Text copied!
CopyCompare
GODIDO VUA MAEJE - Ruti

Ruti 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Areme maza be Neomi fu Ruti kuae, Kabaeno na vierafe na baru be oefuo rereke. Na rerena kuaga fu a abenamaekina fure a mukoe samuagake.
2Ro igia fie, Boezi e ije a bara ijena juare fuone ijia imema ije fu agane nuvuone ma ijadufuo vua ige na kuaravo ije mukoe fiene. Ivia muge e ije fu kumune vare ije e imevo bu aseva fu ijene fina mutuna kamui ijia rieke.
3Ijadufuo ni do ruema areme ire udi mukore urimo ije azikinu ugone one mukore ije sane. Areme ni arina game fu fina kumune vare mutumo ijia vane. A gamia kekekuma ade migegire niome fuone ijia vako ro ani samuake fu ire ina furine.
4Ro a fu samuafikuma ni are fu naeno ije mukoreigia gaekina fu ninaega ni mauikeigia aru va barasi fuone fu nakaena naema ije dia ijia kenifurina diaero fuone ijia naene. A ijia naega fure irere a redufuo ije kuarano kuae.
5Bara Neomi fu ijiege kuaramoga Ruti fu kuae, Na ire boeje a kuariema ije na ijiege rekono kuae.
6Areme fune ari vakuma game Boezi fu fina kumune vare mutumo ijia kekena ire boeje asae fuone fu kuaraema ijiege rei.
7Areme e Boezi fune ire ikinu do ina furi areme kairafa fuone ije oemarejiana fune ninaekiro vae. Fune ninaeko bara Ruti fu mauike aruna vakuma Boezi fu naema ijia kekena barasi fu nakaema ije kenifurina diaero fuone ijia nae.
8Ruti fune ijia naekoga ve ufirema ijia Boezi fu iduaemo fiena fu uri gake bara ije fu ijia naemaga fuka oeserei. Ijadufuo fu urina kuae, A bara ige erano kuae. Fu ijiege kuamoga Ruti fu kuae, E ireobo na Ruti nare. Aeje aka agane nuvuone ijadufuo aesekie na vierafe anika na abenamieno kuae.
10Ruti fu ijiege kuaramoga Boezi fu kuae, Kabaeno vua ije a kuaema ije fuka maredo na vierafe E Ireobo fu a marejake. Ijadufuo maeje izege a ude asae one Neomi a samuaema ije fune marei. Ro iviama a kie ni na abenamieno kiemo ije fuka marei. Aeje aka bara nikaki rove a naebe uri baru iviaeko ire uruvana zarae ro e sinuobaki ijia reriana maniakiro vierafei.
11Ro e boeje sidove igia kariva ije bu vame izege a mukoreigia kenoeno ije bune vierafe. Ijadufuo kabaeno ade ireobo vierafemo irere a kuariema ije na ijiege reke.
12Ije fuka ma naeje na baru one ijadufuo agane be ijadufuo na vierafe na a samuagake. Rove igia fie e agane one ma ivuake ijia e be fu igia fino.
13Ijadufuono ni igia naeke na suoke sone fu kuaga fu oemarekuma fure a abenamake. Ro fu ijuonekuma na Godido ive ije kuraedo nare a abenamake. Ijadufuo ni igia naeke fu ve iraseno kuae.
14Boezi fune ijiege kuaramoga Ruti fu diaero fuone ijia naema suoke mu gamia ve uria titutema ijia Boezi fune urina Ruti kuae, Ade are ige no kumune mutuvo ije a naema ijene e bino kuariamono kuae.
15Boezi fu ijiege kuara areme kuae, Ni ugone one ije a ado abiema ijene abe guria ira nirieno kuae. Areme Boezi fune kumune vare uruvana karina ijia nana utima dabe Ruti abedejamo fune abena una asaefuo Neomi fino ijia vae.
16Fune una vakuma gafia kekemoga Neomi fu urina kuae, Asaeno maegure a vaema ije a izege remano kuae? Fu ijiege kuamoga Ruti fu urina ire boeje Boezi fu rema ije asae fuone kuarae.
17Ruti fu ijiege kuara areme kuae, Fu kie a una vakuma ade ikiriasana vakono kiena fu kumune vare igene kari vajiemano kuae.
18Ruti fune ijiege kuaramoga Neomi fu kuae, Asaeno anime oe vafaema fike fu izege rega no gane. E Boezi fu izege dasu fikuma baki ro funeka vua ige fu ivia marekuma fu ijare dasu fikono kuae.