: À ma gba nagã zaka lɛ́ swɛɛdoo kɛ̀kiimɛ. À bè à maa mà tá ma zã daa ↄkoriro.
18Ben Naomi bè: Ǹ vɛ̃ɛ tɛɛɛ ai ǹ yã pì mìdɛna dↄ̃, zaakɛ gↄ̃gbɛ̃ pì é kámma bo gbã̀a yã pì mìdɛna sairo.