Text copied!
CopyCompare
Toto Thovuye Loi Ghalɨŋae - Rut

Rut 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Va mbaŋa regha amba Naomi i dage weya yawanyiye Rut iŋa, “Wo ya tamweya kamwathɨ na thoŋgo valɨkaiwaŋgu ya tuthiya ghɨmoru regha na u vaŋgu mbala len yakuyaku i thovuye na wein len warari.
2U renuwaŋakikiya Bowas, iya mendava vo kaiwo weinaŋgiya le rakakaiwo wanakauma. Iye ghanda rathalavu la ghɨmoru ghanjiuu loloniye. Wo u vandeŋeŋgo. Noroke gougou ina balima ghaghamba vwaravwara i vwara balima na i ghetha varivariye na ndamwandamwa weiye mbombouye.
3Iya kaiwae nuwaŋguiya u thithu, u ghavatha na u worawa bunama e riwan. U njimbo kwama thovuye, amba u wa ŋgora i vwaravwara na i ghetha balikowe, ko iyemaeŋge mbaŋa ne inan gheko mbe u vakatha wagiyaweŋge vara na thava i ghareghareŋge ghaghad ne munumu na ghanɨŋga e ghereiye.
4U njimbu vakatha mbaŋa ne ve ghena. Mbala u wa na vo ronja evasiwae, u livaira thogana e gheghena na u ghena evasiwae. Tene i dage e ghen ŋgoroŋga ne u vakatha na uŋa.”
5Rut i gonjoghawe iŋa, “Ne ya vakatha ŋgoreiya mo utuŋana.”
6Kaero Rut i wareri i wa e ghamba vwaravwara bali na i vakatha ŋgoreiya yawanyiye me utumawe.
7Mbaŋa Bowas i ghanɨvao na i munɨvao, ghare i warari laghɨye. I wa ŋgoreiya baliko ghawabwi ghadidiye na ve ghenawe. Rut tembe seiwo seiwo vara i wawe, i tatethara gheghe kaero i ghena.
8Mbala vama i wo gougou mborowae, amba Bowas i raraghana ghare, i ghenevaghɨle na mara i wa e gheghe, ghare i yo mbaŋa i thuwa wevo eunda i ghena e gheghe.
9Bowas i vaito iŋa, “Thela ghen?” I gonjoghawe iŋa, “Ghino Rut, len rakakaiwo. Kaiwae ghɨmoruko va ya vaŋgukaiko le boda ghen na ghen ghamarathalavu valɨkaiwae tembe u njimbukikiŋgova.
10I gonjoghawe iŋa, “Ya naŋgo weya GIYA na i mwaewo e ghen, elana. Ghan thanavuke iya u vakathake e ghino noroke i kivwala ghan thanavu iya u vakavakatha weya yawanyinɨna. Ma mo tamweya ghɨmoru amba thegha ndamwandamwa na nuwaniya u vaŋgu, othembe i vwenyevwenye o mbinyembinyeŋgu?
11Ko mbaŋake, Rut, thava u gharelaghɨlaghɨ, kaiwae gharɨgharɨko wolaghɨye e ghembako thɨ ghareghare euriya ghen na ghino ne ya vakatha bigibigike wolaghɨye kaiwan.
12Emunjora ghino lo boda iya ghɨmoruna va u vaŋgukaina na mbaro iŋa ghino ya njimbukikiŋge, ko iyemaeŋge ghɨmoru regha yawanyinɨna le boda na iye ma i bwagabwaga moli e ghen ŋgoreiya ghino.
13Mbowo u yaku vara gheke gougouke iyake na ne mbaŋambaŋa amba vara thuwe na ra vanamwe weinda. Thoŋgo le renuwaŋa ŋgoreiye na i varaeŋna i njimbukikiŋge, i thovuye; ko thoŋgo ma le renuwaŋa ŋgoreiye, ya dagerawe GIYA e marae, ne ya wo vuyowoko iyako. Iya kaiwae u ghena vara gheke ghaghad ne ighɨviya.
14Rut mbowo i ghena gheko ghaghad ighɨviya rakaraka, ko iyemaeŋge va i thuweiru amba maramomouwo na mbala ma lolo regha i thuwe, kaiwae Bowas maŋa ma nuwaiya lolo regha i ghareghare mena gheko.
15Bowas i dagewe iŋa, “U liraŋgiya ghan kwamana ghayaboyabo na u livamomoya gheke.” I vakatha ŋgoreiye, amba Bowas i liŋgiya bali e tɨne, le vuyovuyowo mbalavama 30 kilogram. I thalavu i thɨnɨvairɨ amba amalaghɨniye i njogha e ghembako tɨne.
16Mbaŋa Rut i njoghama weya yawanyiye, kaero yawanyiye i vaito iŋa, “Ŋgoroŋga me le vakatha e ghen, elana?” Rut i utugiyavaowe bigibigiko wolaghɨye Bowas me le vakathakowe.
17I gotubwe iŋa, “Na balike i laghɨye moli ŋgoreiye vara iyake me giya weŋgo na iŋa thava ya njoghama e ghen kokowaŋgu.”
18Naomi i gonjoghawe iŋa, “Rut, tha u rerenuwaŋa, mbema u yaku eŋge na u roroghagha ŋgoroŋga ne une ve yomara. Bowas mane i yaku noroke ghaghad ne ve vanamwe renuwaŋana iyana.”