Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - RUTU

RUTU 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naomi pì a nɛ́ gyaanↄ pìinɛ: À mana mà bɛ wɛtɛnnɛ, gu kũ ĩni le ǹgↄ̃ kunwa aafia.
2Bↄaza kũ ń kú kũ a zĩkɛrinↄ bi ó danɛnloo? Àkũ mɛ́ àtɛn pↄ́wɛ gbɛ̃ ↄkↄsiala.
3Ǹ zú o ǹ nísi dↄkↄ. Ǹ n aso mana da ǹ gɛ́ pↄ́wɛgbɛ̃kia. Ǹsun tó à dↄ̃ ń kú gwero ari à pↄ́ blè à í mì à làkao.
4Tó à wùtɛ, ǹ gu kũ à wùtɛn gwa, ǹ gɛ́ ǹ a biza lɛ́ sɛ́ ǹ wútɛ a gbá sarɛ. Ani yã kũ ĩni kɛ onnɛ.
5Akũ à pìnɛ: Yã kũ n ò pínki, mani kɛmɛ.
6Akũ à gɛ̀ɛ pↄ́wɛgbɛ̃kia à yã kũ a zã da ònɛɛ pìi kɛ̀ pínki.
7Bↄaza pↄ́ blè à í mì, a pↄ kɛ̀ nna. À gɛ̀ɛ à wùtɛ pↄ́wɛ tuku sarɛ dire kpa, akũ Rutu lↄↄtɛ̀i tɛɛnɛ, à biza gò a gbáa à wùtɛ gwe.
8Lizãndo kũ Bↄaza kɛ̀ gìri, à vù kũ io à lìtɛ, akũ à lè nↄgbɛ̃ mɛ́ à wutɛna a gbá sarɛ.
9Kũ à pì, dímɛɛ, akũ Rutu wèa à pì: N zĩkɛri Rutumɛ. Ǹ n biza lɛ́ kúmala, zaakũ ma danɛ kãni kũ ani ma bomɛ n ũ.
10À pìnɛ: Dikiri arubarika dangu! Gbɛ̃kɛ kũ n kɛ̀ kpɛkpɛ díkĩna de a káakupↄla. Ńdi gɛ́ kɛfɛnna wɛtɛro, takaside kesↄ̃ aruzɛkɛde.
11Ǹsun tó vĩna n kũro. Pↄ́ kũ n wɛ́ kɛ̀ pínki, mani kɛnnɛ, zaakũ wɛ̃tɛdenↄn dↄ̃ kũ nↄ manamɛ n ũ ń pínki.
12Yãpuramɛ! N danɛn ma ũ, ama danɛ kãni pãnde kun à kãni demala.
13Ǹ i la gwãaniala, zia kↄnkↄ tó à ye à n bomɛ, à mana, à n bo. Ama tó adi wero, ma sì kũ Dikirio mani n bo. Ǹ i la ari gu dↄ.
14À wutɛna a gbá sarɛ gwe ari gudↄo, akũ à fùtɛ ari gu gↄ̃ gɛ́ kɛ̃, zaakũ Bↄaza pìnɛ àsun tó gbɛ̃ke dↄ̃ kũ à sù pↄ́wɛgbɛ̃kiaro.
15À pìnɛ dↄ: Ǹ n pↄ́dangãa poro ǹgↄ̃ kũna. Kũ à kũna, akũ Bↄaza nagã kànɛ zaka lɛ́ suddo à dìnɛ, akũ à tào bɛ.
16Kũ à kà bɛ, à zã da a là à pì: Yã kɛ̀ deraa? Akũ à yã kũ gↄ̃gbɛ̃ pìi kɛ̀nɛɛ ònɛ pínki,
17à pì: À ma gba nagã zaka lɛ́ suddo díkĩnamɛ. À pì à mana mà tá ma zã da kia ↄkoriro.
18Akũ Naomi pì: Ǹ vutɛ tɛɛnɛ ari ǹ yã pì lakana dↄ̃, zaakũ gↄ̃gbɛ̃ pì ni kámma bo gbãra yã pì lakanaa sariro.