Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Ludi

Ludi 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fifilai helele amola Na:ioumi ea Ludima amane sia:i, “Na da di gawa fima:ne hogomu galebe, be amo da di diasu ganoma:ne.
2Dawa:ma goe dunu Boua:se, amo ea fi uda di bisili hawa: hamonanu amo da ania sosogo fi. Waha di nabima! Wali daeya ea amola bali gadofo fane sosogamu.
3Amaiba:le, di da hano ulima. Amola dia abula noga:idafa salima. Amalu bali amola sosoga:ba amoga masa, be ahoasea dia da:i wamolegema. E da ha:i mai dagosea fawane, di ba:mu da defea.
4Be e dia ahoasea, defea di dawa:ma, e habi golabeyale, amola e sima midi galea, asili amola e dedeboi amo houga:le, ea emo gadenene diasa:ima. Ea da dima adole imunu, adi hamoma:ne.”
5Ludi da bu adole i, “Dia adi sia:sea, na da huluane hamomu.”
6Amanoba, Ludi e bali gadofo sosoga:ba asili, esoa: ame ea ema sia:i amo defele hamoi.
7Be Boua:se e ha:i amola hano nanu ba:loba, e hahawane ba:i. E da bali dabole ligisila asili gola midi. Ludi e da gebewane misini abula ea emoga sosoi amo houga:le, ea emo osa:suha golai.
8Be gasia Boua:se da fofogadigili wa:legadole amola delegili ba:loba, uda a:fini ea emo gadenene. dia misi dialebe ba:i.
9“Di nowala:?” e amane adole ba:i. Ludi da bu adole i, “Amo da na, Ludi, dia hawa: hamosu a:fini. Dia abula fe bidiga amo na da:i dedeboma. Bai di da dia fi gaga:su dunu galebe. Amola dafawane dia na lama.”
10Boua:se da amane sia:i, “Hina Gode da di hahawane dogolegele fidimu da defea. Hou waha dia hamoi amo da dia musa: disoa: ema hamoi baligi dagoi. Di da goi ayeligi gasa bagade gagui o hame gagui esala, amo hogomu logo gala, be di da hame hogoi.
11Dunu fi huluane di dawa:, di da uda defeadafa. Amaiba:le mae beda:ma! Amo na dia adi liligi nama adi adole ba:sea na digili imunu.
12Dia dafawane sia:sa, na da dia sosogo fi afadafa amola na di ouligimu. Be dunu afadafa amo da Ilimelege ea liligi lamusa: sosogo fi amoga gala.
13Waha di gui esaloma, amola aya hahabe na asili amo dunu ea hanai hou amo ba:la masunu. Be e di ouligimu sia:sea, defea!. Be ea di higasea, na di ba:la misunu. Na sia: goe da dafawane. Hina Gode Bagade E da dawa:. Amola waha da di golale, hadigimu.”
14Amanoba, Ludi e Boua:se ea emo gadenene golai. Hame hadigia, Ludi wa:legadole asi amo dunu ilia hame ba:i. Bai Boua:se da Ludi da gasia ea emo gadenene golai dialu, dunu eno dawa:mu e higa:i galu.
15Amanoba, Boua:se e Ludi ema amane adoi, “Dia abula lale fa:si, fadegale gama.” Amabeba:le, ea abula amo fa:si, amola Boua:se ea bali amo abula da:iya gugudili ligisi. Amola ea dioi defei amo 20 gilogala:me agoane galu. Amanoba, Boua:se ea Ludi e fidili ea gida da:iya gisasi. Amalu Ludi da ea moilaiga buhagi.
16E diasuga doaga:loba, esoa: eme da ema naba ba:i, “Nadiwi! Dia da habodane hamobela:?” Ludi e da Boua:se ea ema fidi hou amo olelei.
17E bu sia:i, “Ea amola nama amane sia:i, na da udigili dima bu masunu da hame galebe. Amanoba, e da amo bali ha:i manu nama i.”
18Na:ioumi da ema amane sia:i, “Di waha ouligima, Ludi! Goe hahamobe ba:ma. Boua:se e da hamedafa yolemu sia:i. E da amo hou huluane hahamone dagomu.”