Text copied!
CopyCompare
Mussau-Emira Bible - Rutu

Rutu 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kateva nau Naomi ghe uela ta alumuna va, “Alumughu, aghanna tani pae teva taita, me ulai etana, me aue eaitarainio me utoka amasina.
2Ia o taita ateva Boasi etana, kapuna vause tau ngai uungu etoa ughe reirei teeilala, kalakalangina ia etaitalua. Ghaine eleivoo elaa kuluki bali raisi, liu ta la kuukuluki bali raisi.
3Ulaa suusuu, ukolikoli me uatoka righi unem aiaao masi ngusungusuaane, me usio kona ghaine euungu. Urau mene laa otuotu etana. Utani toi ta enamanama me eropi mua.
4Nau eteva ange anna tani asekanua, utara tootoonga nongina eaa elaa ghaso. Me umange koukouna atiulu, me uaso sio kalakalaa ta komo kkena. Auena eauliaa va sa ateva umene gheleia.”
5Rutu ghe liula me ghe uela va, “Masina, aue ausila ngakapa inangarim.”
6Me Rutu ghe siola nongina la kuukuluki bali, me ghe ghelei ekapala voto alumuna vause ateva ghe auliaa tau lao sio.
7Nau Boasi ghe ruula tani ropi me namanama, ghe masimasila. Vara me ang ghe anna tani asekanua. Ghe lao sio tani aso nongina laghe kaokao aitauaa bali raisi. Rutu ghe kasu emorooia ssola, me ghe mangela koukouna atiulu Boasi, me ghe aso siola ta komo kkena.
8Elo matuaa voo me Boasi ghe soghila. Vara ghe kiria me ghe soghiaala vause ateva ghe asoaso ta komo kkena.
9Me Boasi ghe uela va, “Io see?” Me vause ateva ghe liula me ghe uela va, “Aghi Rutu, kapum vause tau ngai uungu ieghi. Pulela me uakoueghi me emannem ieghi, poli io mangalim ta Elimelek. Liuna avalua o me uunguaam tani sausieghi me aitarainaghi.”
10Me Boasi ghe uela etana va, “Iaue aue earangiseio, natughu, poli angu apasungaala masi voto ghaine, ange lau ekapanaailila masi voto ughe gheleila ta Naomi. Me karika ughusiusi kkai aliki taita atoa, tue peipeiena ila me lo atoa karika peiira.
11Ghaine, natughu, urau mene matautu. Aue aghelei ekapa voto ukolomila. Ila akapa taumattu ngatoa tale masaliki eteae oia la kilakila va io eeleiaam me tokatokaam masinaaili.
12Koronna va aghi mangalina aghi taitanim ateva, me uunguaaghi tani ghaa oghio. Me mene kateva taumattu ararimangaliimami eitauaa, ia tee uunguaane tani sausio me ghaa oghio, poli ia kalakalanginaaili ia ta taitanim ateva.
13Asola oia, me aue epai alaa pae ia o taumattu ngateva, me anongo va vaalua nannaane. Arova ealoanna tani aitarainio, masina. Arova karika, aghi aue aghaitarainio. Koronnaaili Iaue ang ghe kilala. Masina, asola oia me aue elue talaua ukasu.”
14Rutu ghe aso siola ta komo kkena Boasi. Ghe tam pai emasina elue talaua me ghe totula. Me Boasi ghe uela va, “Karika toa la mene kila va vause ateva emae sio oia nongina la kuukuluki bali raisi.”
15Boasi ghe uela va, “Ghaa mae sio tuku kaliom atiulu uvaovaoa, me upuleia me uposoa.” Boasi ghe kala tau lao sio bali raisi me ghe sau etoka saela ta Rutu. Ghe ruula me ghe lao sio elo masaliki.
16Nau Rutu ghe laa rekataa sio ta alumuna, alumuna ghe taraiela me ghe uela va, “Ane vaalua? Masina?” Rutu ghe aulia ngakapaailiila voto Boasi ghe gheleila.
17Me Rutu ghe uela va, “Boasi ekala tau mae sio bali raisi. Euela va, ‘Karika erooroo va unim lao ta usau righi bali raisi me ughunusi lao.’”
18Me Naomi ghe uela va, “Alumughu, unim matua atoka me utoitoi, poli karika ngitalu kilakila va sa ateva ninannaa ghaine elutu. Utara Boasi karika aue eainoana amasina lomose ta inangari evira masina.”