Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Rut

Rut 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naomi i tokim Rut olsem, “Tambu, harim. Mi mas painim wanpela man bilong maritim yu na lukautim yu bai yu ken i stap gut.
2Orait nau yu harim. Dispela man Boas, yu bin wok wantaim ol wokmeri bilong en, em i wanblut tru bilong yumi. Nau long nait em bai i go wok long ples bilong rausim ol lip samting bilong bali.
3Olsem na yu mas i go waswas na putim sanda na gutpela klos. Na yu go long hap em i wok long en, tasol yu no ken kamap long ai bilong en. Orait yu wet i stap inap em i pinis long kaikai na dring.
4Taim em i laik slip, orait yu lukim gut ples em i slip long en. Na yu go litimapim blanket long lek bilong en na yu slip klostu long lek bilong en. Bihain bai em i tokim yu long wanem samting yu mas mekim.
5Rut i bekim tok olsem, “Gutpela. Bai mi bihainim olgeta tok bilong yu.”
6Orait Rut i kirap i go long ples bilong rausim ol lip samting bilong bali na em i bihainim olgeta tok bilong Naomi.
7Boas i kaikai na dring pinis, na bel bilong en i gutpela. Ai bilong en i hevi, olsem na em i go slip klostu long hip bali. Bihain Rut i go isi tasol na i litimapim blanket na i slip klostu long lek bilong Boas.
8Long biknait Boas i laik tanim, na em i lukim meri i slip klostu long lek bilong en na em i kirap nogut.
9Na em i askim, “Yu husat?” Rut i bekim tok olsem, “Mi Rut, wanpela wokmeri bilong yu. Yu wanblut bilong Elimelek, olsem na yu mas lukautim mi na helpim mi.”
10Boas i harim na em i tokim Rut olsem, “Bikpela i ken mekim gut long yu, pikinini. Dispela pasin nau yu mekim, em i winim gutpela pasin yu bin mekim long tambu mama bilong yu. Planti yangpela man i stap. Sampela i gat planti samting na sampela i no gat, tasol yu no tingting long maritim wanpela.
11Olgeta manmeri long ples, ol i save olsem yu gutpela meri. Olsem na yu no ken pret. Bai mi mekim olgeta samting yu tokim mi long en.
12Yu tok tru, mi wanblut bilong man bilong yu na mi gat wok bilong lukautim yu. Tasol wanpela man i stap em i paslain long mi long mekim dispela wok.
13Nau yu ken i stap hia, na tumora long moningtaim bai mi go painimaut long tingting bilong dispela man. Sapos em i laik lukautim yu, em i orait. Tasol sapos em i no laik, orait bai mi lukautim yu. Tok bilong mi em i tru tumas. Bikpela i save pinis long dispela. Orait nau yu ken slip gen.”
14Na Boas i tok moa olsem, “Nogut ol manmeri i save long yu kam long dispela ples.” Orait Rut i slip gen klostu long lek bilong Boas. I no tulait yet, na Rut i kirap, na ol man i no lukim em.
15Orait Boas i tokim Rut olsem, “Yu bringim wanpela laplap bilong yu i kam na putim long graun.” Rut i mekim olsem, na Boas i kapsaitim bali long laplap. Hevi bilong bali em inap olsem 20 kilo. Na Boas i helpim Rut long litimapim bali, na Rut i karim i go. Na Boas i go bek long taun.
16Rut i go kamap long haus, na tambu bilong en i tok, “Tambu, em yu tasol, a?” Na Rut i tokim em long ol samting Boas i mekim.
17Na Rut i tok, “Boas i tok olsem em i no laik mi go nating long tambu bilong mi na em i skelim sampela bali long mi.”
18Orait Naomi i tok, “Tambu, yu wet liklik. Boas bai i no inap sindaun nating. Nogat. Em bai i stretim dispela pastaim. Mitupela i no save yet long wanem samting bai i kamap.”