Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - Luta

Luta 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fuya fisa sa ofi, habahim, Naomi ya libalau Luta lisina yai, iye, Yau haba lahum E yoꞌoi. Be haba ibomiu emi luma.
2Wa siba wawahin saluma ma afa haidam ami paipaisowa edi baꞌisa hesana Bowasi mate ama hwahwayasa. U ataꞌatahi. Iꞌipa te, haba bali anꞌandi sa abi lisidi yo sa oiluhidi.
3U siwa, em maꞌi panepanena u maꞌiyen, yo luhuluhu loholohodi u liꞌodi, na u lau somo yai ena aba peipei hineli. Tabu i sibaim mate, um amainiya ee–, ya anꞌan, yo ya nom maꞌuda.
4Bena wa siba komakoman somo yai ya eno, na yena ya eno wafu, u lau ena kabobo u lau hitin, na ai ahena sadaina u eno. Haba somo ya falibam be, wa ginauli.
5Naomi alinana Luta ya bui, iyen, Nuwatuhu mahudoꞌidi wa libaedi haba E lau watanidi.
6Yo fede, Luta ya lau Bowasi ena aba pei hineli nuꞌuna yai, be lawana somo ya faliba mate, mahudoꞌina ya ginauli.
7Fuyanna, Bowasi ya anꞌan yo ya nom maꞌuda, ma amna loholohona ya lau kalahe peina yai ya eno. Yo fede, Luta ya lau fafamatano be kabobo ya abi hitin, na ya guli lidi ahena yai.
8Iꞌipana yai Bowasi ya eno bui, waihin ahena sadaina yai ya laulau eno, ya tau hitiyen.
9Bowasi ya fatiꞌo, iyen, Um sai? Luta alinana ya bui, iye, Baꞌisa, Yau! Em mwahu mate, bena wa faigu, be wa ita watanigu, paꞌana am hwahwayasa mate yau.
10Bowasi ya liba, iyen, Guyau ya loholoho lisim yai, paꞌana em abi loholoho lisigu yai ya laꞌi, doha hige Naomi em abiꞌabiyena. Nuwana ibe haꞌa u lau hewali mahumahulana e dehadehana u yoꞌoi. In moho, higeꞌe.
11Luta, atabahim, tabu u mode. Yau haba ginauli mahudoꞌidi wa fanufanuhadi E ginaulidi; doha dodoga nuꞌu yai te haꞌa sa sibaim, mate um waihin loholohona.
12Wananaha mate um egu hwabu, haba E ita watanim. In moho, taumoho hesa in am hwahwayasa wananahana, habahim, yau.
13Maihona te haba aiteꞌi wa miya, haba hwalahwalala te lobahi e higeꞌe, haba sai ya ita watanim. Yena higeꞌe, E liba dudulai, Yaubada matana yai mate, Yau haba mwahum E bahei. Doꞌata te, aiteꞌi wa miya ee–, hwalahwalala.
14Yo fede, ahena sadaina yai ya guli fuyo, na hola ma kamumuna, ya obiyo, paꞌana tabu nuꞌu ti mahata be ti ita yo Bowasi hige i fanuha bena sai i siba mate, in amainiya.
15Bowasi ya libalau lisina, iyen, Em fakou u kamfahi be aiteꞌi u hese. Ena liba ya lau watan, yo fede, bali laꞌina begana haba doha 20 kilograms ya fagoi ganahewana yai, na ya saguhi be sa lau hitin, na dabayalona yai ya tole. Habahim ya fuyo duhu laꞌi.
16Fuyana Luta ya fuyoma lawana lisina. Naomi ya fatiꞌo, iyen, Natugu, sidohana? Habahim, somo mahudoꞌina Bowasi ya ginauli, enehena ya dede,
17yo hinaga, bali te ya felegu, na iyen, Ibege ma nima fafam u fuyo lawam lisina.
18Habahim Naomi ya liba, iyen, Natugu, u bagibagi ee–, somo hesa ya taumahata. Bowasi ibege i anyawasi, ana siga ginauli mahudoꞌidi sa dudulai.