Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Ruti

Ruti 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lɔxɔna nde, Nowɛmi yi a fala Ruti xa, a naxa, “N mamuxuna, n xa xɛmɛn fen i xa alogo i xa sɛwa.
2I a kolon, na Boosu naxan tinxi ɛ nun a walikɛ ɲaxanle yi wali, en nun na barixi nɛn. To ɲinbanna ra, Boosu sa a maala bɔnbɔma nɛn.
3Awa, Ruti, sa i maxa, i latikɔnɔnna nde so i ma. I yi i ya dugi faɲine tongo, i yi i yitɔn. Na na dangu, i siga Boosu a malo bɔnbɔdeni. Koni a nama a kolon de a i na yi han a yelin a dɛgedeni.
4Awa, a sa xima dɛnaxan yi, i xaxili lu mɛnna xɔn ma. Boosu na xi waxatin naxan yi, i siga, i sa a mafelenni te, i yi i sa a san laben na. I lan i xa naxan liga, a tan yɛtɛɛn na falama i xa nɛn.”
5Awa, Ruti yi Nowɛmi yabi, a naxa, “I naxan yo fala n xa, n na nan ligama.”
6Nba, Ruti yi siga malo bɔnbɔdeni, a yi a liga alo a mame a yamarixi kii naxan yi.
7Boosu yelinxina a dɛgedeni, a niin yi fan a ma. A sa a sa maala dɛxɔn, a xi. Ruti yi siga na yi dɔɲin, a yi Boosu a mafelenni te, a yi a sa a san laben na.
8Kɔɛ tagini, Boosu yi matugan, a xulun, a yi a maxɛtɛ, a yi a tɛrɛna ɲaxanla saxin na a san laben na.
9Boosu yi a maxɔdin, a naxa, “Nde i tan na?” Ruti yi Boosu yabi, a naxa, “Mangana, n tan na a ra. I yengi dɔxɔ n xɔn ma, i yi n goronna tongo, bayo ɛ nun Nowɛmi barixi nɛn. Nayi, yandi, n futu.”
10Boosu yi Ruti yabi, a naxa, “Alatala xa i baraka. I naxan ligaxi iki, na bata a yita n na fa fala i bata nxɔ xabilan binya. Na binyen gbo dangu i mame gbeen na i bata naxan liga a xa. I nɔɛ banxulan ɲɔrɛna nde fenɲɛ hali a findi se kanna ra hanma yiigelitɔna, koni i mi tinxi na ma.
11Awa Ruti iki, i nama xamin, i na wa sese xɔn ma a fala n xa, n na a ligɛ i xa amasɔtɔ muxun birin i ya ɲaxalan faɲiyaan kolon taan kui.
12Ɲɔndin na a ra, fa fala nxu nun Nowɛmi barixin na a ra, koni xɛmɛ keden na, na nun Nowɛmi tagi so dangu n tan na.
13Xi be to han tila xɔtɔnni, en na a matoɛ xa a tinɲɛ i goronna tongɛ. Xa a tin, na lan. Koni xa a mi tin, n bata n kɔlɔ habadan Alatala yi fa fala n tan, Boosu, i goronna birin tongɛ. Ruti, i sa han xɔtɔnni.”
14Nanara, a yi a sa Boosu san laben na han xɔtɔnni. Koni a yi keli subaxani amasɔtɔ Boosu mi yi waxi a xɔn ma a muxe xa a kolon fa fala a yi na yi nun.
15Benun Ruti xa siga, Boosu yi a fala a xa, a naxa, “I ya xunbeli domaan ba i ma, i yi a yifulun be yi.” Ruti yi a xunbeli domani sa. Boosu yi maala ligaseen yɛ tonge naanin e nun naanin ɲɔxɔn sa Ruti a xunbeli domani. Boosu yi Ruti rate a ma. A yi siga a ra taani.
16Ruti a konna lixina, a mame yi a maxɔdin, a naxa, “N mamuxuna, nanse danguxi na?” Ruti yi na feene birin yɛba a xa Boosu naxan ligaxi a xa.
17Ruti mɔn yi a fala a mame xa, a naxa, “Boosu maali ito soxi n yii nɛn, a n yii genla nama fa i fɛma.”
18Awa, Nowɛmi yi a fala Ruti xa, a naxa, “Iki, diɲa han i yi a to a raɲanma kii naxan yi. Boosu mi dɔxɛ fɔ a feni itoe birin yitɔn.”