Text copied!
CopyCompare
Sbö Tjl̈õkwo - Rut

Rut 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dbar kjwara ga Noemí tjl̈ẽ Rut kong ga «Toguë, pja kong l̈anma wl̈ẽn kjl̈ara, pja ber sök shtoyo pjl̈ú wl̈o.
2Booz, pja parkë shäng ba parkagaga wal̈ëga tjeng l̈i tjok, e bi pjeyo. Kuzong. Eeri shkëyo ga to ba dwl̈a kjwokäk.
3Eni ga pja nom wë, pja poshtis poshtikkl̈o l̈õ pjl̈ëbl̈ë go, ga pja doyos shwong pjl̈ú wl̈eniyo go. E irgo ga pja to parkë shäng l̈ishko, gueniyo pja opping wẽl̈ë ba kong l̇l̇ëm, äär iono, di iono pjir guing.
4Eshko ga pë buk kjoneshko ga ĩp yõtso. E irgo ga pja jek ba zl̈ong bäng, ba kjinyokl̈o dre l̈ëkong l̈i kjëp, ga pja opbuk buk eshko. Eshko ga l̇l̇ëye shäryëp wl̈o l̈i l̈e bop kong» l̈e.
5Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «L̇l̇ëye l̈ëp bor kong l̈i shäryër eni» l̈e.
6Eni ga opshino to jek eshko, ga l̇l̇ëye l̈ara ba ëmdë ba kong kës l̈i shäryara eni.
7Ga Booz iono, di iono pjirshko ga beno shäng wopjl̈úe. E irgo ga jek opbuno, pë buk dwl̈a töng tjeng dl̈uw l̈i zl̈ong bäng. Wop tjok ga Rut jek shäng wora wora, öötong shäng ba zl̈ong bäng, ba kjinyokl̈o dre l̈ëkong l̈i kjara, ga opbuno buk eshko.
8Kjok rong dik ga Booz buk l̈i pol̇l̇äk, ga wol̇l̇eno. Ga workwë jek kal̈ëkongshko ga kuya ga wal̈ë buk ba dre zl̈ong bäng kjl̈ara,
9ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿Pja ëro?» «Tja bop parkaga Rut. Tja kjimte bor pjeyoga soshko kjl̈ara jũni l̈irë kjl̈uwe. Ga kjl̈ara jũni, e pja. Woydër ga pja orkwosmok bor tjok» l̈e ba kong.
10Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Chiya, rokër Jehová kong ga pja kjimte. Domerga dwl̈as bor kjinmo tjeng ara. Kjone kjone dbur ara, kjone kjone song wl̈eniyo. Wl̈ẽnop kjl̈ara jũni kjwe, orkwosmok bop tjok wl̈o. Gueniyo shäryorop eni l̇l̇ëme. Tja bop l̈anma shinmotkono l̈i pjeyo kjĩshko ga pja opshäryono beno ba kong pjl̈ú, l̇l̇ëye shäryorop pjl̈ú ba kong dënashko l̈i kjinmo.
11Chiya, l̇l̇ëye bangkjrëp l̇l̇ëme. L̇l̇ëye l̈ëp bor kong l̈i shäryër. Bor pjeyoga kjok ëre so l̈öng kës l̈i ommiydë ga pja wal̈ë wotjl̈ĩk pjl̈ú wl̈eniyo.
12»Jl̈õkoyo ga tja bop pjeyo soshko. Gueniyo domer shäng kjl̈ara obi, bop pjeyo soshko anmoyõ bor kjinmo.
13Eeri shkëyo ga pja ber buk na. Bong kjok shröngto ga tja to l̈an ba tjok, pja dere, de pja de woydë l̇l̇ëmde, e miydër wl̈o. Pja de woydë ga pja de. Gueniyo woyde l̇l̇ëm ga l̈ër bop kong jl̈õkoyo Jehová ko go ga pja dër. Pja pos buk bop shtoshko kjwey äär jong bong kjok shröng guing.
14Gueniyo pja öör buk na, woydër ga miydëba l̇l̇ëme» l̈e. Eni ga pono beno buk ba dre zl̈ong bäng. Gueniyo wẽshko kjok shröng, kjok sĩ obishko ga kojono, opshik ey dwayo wl̈o.
15Eshko ga Booz tjl̈ẽ ba kong ga «Bop kjinyokl̈o kjwe skwos, ga shas yõtso, roshko dwl̈a iër wl̈o» l̈e. Shäryara eni, ga dwl̈a iara Boozdë kjringgwo tjer (6) söya wl̈o, ga toe.
16Rut öötong shäng ba ëm shwoy ga Noemí tjl̈ẽ ba kong ga «Toguë, ¿pja öör sorë?» l̈e. Kuya ga l̇l̇ëye l̈ara Boozdë ba kong l̈i l̈ara ba kong pjire.
17Ga tjl̈ẽ ba kong ga «Dwl̈a ëre twara bor kong, ga tjl̈ẽ bor kong ga “Pja jek shäng iröng bop ëm shwoy or rorë l̇l̇ëme” l̈e bor kong eni» l̈e.
18Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Toguë, koshos, l̇l̇ëye wen ĩp wl̈o. Eeri ga domer l̈i woshtë l̇l̇ëm, l̇l̇ëbo l̈i l̇l̇gweya pjir guing» l̈e.